direct naar inhoud van 8.1 Financiële haalbaarheid bestemming Natuur
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

8.1 Financiële haalbaarheid bestemming Natuur

Ter uitvoering van het afsprakenkader uit de intentieovereenkomst heeft de ontwikkelaar circa 17.6 hectare grond aan de gemeente geleverd. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit bestaand bos en natuurgebied. De gemeente maakt deze gronden geschikt voor extensieve recreatievormen en verbetert de natuurwaarden door onder andere bosomvorming. Een gedeelte ter grootte van circa 2.4 hectare had voorheen een agrarische bestemming.

De gemeente heeft voor de 17,6 ha een symbolische koopsom van 1 euro betaald. Bij het bepalen van deze koopsom is rekening gehouden met het feit, dat elders in het plangebied bebouwingsmogelijkheden worden geconcentreerd en gerealloceerd (zie hetgeen hierna staat verwoord ten aanzien van de financiële haalbaarheid van de bestemming "Wonen").

De kosten van het opstellen van inrichtings- en beheersplannen voor eerder genoemde 17.6 hectare zijn eveneens gedragen door de ontwikkelaar (€ 25.000,--). Voorts betaalt de ontwikkelaar de kosten van de feitelijke inrichting en omvorming ad € 200.000,-- (waarvan overeenkomstig de contractueel gemaakte afspraken reeds de helft is voldaan).

Hiermee is de financiële haalbaarheid van de bestemming "Natuur" verzekerd, mits ook de overige in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen worden geëffectueerd. Gebeurt dat niet, dan kunnen er onder bepaalde omstandigheden voor de gemeente terugleverings- of terugbetalingsverplichtingen ontstaan. In die zin is de financiële haalbaarheid van de bestemming "Natuur" direct afhankelijk van het tot stand komen van het totale bestemmingsplan (dus inclusief de woonbestemmingen).

8.1.1 Planschade bestemming Natuur

Een gedeelte van de gronden die in het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming “Natuur” krijgt, had voorheen een agrarische bestemming.(zie ook de verdere toelichting in het navolgende). Eerder heeft de gemeente al geprobeerd deze gronden een natuurbestemming te geven. Dat leidde destijds (2007) tot een planschadeclaim (van de toenmalige eigenaar) van circa €130.000,-- (omdat gronden met een natuurbestemming een lagere waarde hebben dan gronden met een agrarische bestemming).

De gemeente loopt niet opnieuw het risico van een planschadeclaim, omdat het waardeverlies is betrokken bij het afsprakenkader zoals dat is vastgelegd in de intentieovereenkomst en is uitgewerkt in de gesloten anterieure overeenkomst.

Voorwaarde is wel, dat integraal uitvoering wordt gegeven aan het afsprakenkader uit de intentieovereenkomst, zoals dat is uitgewerkt in de anterieure overeenkomst.