direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein;
 • b. culturele instellingen;
 • c. congreszaal/congresruimte(s);
 • d. het uitoefenen van horecabedrijven in categorie 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Horeca-activiteiten;
 • e. maatschappelijke voorzieningen;
 • f. sport- en/of gezondheidscentrum;
 • g. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' mogen geen nieuwe gebouwen en overkappingen worden opgericht.
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.
 • c. Het voormalige klooster wordt ontsloten aan de voorzijde via de bestaande ontsluiting (Graafsebaan) vanaf de Vliertwijksestraat.
3.2.2 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bouwvlakken mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 16 meter;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 13 meter.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 3.2.3onder b, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • b. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Afwijken met betrekking tot de milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder a voor wat betreft het oprichten van gebouwen en/of overkappingen overeenkomstig de ter plaatse geldende bouwregels, mits:

 • a. Het belang van de drinkwatervoorziening hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed;
 • b. er een advies is verkregen van de grondwaterbeheerder/het drinkwaterproductiebedrijf.
3.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in 3.5 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen, mengen en/of ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 • d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
 • e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • f. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.
3.7.2 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld in 3.7.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
3.7.3 Toelaatbaarheid

Het bevoegd gezag verleent de in 3.7.1 bedoelde vergunning indien:

 • a. het belang van de drinkwatervoorziening hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed;
 • b. er een advies is verkregen van de grondwaterbeheerder/drinkwaterproductiebedrijf.