direct naar inhoud van 6.3 Geur
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.3 Geur

Het huidige geurbeleid is vastgelegd in een brief van de Minster van VROM van 30 juni 1995 aan de besturen van gemeenten en provincies. Uitgangspunt is dat een nieuwe woonlokatie, of anderszins gevoelige bestemming, op een zodanige afstand wordt gepland van stankbronnen – en andersom – dat geen of hooguit een acceptabele mate van hinder te verwachten is. Indicaties voor aan te houden afstanden zijn onder andere te ontlenen uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”, stankwetgeving en gegevens uit vergunningen of meldingen van het betreffende bedrijf dat stank veroorzaakt.

Aan de Vliertwijksestraat 59 is een melkrundveehouderij gevestigd. Om hinder te voorkomen en de melkveehouder niet in zijn belangen te schaden, moet er een afstand van 100 meter aangehouden worden vanaf de randen van het bouwblok. De geplande woningbouw ligt buiten deze 100 meter.

Aan de Oude Baan Oost 184 is een nertsenhouderij gevestigd. De nertsenfarm ligt circa 550 meter ten noordwesten van het plangebied. De vergunde veestapel bestaat uit 9000 fokteven en 85 schapen. Voor de fokteven dient, om hinder te voorkomen en de nertsenhouder niet in zijn belangen te schaden, een afstand van 175 meter aangehouden te worden vanaf de randen van het bouwblok. Het plangebied is buiten voornoemde 175 meter gelegen. Om de geuroverlast van de schapen te bepalen is gekeken naar de geureenheden Ou/m3(odourunits) die deze schapen veroorzaken. Gezien de afstand tussen de 8 nieuwe woningen en de schapenstallen en eerdere berekeningen met deze schapen, kan gezegd worden dat de norm van 10 Ou/m3 ter plaatse van het plangebied niet wordt overschreden. De nertsenfarm wordt niet in zijn belangen geschaad en hinder van de schapen wordt niet verwacht.

Aan de Vliertwijksestraat 41 ligt een dekberenbedrijf. Het dekberenbedrijf ligt circa 600 meter ten noorden van het plangebied. Om de mate van geuroverlast van de dekberen te bepalen wordt gerekend met geureenheden. Uit de berekening blijkt dat de geurbelasting ter plaatse van het plangebied 1,5 Ou/m3 bedraagt. Dit ligt ruim onder de norm van 10 Ou/m3. Hinder wordt niet verwacht en het dekberenbedrijf wordt niet in zijn belangen geschaad.