direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

Artikel 4 Natuur

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuur / landschapselementen / bos en de bijbehorende groeiplaats;
 • b. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de houtteelt/houtproductie;
 • c. behoud, herstel en/of ontwikkeling van cultuurhistorische waarden;
 • d. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden;
 • e. extensief recreatief medegebruik;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 • a. Op deze gronden mogen, met inachtname van het bepaalde in sub b, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' mogen geen overkappingen worden opgericht.
4.2.2 Ondergronds bouwen

Op de gronden binnen deze bestemming mag niet ondergronds worden gebouwd.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijken met betrekking tot de milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1 onder b voor wat betreft het oprichten van overkappingen overeenkomstig de ter plaatse geldende bouwregels, mits:

 • a. Het belang van de drinkwatervoorziening hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed;
 • b. er een advies is verkregen van de grondwaterbeheerder/het drinkwaterproductiebedrijf.
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen, mengen en/of ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 • d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
 • e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • f. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.
 • g. het verwijderen van houtopstanden;
 • h. het verwijderen van natuur- en landschapselementen die ten tijde van het van kracht worden van het plan aanwezig waren;
 • i. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen.
4.4.2 Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld in 4.4.1 is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
4.4.3 Toelaatbaarheid

Het bevoegd gezag verleent de in 4.4.1 bedoelde vergunning indien:

 • a. het belang van de drinkwatervoorziening hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed;
 • b. er een advies is verkregen van de grondwaterbeheerder/drinkwaterproductiebedrijf, met dien verstande dat er voor de werken/werkzaamheden als genoemd in 4.4.1 sub g, h en i geen advies nodig is;
 • c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden;
 • d. er een advies is verkregen van het waterschap voor zover de afweging mede betrekking heeft op hydrologische waardevolle gebieden.