direct naar inhoud van 2.8 Geluid
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1501

2.8 Geluid

2.8.1 Wegverkeerslawaai

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) heeft elke weg een geluidszone, tenzij de weg gelegen is in een woonerf of voor die weg een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Een geluidszone is het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen bij een projectbesluit moet worden nagegaan of de geluidsituatie bij woningen of andere geluidsgevoelige functies in overeenstemming is met de geluidsvoorschriften. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de ligging van de weg, al dan niet binnen de bebouwde kom.

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch is in 2007 door Peutz de akoestische situatie vanwege wegverkeerslawaai onderzocht (Peutz, Akoestisch onderzoek met betrekking tot het gerprojecteerde (woon)gebied De Meerendonk te 's-Hertogenbosch. Wegverkeerslawaai, OA 141-3, 30 mei 2007). Ten tijde van het onderzoek waren de exacte locaties van gebouwen en de exacte bouwhoogtes nog niet bekend. Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd. De verkeerscijfers zijn nog steeds actueel en het onderzoek kan derhalve als representatief beschouwd worden.

De Brede Bossche School ligt binnen de geluidszone van de Maastrichtseweg N297. Uit het onderzoek blijkt dat de maximale geluidsbelasting 47 dB is. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

2.8.2 Industrielawaai

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidimmissie vanwege industrielawaai bij geluidgevoelige bestemmingen in het geprojecteerde woongebied Meerendonk (Peutz, Akoestisch onderzoek met betrekking tot het gerprojecteerde (woon)gebied De Meerendonk te 's-Hertogenbosch. Industrielawaai, OA 141-2, 30 mei 2007) . De volgende industriële geluidbronnen zijn beschouwd:

Zuid 1966. De geplande Brede Bossche School ligt voor een deel in de geluidzone van bedrijventerrein Zuid 1966. Uit bovengenoemd onderzoek d.d. 30 mei 2007 blijkt dat de geluidbelasting op de school vanwege dit bedrijventerrein maximaal 49 dB(A) etmaalwaarde is. Na actualisering van de gegevens blijkt dat de huidige geluidbelasting op de school 50 dB(A) etmaalwaarde is. De etmaalwaarde wordt bepaald door de avondperiode. In de dagperiode daarentegen bedraagt de geluidbelasting maximaal 49 dB(A). Juist in de dagperiode wordt lesgegeven. Het is niet te verwachten dat de geluidruimte in dit deel van de geluidzone van bedrijventerrein Zuid 1966 in de toekomst volledig wordt opgevuld als gevolg van bedrijfsuitbreidingen of nieuwe ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Over het algemeen is de nachtperiode de meest kritische periode. In de dagperiode kunnen bedrijven theoretisch nog geluidruimte opvullen. Echter, om beperkingen op het bedrijventerrein te voorkomen is ervoor gekozen om voor de Brede Bossche School een ontheffing voor een hogere grenswaarde te verlenen. De geluidbelasting op de gevel van het gebouw mag op grond van de ontheffing maximaal 51 dB(A) worden als de geluidruimte op de zonegrens volledig wordt opgevuld. De leslokalen zijn vanuit het bedrijventerrein gezien achter de nieuwe gymzaal geprojecteerd en zijn hierdoor afgeschermd. De andere zijde van het gebouw is geluidluw, dat wil zeggen dat de geluidbelasting lager is dan of gelijk is aan 50 dB(A). Dit verandert niet als de geluidruimte op de zonegrens volledig is opgevuld.

Wijkonderkomen Poeldonk. Een tweede industriële geluidbron is het wijkonderkomen Poeldonk, een wijksteunpunt ten noorden van het projectgebied voor het beheer van de openbare ruimte. Er vindt opslag plaats van materialen zoals bestratingsmateriaal, zand en grond, dranghekken en de stalling van materieel (busjes, veegwagens en dergelijke). Het wijkonderkomen Poeldonk heeft sinds oktober 2008 een milieuvergunning. Uit het akoestisch onderzoek bij de aanvraag om milieuvergunning blijkt dat de geluidbelasting op de school vanwege het wijkonderkomen maximaal 39 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. De grenswaarde van 50 dB(A) wordt nergens overschreden.

Overige industriële geluidbronnen. Het gemeentelijk milieustation verhuist naar industrieterrein Treurenburg. De resterende industriële geluidbronnen in het gebied, bedrijvencomplex De Kruithoorn en kantorenpark De Pettelaar, zijn akoestisch, in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh), niet relevant.