direct naar inhoud van 7.2 Opzet van de regels
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

7.2 Opzet van de regels

In deze paragraaf wordt ingegaan op de opzet van planregels. De afzonderlijke bestemmingen worden hier besproken, waarbij wordt aangegeven hoe bestaand gemeentelijk beleid in het plan is verwerkt en op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen.

7.2.1 Hoofdstuk 1: Inleiding

De artikelen in deze paragraaf hebben betrekking op de toepassing van de bestemmingsplanregels. In artikel 1 wordt een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen gegeven. Artikel 2 geeft de meet- en rekenwijze aan. Deze bepalingen gelden voor alle bestemmingen.

7.2.2 Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
7.2.2.1 Artikel 3: Gemengd

In het plangebied heeft een gedeelte van het gebied de bestemming Gemengd gekregen. Dit betreft het voormalige klooster ofwel het bestaande gebouw. Binnen deze bestemming komen een aantal verschillende hoofdfuncties voor (maatschappelijk, horeca, cultuur), waardoor de grote verscheidenheid aan functies de bestemming "Gemengd" het meest passend is.

Deze bestemming is strak om het klooster heengelegd. Ook het bouwvlak van deze bestemming is strak om het klooster heengelegd. Hierdoor zijn uitbreidingen aan het klooster niet mogelijk, waardoor de verschijningsvorm van het klooster zoveel mogelijk behouden blijft. Bovendien kan daardoor de bestemming "Wonen - Uit te werken" om het klooster heen worden gelegd, wat zorgt voor veel flexibiliteit bij de uitwerking van de bestemming "Wonen - Uit te werken".

7.2.2.2 Artikel 4: Natuur

Deze gronden zijn primair bestemd voor natuur. Het betreft het bestaande bos maar ook de nieuw aan te leggen natuur. De regels laten ook extensief recreatief medegebruik toe. Ook zijn er ondergeschikte functies zoals wegen en paden opgenomen. Het is niet de bedoeling om gebouwen binnen deze bestemming op te richten en gebouwen zijn daarom uitgesloten.

7.2.2.3 Artikel 5: Verkeer

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor wegverkeer en aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals groenvoorzieningen, straatmeubilair etc.

7.2.2.4 Artikel 6: Wonen

De gronden die in het plangebied met de bestemming "Wonen" zijn aangewezen zijn bestemd voor acht vrijstaande woningen. Binnen deze bestemming zijn in beginsel geen andere functies dan de woonfunctie toegestaan. Binnen de woonbestemming is wel de uitoefening van een aan huis verbonden beroepsactiviteit toegestaan, mits deze ondergeschikt blijft aan de woonfunctie.

7.2.2.5 Artikel 7: Wonen - Uit te werken

Voor dit gebied zal, door middel van het doorlopen van een procedure, in een later stadium een uitwerkingsplan worden gemaakt, waarin de in dit gebied voorziene woningbouw, verder zal worden uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is e.e.a. beschreven.

7.2.2.6 Artikel 8: Leiding - Water

Deze bestemming is een dubbelbestemming en is opgenomen om de waterleiding te beschermen. De waterleiding zelf ligt buiten het plangebied (aan de noordzijde), maar de beschermingszone van 4 meter aan weerszijde van het hart van de leiding ligt deels binnen het plangebied.

7.2.2.7 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

De "milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied" betreft geen bestemming, maar een gebiedsaanduiding. Deze aanduiding ligt over het gehele plangebied, waardoor het opnemen op de verbeelding juridisch gezien overbodig is, omdat aanduiding bedoeld zijn om slechts gedeeltes van een plangebied aan te duiden. Er is voor gekozen om deze aanduiding toch op te nemen als signaalleringsfunctie. Het plangebied is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied (vanwege een nabijgelegen drinkwaterproductiebedrijf), waardoor bescherming van het grondwater een hoge prioriteit heeft. In de afzonderlijke bestemmingen zijn regels opgenomen ter bescherming van het grondwater.

7.2.3 Hoofdstuk 3

In deze paragraaf zijn diverse algemene bepalingen opgenomen, die voor het gehele bestemmingsplan gelden. Dit betreffen onder andere een anti-dubbeltelbepaling en algemene afwijkingsregels.

7.2.4 Hoofdstuk 4

In het laatste hoofdstuk zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen.