direct naar inhoud van 6.7 Lucht
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.7 Lucht

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteitseisen in werking getreden. Deze Wet voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De grens van 3% is in het NSL vastgesteld (1 augustus 2009). Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden.

Er vindt een geringe toename plaats van het aantal verkeersbewegingen met de bouw van de 8 woningen en het nieuwbouwplan achter het klooster. De omvang van de ontwikkeling valt binnen de grenzen van 'niet in betekenende mate'-projecten. De verslechtering bedraagt minder dan 3% van de geldende grenswaardes. Dit betekent dat geen onderzoek hoeft te worden gedaan naar de bijdrage van het project op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Het plangebied ligt dicht bij de rijksweg en daarom is wel onderzoek gedaan naar de luchtverontreiniging waaraan toekomstige bewoners worden blootgesteld (Luchtkwaliteitsonderzoek “het Klooster” d.d. 25 februari 2008 door Tauw). Uit het onderzoek blijkt dat geen grenswaarde worden overschreden.