direct naar inhoud van 6.9 Natuurwetgeving
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

6.9 Natuurwetgeving

Getoetst is of het plan een negatief effect heeft op beschermde natuurwaarden vanuit de Flora en Faunawet. Daarnaast is getoetst of het project past binnen de regels die gelden ten aanzien van het aantasten van de Ecologische Hoofdstructuur. Hiervoor is het gebied uitgebreid geinventariseerd. Ten aanzien van beschermde soorten dient rekening gehouden te worden met de grote populatie vleermuizen die vooral gebonden zijn aan de oude bomen in de lanen. Met name de watervleermuis heeft aanleiding gegeven om de vijverpartij elders in het terrein terug te laten komen. Ten aanzien van de EHS is getoetst of de gehele ontwikkeling een verbetering inhoud. Dit is zowel kwalitatief als kwantitatief (zie volgende pagina) het geval.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0032.png"

Met de voorgenomen ontwikkelingen zal de EHS worden aangepast:

  • De bestaande EHS wordt gevormd door de rood gearceerde gebieden en de oranje gebieden in het gele vlak rechtsonder op de kaart.
  • De oranje vlakken zijn de te “verwijderen” EHS en hebben een gezamenlijk oppervlak van 1.680 m².
  • De blauwe vlakken vormen de gebieden “toe te voegen aan de EHS” en hebben een gezamenlijk oppervlak van 28.392 m².

De kwantitatieve verbetering van de EHS bedraagt 28.392 m² - 1.680 m² = 26.712 m². Voor verdere informatie over de EHS wordt verwezen naar het onderzoek "Natuurwaarden Mariaburg" (bijlage 1).