direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Ruimtelijke Structuurvisie "Stad tussen Stromen"

In juni 2003 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de 'Ruimtelijke Structuurvisie' vastgesteld. Deze Ruimtelijke Structuurvisie heeft als ondertitel 'Stad tussen Stromen'. In deze ruimtelijke structuurvisie is de aandacht primair gericht op twee soorten stromen, te weten: 'groene' stromen die bepalend zijn voor de identiteit en duurzaamheid van 's-Hertogenbosch, en 'rode' stromen die zorgen voor de vitaliteit van de stad. Daarbij moeten ruimtelijke knelpunten in de stad worden opgelost terwijl tegelijkertijd nieuwe kansen ontstaan. De duurzame groenblauwe stromen door de stad, die worden gevormd door Dommel, Aa en Dieze, moeten de interne samenhang en de karakteristieke stedelijke structuur gaan versterken. De 'ondergrond' van water, bodem en cultuurhistorische relicten vormen de basis voor de duurzame ruimtelijke structuur en bepalen bijgevolg het kader voor duurzame veranderingen met behoud van de eigen Bossche identiteit. De hoofdinfrastructuur, essentieel voor de economische, technologische en sociaal-economische vitaliteit van de stad, wordt optimaal benut zonder de interne samenhang van de stad te belemmeren.

De Hooge Heide vormt het stedelijk groen ten oosten van de stad. Dit groen om de stad wordt getypeerd als 'Bossche Buiten'. Dit type groen vergroot de leefbaarheid van de stad en kent (daardoor) vooral een recreatieve functie. Het beleid wat betreft de Bossche Buitens is gericht op verhoging van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten.

3.3.2 Landschapsvisie (1999)

De gemeente 's-Hertogenbosch wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap. De opstelling van de Landschapsvisie is één van de initiatieven die zij daartoe heeft genomen. De planhorizon van de landschapsvisie is gesteld op 2015. Qua abstractieniveau beweegt de Landschapsvisie zich tussen het Bestemmingsplan Buitengebied en de Ruimtelijke Structuurvisie. Het formuleren van een visie op het toekomstige landschap van 's-Hertogenbosch kan niet los worden gezien van de stedelijke processen die zich in het gebied voltrekken.

De landschapsvisie onderscheidt de Hooge Heide als Bossche Buiten. Dit is een gebied dat zowel in ecologisch als ruimtelijk opzicht rijk is, waar veelzijdige recreatie mogelijk is en goede aansluitingen met de stad bestaan. Voor Hooge Heide staat de landschapsvisie voor om voort te bouwen aan de combinatie bos met extensieve recreatie. Dit kan door te investeren in routes, maar ook in het landschap. Hierbij moet gedacht worden aan bosbouw (waarmee tegelijk het leefgebied van de das en de kamsalamander wordt verbeterd). Verder wordt de EHS bevestigd als belangrijke bouwsteen van het landschappelijke raamwerk.

3.3.3 De Groene Delta

Gemeenten (waaronder 's-Hertogenbosch), provincie, waterschappen en natuur- en landbouworganisaties hebben op 16 januari 2008 de samenwerkingsovereenkomst voor De Groene Delta ondertekend. Met de ondertekening wordt aan de hand van een concreet uitvoeringsprogramma de komende drie jaar 9 miljoen euro geïnvesteerd in groene projecten in en rondom 's-Hertogenbosch.

Het doel van De Groene Delta is te komen tot een samenhangend geheel van waardevolle water- en groengebieden in en rond de stad. Tegelijkertijd ontstaat daarmee een aantrekkelijk recreatiegebied voor de inwoners uit 's-Hertogenbosch en omgeving. De Groene Delta rust daarbij op vijf pijlers: natuur, water, landschap & cultuurhistorie, recreatie & landbouw. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is één van de hoofddoelen van De Groene Delta. Binnen De Groene Delta ligt de prioriteit bij het Bossche Broek, de Gement en de Moerputten. Tevens worden er diverse wandelroutes, ecologische verbindingszones en kleine landschapselementen aangelegd.

3.3.4 Nota Boszone, Hooge Heide Midden

Door de gemeenteraad is op 16 februari 2009 de nota Boszone, Hooge Heide Midden vastgesteld.

Aanleiding van de nota Boszone, Hooge Heide Midden is de ambitie om in de Hooge Heide een groot toegankelijk groen en bosrijk gebied te creëren met landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Met de vaststelling van het beleid voor de 'boszone Hooge Heide' heeft de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om te werken met het 'rood voor groen' principe. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de groene doelen de mogelijkheden bepalen voor de rode ontwikkelingen.

In de nota Boszone zijn de locaties aangegeven waar rode ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor dit bestemmingsplan zijn dit de locaties 'Vliertwijksestraat Oostzijde' en 'Klooster in het ontginningsbos'. Met de rode ontwikkeling van het gebied wordt voortgebouwd op de geschiedenis en aansluiting gezocht bij bestaande structuren.

In de visie Hooge Heide Midden is een integraal ontwikkelingsmodel beschreven voor het Macéka-terrein, dit betreft de ontwikkeling aan de Vliertwijksestraat Oostzijde, het kloosterterrein en het ontginningsbos .

Daarbij is een balans gevonden tussen groene en rode ontwikkelingen. De rode ontwikkelingen op het gebied zijn een belangrijk middel om de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit uit zich in het mogelijk maken van groene ontwikkelingen en in het behouden / renoveren van het klooster. Dit zal verder worden toegelicht in de planbeschrijving .

Onderstaande paragrafen zijn overgenomen uit de nota Boszone Hooge Heide Midden en beschrijven de ontwikkelingsperspectieven per deelgebeid. De planbeschrijving geeft de concrete vertaling van deze visie.

3.3.4.1 Ontwikkelingsperspectief Vliertwijksestraat

Parallel aan de Vliertwijksestraat loopt een onverharde weg die eveneens de Vliertwijksestraat heet. Dit is van oudsher de loop van de Vliertwijksestraat. In de zone langs de Vliertwijksestraat en het secundaire lint ligt een aantal agrarische percelen. Het bos ontbreekt hier. Hiermee valt dit gebied uit de toon vanwege de openheid en grootschaligheid. Het doel is de landschappelijke structuur te versterken door het verdichten van de open zone langs de Vliertwijksestraat met bos. Op deze manier ontstaat er een landschappelijke eenheid waarbij de ontginningsbossen in oost-westrichting worden verbonden voor zowel recreanten als diersoorten.

Het secundaire lint is reeds voorzien van bebouwinsclusters die op enige afstand van elkaar liggen en zijn gescheiden door agrarische percelen. Er wordt hier gestreefd naar een opeenvolging van open en gesloten vakken waarin het rood een plek krijgt. In de structuur van bebouwingsclusters worden er twee nieuwe clusters toegevoegd in hetzelfde ritme als de bestaande bebouwing. In dit cluster kunnen woningen worden gerealiseerd welke worden ingepast door middel van een houtwallenstructuur passend in het landschap. De schaal van de nieuwe clusters is vergelijkbaar met de bestaande clusters. De clusters bestaan uit grondgebonden woningen met een lage goot en een kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0021.jpg"

Rode en groene ontwikkelingsstructuur langs secundair lint Vliertwijksestraat oost (uit: Nota Boszone)

3.3.4.2 Ontwikkelingsperspectief Klooster in het Ontginningenbos

Het kloostergebouw is een monument. Het statige gebouw presenteert zich aan de zuidzijde en doet dienst als entree van het landgoed. Het gebouw is prachtig ingebed in zijn omgeving door ontginningsbos en beukenlanen. Achter het gebouw is een tuin met vijver gelegen.

Het voormalige klooster kan worden omgevormd met verschillende functies. Zo behoort zorg en horeca tot de mogelijkheden. Ook lichte bedrijvigheid is denkbaar.

Bij ontwikkelingen in het ontginningsbos rond het klooster dient de bebouwing in het landschap verweven te worden zodanig dat de landschappelijke onderlegger de boventoon voert en de bebouwing in het bos wordt opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0022.jpg"

Bestaande klooster (zwart) met aanvullende bebouwing (rood) (uit: Nota Boszone)

3.3.4.3 Integraal Ontwikkelingsperspectief

De nota Boszone eindigt met een selectie van projecten waarin bovenstaande verder wordt geconcretiseerd. Dit houdt in dat aangegeven wordt onder welke voorwaarden het rood in het gebied ontwikkeld kan worden. De ontwikkeling aan de Vliertwijksestraat en het kloosterrein worden, gezien de eigendomspositie, daarbij als één integrale ontwikkeling beschouwd gezien (gebied 5 op onderstaande afbeelding). Onderstaande afbeelding uit de Nota Boszone geeft deze uitgangspunten weer:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0023.png"