direct naar inhoud van 3.2 Stedenbouwkundige opzet van eerste fase van woongebied Meerendonk
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1501

3.2 Stedenbouwkundige opzet van eerste fase van woongebied Meerendonk

3.2.1 Uitgangspunten eerste fase

De ontwikkeling van woongebied Meerendonk is opgedeeld in twee fasen. Het oostelijk deel, ten noorden van het toekomstige recreatiegebied, is gereserveerd voor de tweede fase van de woningbouw in Meerendonk. Voor dat deel van het plangebied is nog geen definitief programma bekend en zijn de plannen nog in ontwikkeling. De eerste fase betreft het deel ten westen van de groene heuvel van het toekomstig recreatiegebied en grenst direct aan de Gestelse buurt.

De stedenbouwkundige opzet van de eerste fase van woongebied Meerendonk is helder en overzichtelijk. De ruimtelijke structuur van het gebied is in hoofdlijnen ingegeven door de volgende ruimtelijke kenmerken en elementen:

  • de specifieke ligging van het gebied, 'achter' de Gestelse buurt en ingeklemd door het toekomstig recreatiegebied, Pettelaarpark en het natuurgebied rondom de voormalige ijsbaan.
  • het waterrijke natuurpark zelf, dat een hoge natuurwaarde heeft en daardoor in het woongebied op een juiste manier moet worden ingepast.
  • de verkeersstructuur en relatielijnen tussen het nieuwe woongebied en de directe omgeving.
  • de situering van de Brede Bossche School (BBS) met maatschappelijke functies in de nabijheid van de Gestelse Buurt.

De specifieke ligging van de eerste fase van woongebied Meerendonk bepaalt in hoge mate de (verkavelings-)opzet van het woongebied. De bebouwing is in een drietal componenten ondergebracht. Allereerst de woningen in het zuidelijke deel, de appartementen bij het natuurgebied (noordelijke deel) en tot slot de BBS met haar voorzieningen die als een verbindende schakel centraal in de wijk is gesitueerd.

Het (openbaar) groen heeft eveneens een overzichtelijke opbouw en structuur. Het groen kan worden gezien als een aaneenschakeling van grote en kleine groeneenheden. Een prominente rol hierin is weggelegd voor de groene heuvel die - mits openbaar toegankelijk - een belangrijke recreatieve functie kan vervullen. Wat dat betreft kan de heuvel op een abstracter schaalniveau een belangrijke schakel zijn tussen de Zuiderplas en de Oosterplas. Binnen de groenstructuur worden verschillende fiets- en wandelroutes ondergebracht.

3.2.2 Ontsluiting eerste fase

De ontsluitingswegen van de eerste fase van Meerendonk waren onderwerp van het projectbesluit voor de bouw van de eerste 76 woningen (zie paragraaf 3.2.3). De verkeersstructuur kent met name een oostwest-oriëntatie. Zowel langzaamverkeersroutes als een ontsluiting voor autoverkeer zijn op die manier in de opzet van de wijk opgenomen. Door de verbinding met de Gestelse Buurt te optimaliseren ontstaat een nieuw woongebied dat maximaal met de oude structuur is verweven.

Om te voorkomen dat veel autoverkeer door de Gestelse Buurt gaat rijden is gekozen het woongebied op drie plaatsen te ontsluiten:

  • 1. Aan de noordzijde op de Poeldonkweg langs de Zuid-Willemsvaart: een ontsluitingspunt dat een belangrijke rol zal spelen in de afwikkeling van het verkeer als de aansluiting op de A2 door middel van bruggen over de Zuid-Willemsvaart gerealiseerd is.
  • 2. Aan de zuidzijde bij het Provinciehuis: een ontsluitingspunt dat vooral op korte termijn het meeste verkeer zal trekken, omdat dit de belangrijkste route is om het gebied te verlaten.
  • 3. Aan de lijn Hildebrandstraat/Zuiderparkweg die een belangrijke rol speelt in de relatie met Zuid, de binnenstad en het winkelcentrum Zuiderpassage.

Dit raster van lijnen vormt de basis voor de ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur in het gebied van de Gestelse Buurt en haar uitbreiding. Om te voorkomen dat door de ontsluitingweg een fysieke scheiding en een ecologische barrière ontstaat, wordt de weg enigszins verhoogd aangelegd en voorzien van een lange brug. De brug maakt een vrije afwatering mogelijk tussen deelgebieden en een ongestoorde en veilige trek van dieren (amfibieën en kleine zoogdieren) van de graslanden naar het broekbos en/of de plas. In het uiteindelijke ontwerp moet geleiding of sturing plaatsvinden door het aanbrengen van natte laagtes en beplanting in de richting van de brug.

3.2.3 Deel 1: zuidelijk deel

Primair uitgangspunt voor de ontwikkeling van woningbouw in de Meerendonk is dat de nieuwbouw als uitbreiding van de Gestelse Buurt moet worden gezien. Door een afgewogen woningbouwprogramma toe te voegen aan de bestaande woonomgeving, ontstaat een gedifferentieerd woningaanbod. Het eenzijdige woningaanbod en de homogene bevolkingssamenstelling van de huidige Gestelse buurt wordt daarmee doorbroken. Het zal de leefbaarheid van de totale wijk ten goede komen. Het zuidelijke deel van fase 1 bestaat uit grondgebonden woningen. Deze rijwoningen die in herkenbare rechtlijnige verkavelingspatronen zijn geordend zijn beeldbepalend voor dit deel van Meerendonk. De woningen sluiten qua schaal, maat en toegepaste kleurstellingen aan bij de bestaande woningen. De nieuwbouw is door middel van een fijnmazig web van (langzaam)verkeersroutes met de bestaande Gestelse buurt verbonden. Ook de breed opgezette groenzone tussen de nieuwbouw en de bestaande buurt draagt als verbindend element hieraan bij.

Op 23 maart 2010 namen burgemeester en wethouders het projectbesluit van dit deel van woongebied Meerendonk, dat wil zeggen voor de bouw van 76 rijwoningen maar ook voor de ontsluitingswegen ten behoeve van de eerste fase van woongebied Meerendonk.

3.2.4 Deel 2: noordelijk deel

Het noordelijke deel van het woongebied Meerendonk biedt plaats aan verschillende maatschappelijke functies, zoals BBS Nieuw Zuid en zorgappartementen ten noorden daarvan. Er is een duidelijke relatie tussen het natuurgebied en de bebouwing. De bouwblokken hebben een duidelijke oriëntatie op het groen. Het noordelijke deel kent een mindere rigide opzet van de bouwmassa's. De situering van de blokken en de inrichting van de openbare ruimte zijn afgestemd op de groene omgeving.

Het schoolgebouw van BBS Nieuw Zuid moet worden gezien als het hart van de wijk. Het vormt de centraal gelegen schakel tussen de verschillende componenten waaruit het nieuwe Meerendonk is opgebouwd en heeft een alzijdige oriëntatie (zie paragraaf 3.3). Onderhavig projectbesluit heeft alleen betrekking op de schoolgebouwen en de omliggende terreinen. Voor de zorgappartementen wordt een afzonderlijke juridisch-planologische procedure gevoerd. Wel is de behoefte aan parkeerplaatsen van BBS Nieuw Zuid en die van de zorgappartementen integraal opgelost (zie paragraaf 3.4).

3.2.5 Deel 3: oostelijk deel

Deel 3 betreft de lange rij 2-onder-1-kap-woningen die aan de oostzijde zijn ondergebracht. Deze woningen, uit het duurdere segment, completeren de gewenste woningbouwprogramma dat uitgaat van een passende woningdifferentiatie. De woningen zijn georiënteerd op de ontsluitingsroute en sluiten met de achterzijde van de kavel aan op de groene heuvel van het toekomstige recreatiegebied. Hoogwaardige architectuur en een aansluitende openbare inrichting zullen de sfeer en kwaliteit bepalen van dit deel van woongebied Meerendonk.