direct naar inhoud van 6.6 Geluid
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.6 Geluid

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) heeft elke weg een geluidszone, tenzij de weg gelegen is binnen een woonerf of tenzij voor die weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. Een geluidszone is het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen, bij vaststelling van bestemmingsplannen, planherzieningen, aanleg of reconstructies van wegen, moet worden nagegaan of de geluidssituatie bij woningen of andere geluidsgevoelige functies in overeenstemming is met de geluidsvoorschriften uit de Wgh. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de ligging van de weg, al dan niet binnen de bebouwde kom.

Voor het uit te werken plangebied is in 2008 een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Locatie aan de Graafsebaan 172 te Rosmalen; berekening akoestische gevelbelasting met SRM II d.d. 26 november 2008 door Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau). Uit dit onderzoek blijkt dat op het terrein achter het klooster nieuwbouw mogelijk is. Op dit moment is niet bekend hoe eventuele nieuwbouw eruit komt te zien. De voorkeursgrenswaarde, gesteld in de Wet geluidhinder, wordt overschreden. Bij het uitwerkingsplan zal een hogere waarde procedure doorlopen moeten worden. Het ontwerp moet voldoen aan de regels gesteld in de Nota hogere grenswaarde geluid. Wanneer de locatie wordt uitgewerkt, zal een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd moeten worden om te bepalen wat de geluidbelasting is op alle zijden van de gebouwen en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Ten noorden van de Vliertwijksestraat bevinden zich twee nieuwbouwlocaties, waar acht bouwkavels worden gerealiseerd. In 2011 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor dit plangebied (Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan Mariaburg, 14 maart 2011 door Grontmij Nederland BV). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de A59, de Vliertwijksestraat en de Waterleidingstraat.Er hoeft hiervoor geen hogere grenswaarde te worden aangevraagd of extra maatregelen te worden genomen voor geluid.

Tevens is in het akoestisch onderzoek van 14 maart 2011 de geluidbelasting berekend op het voormalig klooster. Op de voorgevel van het klooster wordt een geluidbelasting van 61 dB berekend (incl correctie 110g Wet geluidhinder). Dit overschrijdt zowel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, als de maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 53 dB. Wonen kan hier niet rechtstreeks mogelijk worden gemaakt. Wel kan het gebouw worden gebruikt voor overige doeleinden.