direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1401

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Ruimtelijke StructuurVisie ’s-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen'

In de Ruimtelijke Structuurvisie 's-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen' is het stedelijk gebied van 's-Hertogenbosch opgedeeld in stedelijke vleugels, gescheiden van elkaar door 'groenblauwe slingers', gebaseerd op de ligging van 's-Hertogenbosch in de samenvloeiing van de Aa, de Dommel en de Maas. De zuidoostelijke 'Gestelse vleugel' die zich uitstrekt van de binnenstad tot de grenzen van de gemeente Sint-Michielsgestel is de kleinste vleugel en is matig ontwikkeld: hij wordt doorsneden door de Zuid-Willemsvaart, de stadsring en de A2. Het gebied Meerendonk is onderdeel van deze vleugel.

Het wat achteraf gelegen gebied Meerendonk wordt vrij extensief gebruikt en is, vanwege de ligging van het gebied dichtbij de binnenstad, de stadsring en binnen de ruit van snelwegen rond de stad, kansrijk voor verdere verstedelijking. Intensivering en verdichting zijn uitgangspunten bij de aanpak van het gebied. Programmatisch moet het gebied Meerendonk een mix vormen van wonen, kantoren, bedrijven, sport en recreatie en stedelijke voorzieningen. Langs het kanaal wordt een stedelijke verbindingsas ontwikkeld waardoor de relatie met de binnenstad wordt verbeterd.

De belangrijkste uitgangspunten in de Ruimtelijke StructuurVisie voor de Meerendonk zijn:

 • 1. Bijdragen aan de versterking van het economisch profiel van de stad door een optimale benutting van de ligging aan de A2;
 • 2. Ontwikkeling van een nieuwe stedelijke verbindingsas langs de Zuid-Willemsvaart;
 • 3. Verkrijgen van meer functionele en ruimtelijke samenhang in de zuidoostelijke Gestelse vleugel alsook van meer interne samenhang in Meerendonk;
 • 4. Versterking van de Gestelse buurt, aandachtsbuurt in het kader van het GSB-beleid.

BBS Nieuw Zuid maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Meerendonk. Dit ontwikkelingsgebied en daarbinnen BBS Nieuw Zuid sluit aan op rijks-, provinciaal beleid en gemeentelijk ruimtelijk-ordeningsbeleid. het project draagt bij een verdere concentratie van verstedelijking (zie paragraaf 2.1), een verdere intensivering van verstedelijking in de zones langs infrastructuurassen (zie paragraaf 2.2 en bovenstaande uitgangspunten) maar ook aan meer functionele en ruimtelijke samenhang in de zuidoostelijke Gestelse vleugel en in Meerendonk zelf alsook in de Gestelse Buurt.

2.3.2 Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk

In de Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk (november 2007; paragraaf 1.1.1) zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van het totale gebied Meerendonk:

Uitbreiding Gestelse Buurt

De geplande woningbouw in het ontwikkelingsgebied Meerendonk sluit aan bij de Gestelse Buurt. In het gemeentelijk woonbeleid wordt bij de bouw van woningen in/bij verdichtinglocaties uitgegaan van een strategische toevoeging aan de voorraad in bestaande wijken. Deze toevoeging, naast de ingrepen in de Gestelse Buurt zelf, moet leiden tot een meer gedifferentieerd en gevarieerd woningaanbod in deze buurt. De nieuwbouw in de Meerendonk moet leiden tot een woongebied dat in zichzelf een duidelijke samenhang heeft en tegelijkertijd voldoende aanknopingspunten biedt voor een afgewogen integratie met (en opwaardering van) de bestaande woonbuurt.

De zone langs de Zuid-Willemsvaart

Gezien de potentiële kwaliteiten langs de Zuid-Willemsvaart - de ligging aan het water en de relatieve nabijheid van de binnenstad - komt hier een karakteristiek stedelijk woon- en werkmilieu in de vorm van een 'stedelijke as'. Te denken valt aan een combinatie van stadswoningen c.q. gestapelde woningen met stedelijke voorzieningen en lichte bedrijvigheid. De verbindingsas is een geschikte vestigingsplaats voor bedrijven die de stad als verzorgingsgebied hebben. Daarbij kan het gaan om uiteenlopende activiteiten, zoals zakelijke dienstverlening maar ook groothandel en lichte industriële bedrijvigheid. De menging van wonen met bedrijvigheid wordt in oostelijke richting beperkt door de geluidscontouren van de A2.

Bedrijventerrein Zuid

Het bestaande bedrijventerrein Zuid 1966 gaat op termijn op de schop. Gedacht wordt aan transformatie en verdichting van het bedrijventerrein, gemengd met stedelijk wonen en stedelijke voorzieningen. Dit kan worden gecombineerd met de verbetering van de aansluiting van de Gestelseweg op de Lambooybrug. Belangrijk is dat de Van Veldekekade rechtstreeks worden aangesloten op de Poeldonkweg: het rechttrekken van het tracé op de zuidelijke kanaaloever. Hierdoor wordt het gebied beter verbonden met de binnenstad. In de visie wordt overwogen op termijn de watergebonden bedrijvigheid (margarinefabriek Campina en betoncentrale Mebin) in verband met deze ontwikkeling en in verband met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart te verplaatsen.

Kruithoorn e.o.

De voormalige Kruithoorn is thans in gebruik als bedrijvencentrum. Denkbaar is dat na sanering van de vervuilde grond de bestaande bedrijfsbebouwing geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt om daarna efficiënter ruimtegebruik mogelijk te maken. Het ruimtegebruik kan nog aanzienlijk worden geïntensiveerd. Voor het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van de 'stadsbedrijven' die zijn gevestigd aan de Poeldonkweg (het wijkonderkomen Poeldonk, de milieustraat en het composteringsbedrijf) worden de mogelijkheden voor huisvesting op bedrijventerrein Treurenburg onderzocht.

Zone langs de A2

De zone langs de A2 is als zichtlocatie een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die hechten aan een goede ligging nabij het snelwegennet en een representatieve locatie. Te denken valt aan hoogwaardige handels- en kennisbedrijven. Daarbij gaat het om bedrijven met een regionaal, nationaal of internationaal verzorgingsgebied die sterk autoafhankelijk zijn.

Toekomstig recreatiegebied

De afgewerkte vuilstort biedt ruimte voor het te verplaatsen sportpark van de voetbalvereniging BLC. Het sportpark ligt nu langs de A2 maar kan door verplaatsing centraal in het gebied Meerendonk komen te liggen, dichtbij de Gestelse Buurt. Hierdoor komt ruimte vrij langs de A2: de meest aantrekkelijke locatie voor bedrijfsbebouwing. De compacte oefengolfbaan op het afgewerkte gedeelte van de vuilstort blijkt ook in een stedelijke behoefte te voorzien. Dit thans parkachtig heringerichte deel van de vuilstort heeft de aantrekkelijkheid en de herkenbaarheid van het gebied aanmerkelijk verhoogd en sluit goed aan bij het imago en de uitstraling van aangrenzend kantoormilieu van het Pettelaarpark.

Het transferium

Het transferium Meerendonk heeft in de toekomst een belangrijke functie voor bezoekers en werkers van de binnenstad. Deze parkeervoorziening moet tegelijkertijd zoveel mogelijk dubbel worden gebruikt. De definitieve locatie moet worden gekoppeld aan één van de invalswegen naar de binnenstad. De voorkeur gaat uit naar de locatie tussen de Kruithoorn en de A2. Deze locatiekeuze wordt echter geheel bepaald door het al dan niet kunnen aanleggen van nieuwe bruggen over de Zuid-Willemsvaart. Het transferium kan mogelijk worden gecombineerd met stedelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang en een uitgiftedepot voor het afhalen van grote aankopen in de binnenstad.

Water- en groenstructuur

De groenstructuur in de Meerendonk wordt ingericht als wandel- en recreatiegebied en kan tevens ruimte bieden voor wateropvang. Door goede verbindingen met de Gestelse Buurt kan het groen dichtbij huis toegankelijk worden gemaakt.

De Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk is onderlegger van deze ruimtelijke onderbouwing en is hierbij als bijlage opgenomen. Omdat men al in het kader van deze visie kon inspreken, vindt over het projectbesluit ten behoeve van de bouw en het gebruik van de Brede Bossche School geen inspraak plaats.

BBS Nieuw Zuid sluit aan op de woningbouw in het ontwikkelingsgebied Meerendonk en vervult een belangrijke rol bij een afgewogen integratie van dit ontwikkelingsgebied met de bestaande woonbuurt Gestelse Buurt maar ook voor de opwaardering van de Gestelse Buurt zelf.

2.3.3 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid

Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nota van uitgangspunten vast voor bestemmingsplan Zuid (zie paragraaf 1.1.2). Hierin wordt de omgeving van de Gestelseweg en het kanaal aangeduid als dynamisch beheergebied. De gemeente 's-Hertogenbosch wil er het aanbod van woningen en woningtypen uitbreiden, zodat bewoners meer mogelijkheden krijgen om in hun eigen wijk wooncarrière te maken. Het gaat in de Gestelse Buurt om de bouw van woonzorgprojecten en zorgwoningen.

De Gestelse Buurt is aangeduid als aandachtsgebied in het kader van het Grotenstedenbeleid (GSB). Ten noorden en ten oosten van deze buurt wil de gemeente nieuwe woongebieden creëren. Voor bestaande en nieuwe woonbestemmingen zal flexibiliteit worden ingebouwd wat betreft bijvoorbeeld de diepte van bouwvlakken, uiteraard met behoud van het bestaande karakter, om op die manier levensloopbestendige woningen mogelijk te maken, geschikt voor senioren.

Conform de Nota van uitgangspunten wordt in de Meerendonk verder de mogelijkheid gecreëerd voor de realisatie van een school en maatschappelijke voorzieningen ten dienste van de buurt zoals een ontmoetingsruimte en voorzieningen voor ouderen.

De uitbreiding van de Gestelse Buurt zal gekoppeld worden aan een structurele verbetering en opwaardering van de huidige buurt, waarbij één ruimtelijk samenhangend geheel dient te ontstaan (zie Hoofdstuk 3). Gelet op wat in de Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk (zie paragraaf 2.3.3) is gesteld over de uitbreiding van de Gestelse Buurt zijn voor de ontwikkeling van woongebied Meerendonk de volgende randvoorwaarden geformuleerd:

 • 1. Het woongebied bestaat overwegend uit grondgebonden woningen met slechts op specifiek daarvoor geëigende plekken gestapelde bouw.
 • 2. Door een mix in woningtypen zal dit gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor diverse woongroepen en leefstijlen.
 • 3. De volgende mix in woningcategorieën zal in het gebied worden gehanteerd:
 • 36 % sociale woningbouw
 • 14 % middelduur
 • 50 % dure woningen

De Nota van uitgangspunten gaat uit van de realisatie van circa 280 woningen.

Met de realisatie van BBS Nieuw Zuid wordt voldaan aan een belangrijk uitgangspunt in de Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Zuid: de realisatie van een school en maatschappelijke voorzieningen ten dienste van de buurt zoals een ontmoetingsruimte en voorzieningen voor ouderen.

2.3.4 Beeldkwaliteitsplan Meerendonk

Op 9 september 2008 stelde de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan 'Meerendonk - uitbreiding Gestelse Buurt' vast in het kader van haar taak ex artikel 12 Woningwet. Samen met de gemeentelijke Welstandsnota biedt het Beeldkwaliteitsplan burgers en marktpartijen informatie over de criteria en uitgangspunten die de Welstandscommissie bij haar adviezen hanteert. Bij de ontwikkeling van de eerste fase van Meerendonk wordt het Beeldkwaliteitsplan 'Meerendonk - uitbreiding Gestelse Buurt' gebruikt om in de ontwikkelingsfase te kunnen sturen in de kwaliteit van de bouwplannen.

Nadat in de Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk en in de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid globaal regels zijn gegeven voor de uitbreiding van de Gestelse Buurt, worden in het beeldkwaliteitsplan meer inhoudelijke beeldkwaliteitseisen geformuleerd om richting te geven aan de ontwikkeling van bouwplannen. De welstandscriteria die aan het einde van het beeldkwaliteitsplan zijn toegevoegd maken een welstandsbeoordeling mogelijk, ook in de beheerfase na de ontwikkeling van de bouwplannen. De algemene welstandscriteria (in de gemeentelijke Welstandsnota) zijn daarvoor te algemeen en te weinig gedetailleerd.

Op 9 september 2008 stelde de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Meerendonk - uitbreiding Gestelse Buurt vast in het kader van haar taak ex artikel 12 Woningwet (zie paragraaf 2.3.4). Samen met de gemeentelijke Welstandsnota biedt het Beeldkwaliteitsplan burgers en marktpartijen informatie over de criteria en uitgangspunten die de Welstandscommissie bij haar adviezen hanteert.

Het bouwplan voor BBS Nieuw Zuid voldoet aan de welstandscriteria die in het Beeldkwaliteitsplan Meerendonk zijn geformuleerd.

2.3.5 Onderwijsbeleidsplan 'Meer kansen voor kinderen 2005-2010'

In 2004 werd in het beleidsplan 'Meer kansen voor kinderen 2005-2010' het gemeentelijk onderwijsbeleid vastgesteld. Dit beleid is gericht op het creëren van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden en op het voorkomen van achterstanden. Het omvat de volgende thema's:

 • preventieve aanpak (voorkomen dan wel beperken van (onderwijs)achterstanden)
 • sluitende zorgstructuur (zorg voor kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, het onderwijs en de jeugd(gezondheids)zorg)
 • verbeteren kwaliteit van onderwijs
 • Brede Bossche Scholen. In een raadsbesluit van 13 april 2002 zijn uitgangspunten voor de Brede Bossche School vastgelegd. Een Brede Bossche School moet bijdragen aan: het voorkomen van de educatieve achterstand en voortijdig schoolverlaten door te zorgen voor een sluitende / integrale aanpak van onderwijs-, welzijns- en culturele voorzieningen; vergroting van de leefbaarheid in de wijk door verbetering van de sociale infrastructuur zodat educatieve en ontmoetingsactiviteiten laagdrempelig voor een ieder bereikbaar zijn; de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Daaruit vloeien de volgende doelstellingen voort :
   • a. het verbeteren van ontwikkelingskansen en het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
   • b. het bevorderen van ouderparticipatie die enerzijds gericht is op het optimaal betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en anderzijds op het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen in hun omgeving.
   • c. het bieden van opvoedingsondersteuning van ouders maakt hier deel van uit.
   • d. het realiseren van een ononderbroken onderwijsloopbaan voor kinderen van 0 tot 15 jaar, waarbij de voorschoolse periode, de periode in het basisonderwijs en de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staan.
   • e. het leveren van bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk door het aanbieden van educatieve en ontmoetingsactiviteiten.
  • 1. overgang primair - voortgezet onderwijs
  • 2. aanpak voortijdig schoolverlaten en
  • 3. scholen en veiligheid (ten behoeve van de ontwikkeling van een gezond normen- en waardenpatroon, als voorwaarde voor de leefbaarheid in de directe woonomgeving en de stad).
 • Het project sluit aan op het gemeentelijk onderwijsbeleidsplan waarin de ontwikkeling van Brede Bossche Scholen expliciet een doelstelling is.
2.3.6 ABC, beleid 0- tot 13- jarigen, in 's-Hertogenbosch 2007-2011

Op 4 september 2008 heeft de raad de nota 'ABC, beleid 0- tot 13- jarigen, in 's-Hertogenbosch 2007-2011, onderdeel voorschoolse voorzieningen' vastgesteld. De hoofddoelstelling van het integrale jeugdbeleid is een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van alle jongeren, zowel in sociaal, emotioneel als fysiek opzicht. Deze doelstelling wordt bereikt door de realisatie van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle jongeren van 0 tot 23 jaar. Daarbij liggen de accenten op talentontwikkeling, het inhoudelijk pedagogisch klimaat en snelle en adequate interventies (hulp en zorg).

In de periode van voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs (0-13 jaar) wordt de doorgaande lijn gekenmerkt door het hanteren van één en hetzelfde pedagogisch-didactisch concept en een gezamenlijke huisvesting van voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. Hiertoe wordt in 's-Hertogenbosch in de komende jaren het basiscluster gerealiseerd; het streven is het basiscluster te huisvesten in de basisschool. Dit is een geïntegreerde voorschoolse voorziening, waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In 2011 is het peuterspeelzaalwerk volledig geïntegreerd met de kinderopvang in het basiscluster. Elk basiscluster biedt diverse ontwikkelingsgerichte opvangarrangementen voor kinderen tussen 0 en 4 jaar aan, waaruit ouders een keuze kunnen maken. Het basiscluster is toegankelijk voor alle ouders en dichtbij, dat wil zeggen in elke wijk aanwezig. Ook financieel is het basiscluster toegankelijk voor alle ouders door middel van rijksmiddelen voor kinderopvang (Wet kinderopvang) en de gemeentelijke subsidie voor het peuterspeelzaalwerk.

Omdat in BBS Nieuw Zuid ruimte is voorzien voor de huisvesting van een basiscluster maar ook voor andere maatschappelijke voorzieningen, sluit het project aan op de nota 'ABC, beleid 0- tot 13- jarigen, in 's-Hertogenbosch 2007-2011, onderdeel voorschoolse voorzieningen' en ook op de beleidsvisie 'Voorrang voor jeugd 2010-2014' (zie hierna, paragraaf 2.3.7).

2.3.7 Voorrang voor jeugd 2010-2014

De beleidsvisie 'Voorrang voor jeugd 2010-2014' van de gemeente 's-Hertogenbosch vormt een paraplu voor het gemeentelijk beleid voor jongeren van 0 tot 23 jaar. Voor haar jeugdbeleid hanteert de gemeente vijf uitgangspunten:

 • 1. Het jeugd- en onderwijsbeleid geldt voor alle jongeren en kent geen specifieke doelgroepen.
 • 2. Het jeugd- en onderwijs behelst een brede aanpak die uitgaat van wat de jongere nodig heeft. De leefgebieden gezin, school en wijk worden verbonden en zijn de vind- en actieplaatsen.
 • 3. De gemeente bouwt voort op succesvolle bestaande initiatieven en verworvenheden.
 • 4. Daar waar mogelijk organiseren en voeren jongeren en hun ouders zelf activiteiten uit.
 • 5. De gemeente voert de regie op de speerpunten van het jeugdbeleid.

Op basis van actuele ontwikkelingen en de beschreven uitgangspunten voor beleid heeft de gemeente 's-Hertogenbosch vier speerpunten benoemd waarop zij haar jeugdbeleid richt:

 • 1. bevorderen van jongerenparticipatie door hen zelf activiteiten te laten organiseren, door een breed activiteitenaanbod en door aanbod van voldoende voorzieningen zoals een Brede Bossche School. Een Brede Bossche School versterkt de relatie tussen de school en wijkinstellingen op het gebied van gezondheid, ontspanning en educatie. In het wijktheater wordt een podium geboden voor jongeren. Zo levert een Brede Bossche School een positieve bijdrage aan het sociale schoolklimaat en aan de verbondenheid in de wijk. Verder is het een goede voorbereiding op latere actieve deelname in de samenleving. De gemeente 's-Hertogenbosch wil in alle aandachtswijken een BBS realiseren.
 • 2. opvoeding en gezondheid, met betrekking tot informatie en advies over opvoeden, opgroeien en gezond gedrag, het tijdig signaleren van ontwikkelingskansen- en belemmeringen van kinderen en jongeren, het efficiënt en effectief coördineren van zorg, de keuze voor gezond gedrag mogelijk maken en kindermishandeling.
 • 3. duurzame arbeidsparticipatie: het realiseren van kindcentra (voor kinderen van 0 tot 13 jaar); verbeteren van onderwijskansen voor 0- tot 23-jarigen; voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten; goede aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt;
 • 4. veiligheid. De gemeente zet in op twee sporen: het bevorderen van een veilig leefklimaat (thuis, school een wijk) voor jongeren en de aanpak van risicojongeren.
2.3.8 's-Hertogenbosch Bereikbaar / Koersnota Verkeer en Vervoer / Lekker fietsen!

De beleidsnota 's-Hertogenbosch Bereikbaar streeft naar een groei van het openbaar vervoer en de fiets en naar een daling van het autogebruik. Dit moet leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering van de situatie met betrekking tot geluidhinder (zie paragraaf 2.8) en luchtverontreiniging (zie paragraaf 2.9). Hoewel de beleidsnota 's-Hertogenbosch Bereikbaar nog geldt, is de nieuwe Koersnota Verkeer en Vervoer in voorbereiding. Van direct of indirect belang voor woongebied Meerendonk zijn de volgende toekomstige ontwikkelingen:

 • De Gestelseweg. De Gestelseweg is in de Koersnota aangewezen als doorstroomas en als onderdeel van de hoofdinfrastructuur. Een doorstroomas is een wegtype dat zich kenmerkt door het gescheiden afwikkelen van verschillende vervoerswijzen en door het beperken van conflicten tussen modaliteiten. Het scheiden van de verschillende vervoerswijzen betekent concreet: het realiseren van (vrijliggende) voorzieningen voor fiets, OV en auto (denk aan gescheiden rijbanen, fietspaden en busbanen). Het voorkomen van conflicten tussen de verschillende vervoerswijzen kan worden gerealiseerd door het aanleggen van kunstwerken (denk aan tunnels en bruggen). Gemeente 's-Hertogenbosch overweegt om de kruising Gestelseweg / Pettelaarseweg conflictvrij te maken door middel van een fietsbrug.
 • Omlegging Zuid Willemsvaart. In het kader van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart wordt overwogen om de rijbaan langs de Zuid-Willemsvaart te verleggen. Woongebied Meerendonk zal daardoor beter worden ontsloten op het hoofdwegennet en het rijkswegennet (A2, A59). De weg ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart zal in dat geval direct aansluiten op de verkeersstructuur van Meerendonk. De verlegde rijbaan langs de Zuid-Willemsvaart zal daarmee tevens dienen als hoofdontsluiting van Meerendonk.

De ambities voor de fiets zijn verwoord in de Koersnota Verkeer en Vervoer en in de uitwerking ervan in de nota 'Lekker Fietsen!'. Het belangrijkste doel is het verhogen van het fietsgebruik en het fietscomfort. Dit gebeurt veelal met fysieke maatregelen. In de nota zijn ook de belangrijkste fietsroutes vastgelegd. In Meerendonk zelf liggen geen fietsvoorzieningen die onderdeel uitmaken van het hoofdfietsnetwerk. De Gestelseweg is in de omgeving de belangrijkste fietsroute en onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk. Een andere belangrijke route is de Zuiderparkweg. De Zuiderparkerweg vervult een belangrijke functie op wijkniveau en leidt naar woongebied Meerendonk.

In paragraaf 3.2.2 is beschreven hoe woongebied Meerendonk en in het bijzonder BBS Nieuw Zuid past in het verkeersbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch.

2.3.9 Nota Parkeernormen

Op 9 december 2003 stelde de raad van 's-Hertogenbosch de nota 'Parkeernormen, inclusief een methode voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen met behulp van de parkeerbalans' vast. Het doel van deze rapportage is het ontwikkelen van eenduidige parkeernormen die in de gehele gemeente toegepast kunnen worden, waarbij evenwicht wordt gezocht tussen enerzijds de vraag naar parkeerplaatsen en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit evenwicht kan berekend worden met behulp van de parkeerbalans.

Uit landelijk onderzoek van 3VO blijkt dat 14% van alle schoolgaande kinderen met de auto van en naar een basisschool wordt gehaald en gebracht. Dit halen en brengen veroorzaakt tijdens de begin- en eindtijden veel overlast voor de (lopende en fietsende) schoolgaande kinderen en voor de bewoners uit de omgeving van de school. De CROW-normen hielden daarmee geen rekening en zijn hierop in de nota aangepast: de nieuwe norm gaat uit van het beperkt faciliteren van parkeerplaatsen ten behoeve van halen en brengen van schoolgaande kinderen.

De parkeernorm voor een basisschool is als volgt berekend: 0,5 parkeerplaats per leslokaal voor onderwijzend personeel + 0,1 parkeerplaats per leslokaal voor niet onderwijzend personeel + 1,75 parkeerplaats per leslokaal voor het halen en brengen van kinderen, in totaal 2,35 parkeerplaats per leslokaal. (Daarbij is er vanuit gegaan dat één leslokaal 25 leerlingen telt. Als 14% van de leerlingen wordt gehaald en gebracht met de auto, komt dit neer op 3,5 parkeerplaatsen. De helft hiervan wordt daadwerkelijk aangelegd, met het gevolg dat er voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen 1,75 parkeerplaats per leslokaal moet worden aangelegd.)

Door de ontwikkeling van Brede Bossche Scholen (BBS) en Multi Functionele Accommodaties (MFA) zou het parkeerprobleem rondom de basisscholen alleen maar groter worden. Brede Bossche Scholen en Multi Functionele Accommodaties zijn voorzieningen van een grotere omvang waarin verschillende functies (bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaal, sportvoorzieningen een sociaal-cultureel centrum of een verenigingsgebouw) in één gebouw zijn ondergebracht. Door de grote omvang van deze clusters komen er meer kinderen naar één plek. Maar door de grote diversiteit van de functies en het tijdstip van het gebruik is de uitwisselbaarheid van het gebruik van de parkeerplaatsen groot. Ook de (CROW-)normen die de afgelopen jaren voor kinderdagverblijven, crèches et cetera zijn gebruikt werden te laag ervaren en zijn daarom in de nota Parkeernormen aangepast. Tevens werd het wenselijk gevonden om een categorie ‘buitenschoolse opvang’ toe te voegen.

De parkeernorm voor crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal bedraagt in de nota Parkeernormen 2,0 parkeerplaats per groep, die voor buitenschoolse opvang 0,25 parkeerplaats per groep. Bij de ontwikkeling van de Brede Bossche Scholen moet aandacht worden besteed aan de uitwisselbaarheid van de diverse parkeerplaatsen. Verder is in nieuwe situaties en uitbreidingen het uitgangspunt dat de parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd.

In paragraaf 3.4.2 is beschreven hoe in dit project aan de parkeernormen conform de nota Parkeernormen wordt voldaan.

2.3.10 Nota Spelen

De Nota Spelen (januari 2004) biedt het beleidskader voor buitenspelen in de gemeente 's-Hertogenbosch op de daarvoor formeel bestemde plekken in de openbare ruimte. Per wijk is/wordt hiervoor een wijkspeelplan opgesteld, dat inzicht geeft in de verschillende speelplekken die in een wijk voor de verschillende leeftijdsgroepen gerealiseerd moeten worden. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met bevolkingssamenstelling naar leeftijd en met de reeds aanwezige speelplekken in de wijk.

Voor wat betreft de speelplekken wordt onderscheid gemaakt in verschillende leeftijdscategorieën, aangezien elke categorie haar eigen behoeften en beperkingen heeft. Er wordt rekening gehouden met jonge kinderen van 0-6 jaar (spelen tot 100 meter van de eigen woning), met schoolkinderen van 6-12 jaar (spelen tot 400 meter van de eigen woning), en jongeren van 12-18 jaar (spelen tot circa 1000 meter van de eigen woning). Bij de uitgevoerde inventarisatie is een speelplek ingedeeld in één van de bovengenoemde leeftijdscategorieën, indien zich daar een speeltoestel bevindt dat geschikt is voor de overeenkomende leeftijdscategorie. Iedere speelplek is vervolgens voorzien van een cirkel, behorende bij de leeftijdscategorie, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de spreiding van de speelplekken in de wijk.

Ten noordoosten van het projectgebied Meerendonk, deel 1 ruimte gereserveerd voor een wijkspeelplaats ten behoeve van woongebied Meerendonk maar ook de Gestelse Buurt. Door de verkeersstructuur en de relatielijnen tussen het nieuwe woongebied en de directe omgeving is de wijkspeelplaats voor de doelgroep en vanuit BBS Nieuw Zuid veilig bereikbaar.