direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1501

1.1 Aanleiding

1.1.1 Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk

In 2007 stelde gemeente 's-Hertogenbosch de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' op. De visie is onderlegger van deze ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een Brede Bossche School in woongebied Meerendonk, nu: Nieuw Zuid. In de visie worden de uitgangspunten voor de ontwikkeling van heel Meerendonk uiteengezet. De uitgangspunten komen aan bod in Hoofdstuk 2, in het bijzonder in paragraaf 2.3.2. Sinds 2007 is de visie op een aantal punten gewijzigd, zoals de waterberging en de woningbouw in de noordwesthoek. Hoofdstuk 3 beschrijft het project zelf: de bouw van een Brede Bossche School. In Hoofdstuk 4 tenslotte komt de financiƫle uitvoerbaarheid aan de orde.

De Brede Bossche School Nieuw Zuid (BBS Nieuw Zuid) is de schakel tussen de Gestelse Buurt en de nieuwbouw van woongebied Meerendonk. Naast onderwijsfaciliteiten (basisschool, peuterspeelzaal) zijn een gymzaal, een activiteitencentrum, een Wijkwinkel, een bibliotheek en een theater voorzien. Het beheer van BBS Nieuw Zuid komt in handen van de corporatie, in tegenstelling tot het beheer van andere BBS-en in 's-Hertogenbosch dat bij de gemeente ligt.

1.1.2 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid

Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nota van uitgangspunten vast voor een nieuw bestemmingsplan voor de wijk 's-Hertogenbosch Zuid, ten zuidoosten van het stadscentrum en globaal begrensd door de Zuiderplas en het Bossche Broek in het zuiden en westen, de Zuid-Willemsvaart in het noorden en het buitengebied en de A2 in het oosten.

In Zuid is in de loop van de tijd een groot aantal plannen ontwikkeld door middel van herzieningen en wijzigingen als bedoeld in artikel 10 respectievelijk 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) maar ook door middel van vrijstellingen als bedoeld in artikel 19 van die wet. Gelet op de lange looptijd van het geldende bestemmingsplan 'Zuid 1966' is voor meer planologische samenhang en voor een adequate juridische regeling nu een algehele herziening van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Een tweede aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan zijn plannen in verband met het relatief hoge aantal oudere bewoners van Zuid: de helft van de bewoners van Zuid is ouder dan 55. Deze onevenwichtige bewonerssamenstelling vraagt om herstructurering van het woningbestand. De ontwikkeling van het woongebied Meerendonk maakt daarvan deel uit. De beschrijving ervan in de nota is gebaseerd op de Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk en is opgenomen in paragraaf 2.3.3.

1.1.3 Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

De ontwikkeling van woongebied Meerendonk is in de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid onderdeel van de bestemmingsplanherziening. In de loop van 2008 zijn de plannen verder uitgewerkt en werd duidelijk dat de ontwikkeling eerder ter hand zou kunnen worden genomen dan het moment van inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan.

Op 8 november 2007 werden daarom, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan 'Zuid', gedeputeerde staten van Noord-Brabant verzocht het woongebied Meerendonk aan te wijzen als categorie in de zin van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud). Hiermee zou worden voorkomen dat voor ieder bouwplan afzonderlijk een verklaring van geen bezwaar moest worden aangevraagd. Op 22 januari 2008 bepaalden gedeputeerde staten van Noord-Brabant dat burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening vrijstelling konden verlenen voor ontwikkelingen uit de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' van november 2007. Bij deze categorieaanwijzing bepaalden ze tevens dat deze op 1 juli 2008, met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zou vervallen.

Omdat nu niet meer van de categorieaanwijzing gebruik kan worden gemaakt en omdat op 30 september 2010 - vlak voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, is een projectbesluit in de zin van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening opgesteld. Het project waarop het projectbesluit betrekking wordt beschreven in Hoofdstuk 3 Projectbeschrijving.