direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

In juni 2007 is tussen de gemeente en Het Heilig Hart B.V. een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de beoogde integrale herontwikkeling van het plangebied zoals dat is begrepen in het onderhavige bestemmingsplan.

Reeds in de fase van de intentieovereenkomst is een directe relatie gelegd tussen realisering van bebouwingsclusters en het versterken van natuur-, landschappelijke- en recreatiewaarden. Dit is gebeurd in de vorm van een substantiële vergroting van het bos- en natuurgebied.

In vervolg op voormelde intentieovereenkomst en de daarin opgenomen afspraken (en rekening houdend met de door de gemeenteraad vastgesteld “Handreiking rood voor groen, Boszone Hooge Heide”) is het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op basis van dit voorontwerp is een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over kosten en randvoorwaarden,

Op 9 november 2011 heeft het college besloten tot het aangaan van deze overeenkomst (“anterieure overeenkomst behorende bij bestemmingsplan Mariaburg, versiedatum 27 oktober 2011”).