direct naar inhoud van 8.4 Vermindering bruto vloeroppervlak
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

8.4 Vermindering bruto vloeroppervlak

In het bovenstaande is aangegeven op welke wijze bij de onderhavige planvorming de realisering van bebouwingsclusters gepaard gaat met landschapsontwikkeling. In relatie hiermee wordt opgemerkt, dat er in casu niet zo zeer sprake is van een toevoeging van bouwvolumes, maar meer van een hergroepering. Juist door die hergroepering ontstaat de mogelijkheid om tot concentratie van bebouwing en aaneengesloten natuurontwikkeling te komen.

Onderstaande tabel dient ter toelichting op de stelling, dat er in dit geval sprake is van een re-allocatie van bestemmingen en de facto een vermindering van het aantal bvo's. In onderstaande tabel wordt op basis van toegestane bvo's bebouwing (inclusief klooster) een vergelijking gemaakt tussen de voorheen geldende bestemming (bestemmingsplan landelijk gebied), de vigerende bestemming (bestemmingsplan buitengebied 2010) en de beoogde bestemming (bestemmingsplan Mariaburg):

plandeel   Bestemmingsplan landelijk gebied   Bestemmingsplan buitengebied 2010   Voorontwerp bestemmingsplan Mariaburg  
Klooster en omgeving   10.240   15.000   9.618  
Waterleidingstraat/8 bouwkavels   3.840   0   3.520  
totaal   14.080   15.000   13.138  
       

Alle genoemde aantallen zijn aangegeven in m² bruto vloeroppervlak

Voormeld schema is in onderstaande tekeningen nader gevisualiseerd:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002135-1401_0033.jpg"

In vergelijking tot het bestemmingsplan buitengebied 2010 is er wel wat veranderd in de aard van de bvo's.

  • Ter plaatse van de Waterleidingstraat is in het bestemmingsplan buitengebied 2010 (in vergelijking tot het voorheen geldende bestemmingsplan landelijk gebied) een bestemmingsvlak wegbestemd met de bestemming bijzondere gebouwen B (oppervlakte 18.455 m², met een bouwvlak van 3.000 m² en een bebouwingsoppervlak van 1.800 m² in deels 3 lagen en deels 1 laag met kap en daardoor een aantal bvo's van 3.840).
  • Hiermee is in dit bestemmingsplan reeds geanticipeerd op de integrale herontwikkeling van het plangebied zoals die nu wordt beoogd met het bestemmingsplan Mariaburg. Ook in het bestemmingsplan Mariaburg wordt deze locatie wegbestemd, maar dan wel uitdrukkelijk gekoppeld aan de hierna omschreven toevoeging van 8 bouwkavels. Deze beoogde re-allocatie is in het bestemmingsplan Buitengebied slechts ten dele doorgevoerd, waardoor er alleen is wegbestemd en niet is herbestemd.
  • In het onderhavige bestemmingsplan willen wij dit corrigeren. Slechts op die wijze is de doelstelling van het bestemmingsplan Mariaburg te realiseren.
  • Toegevoegd is de hiervoor reeds genoemde mogelijkheid om 8 bouwkavels te realiseren (in totaliteit 1.600 m² hoofdbebouwing in 1 laag met kap en 800 m² erfbebouwing in 1 laag, waardoor de realisering van circa 3.520 m² bvo aan woonbebouwing mogelijk wordt gemaakt.
  • Ter plaatse van het klooster is het aantal m² bvo teruggebracht van 15.000 naar 9.618.

Per saldo levert deze aanpak het volgende resultaat op:

  • Concentratie van bebouwing op daarvoor geschikte onderdelen van het plan, zoveel mogelijk in clusters met een landschappelijk verantwoorde inpassing;
  • Daardoor: de mogelijkheid om een aaneensluitend natuurgebied te realiseren, waarvan de gemeente de ondergrond om niet heeft verkregen en de inrichtingskosten voor rekening komen van de ontwikkelende partij;
  • Renovatie en dus behoud van het klooster met behoud van de vigerende gebruiksmogelijkheden.