direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

1.1 Aanleiding

In de nota Boszone, Hooge Heide Midden (vastgesteld door de Raad op 16 februari 2009) is de ambitie opgenomen om in Hooge Heide een groot toegankelijk groen en bosrijk gebied te creëren met landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Deze ambitie blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren vanwege het ontbreken van een grondpositie. Daarnaast zal de autonome ontwikkeling naar verwachting leiden tot een verdere versnippering van het gebied en een achteruitgang van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Ook een verdere beperking van de toegankelijkheid is een reële kans. De inzet van de gronden is dus cruciaal voor de verdere groene ontwikkeling van dit centrale deel van de Hooge Heide. Met een eigenaar/ontwikkelaar is dan ook een packagedeal gesloten waardoor in ruil voor bebouwingsmogelijkheden een bestaand bos en agrarische percelen in eigendom en beheer van de gemeente kunnen worden verkregen (rood voor groen principe). De package-deal is verankerd in een overeenkomst uit 2007 die in dit bestemmingsplan planologisch wordt vastgelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0001.jpg"

Ligging plangebied in 's-Hertogenbosch

Samenvattend komt de deal erop neer dat het bestaande bos en een deel van de agrarische percelen worden overgedragen aan de gemeente. Verder worden bouwrechten die nu in de ecologische hoofdstructuur liggen, opgeheven. In ruil hiervoor is een concentratie van bebouwing mogelijk achter het bestaande kloostergebouw aan de Graafsebaan 172 en mogen er acht vrijstaande woningen aan de Vliertwijksestraat (oost) gerealiseerd worden. De ontwikkeling aan de Vliertwijksestraat en het kloosterterrein worden, gezien de eigendomspositie, daarbij als één integrale ontwikkeling gezien. De deal is als visie opgenomen in de Nota Boszone, Hooge Heide Midden en wordt nu verder uitgewerkt.

In dit bestemmingsplan zijn de acht vrijstaande woningen rechtstreeks bestemd. Voor het gebied achter het bestaande klooster, waar de te realiseren (rode) ontwikkelingen nog onvoldoende concreet zijn, is in het plan een uitwerkingsverplichting opgenomen. Wanneer de plannen hiervoor verder zijn uitgewerkt, zal op termijn een uitwerkingsplan worden opgesteld op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden verstrekt. Het uitwerkingsplan dient daarbij rekening te houden met de uitwerkingsregels zoals deze in dit bestemmingsplan zijn opgenomen. Deze uitwerkingsregels geven aan waar de toekomstige ontwikkelingen aan moeten voldoen.