direct naar inhoud van Artikel 8 Leiding - Water
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

Artikel 8 Leiding - Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Water aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van waterleidingen.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel voor de bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

8.2 Bouwregels

Binnen deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van deze dubbelbestemming worden gebouwd.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, mits:

 • a. er mag geen onevenredige aantasting van het doelmatig functioneren van de waterleiding plaatsvinden;
 • b. het bevoegd gezag schriftelijk advies inwint bij de leidingbeheerder.
8.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde onder 8.4 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

8.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.6.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de tot 'Leiding - Water' bestemde grond, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. diepploegen;
 • d. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • f. het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.
8.6.2 Uitzonderingen

Het onder 8.6.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

 • a. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de waterleiding;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
8.6.3 Toelaatbaarheid
 • a. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder 8.6.1 zijn slechts toelaatbaar indien:
  • 1. door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de waterleidingen en/of watervoorziening ontstaat of kan ontstaan;
  • 2. de veiligheid niet wordt geschaad.
 • b. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder 8.6.1 wordt schriftelijk advies ingewonnen van de leidingbeheerder.