direct naar inhoud van 9.1 Vooroverleg
Plan: Mariaburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002135-1401

9.1 Vooroverleg

De inspectie VROM-inspectie, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben een vooroverlegreactie ingediend.

9.1.1 Reactie VROM-inpectie

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. Dit geldt ook voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingplan of met een beheersverordening.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Commentaar gemeente

De gemeente is verheugd dat er geen opmerkingen zijn in relatie tot nationale belangen.

9.1.2 Reactie provincie Noord-Brabant

Thema Stedelijke Ontwikkeling

De projectlocatie is gelegen binnen het gebied integratie stad-land. Ingevolge artikel 3.4 lid 1 VR kan in afwijking van artikel 3.2 een bestemmingsplan gelegen in een gebied integratie stad-land voorzien in een stedelijke ontwikkeling mits deze ontwikkeling:

  • a. in samenhang en in evenredigheid geschiedt met een groene en blauwe landschapsontwikkeling;
  • b. geen betrekking heeft op een te ontwikkelen of een uit te breiden bedrijventerrein of kantorenlocatie.

Het voorontwerpbestemmingsplan Mariaburg past binnen deze voorwaarden.

Thema aardkunde en cultuurhistorie

De provincie is van mening dat vooralsnog in het plan onvoldoende is aangetoond dat de beoogde ontwikkeling een bijdrage levert aan het behoud of herstel van de cultuurhistorische waarden van het complex.

Thema water

De projectlocatie is gelegen binnen de 25 jaarsbeschermingszone voor grondwaterwinning zeer kwetsbaar. Ingevolge artikel 5.5. lid 2 sub a van de VR is een stedelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied in een bestemmingsplan dat is gelegen in een 25-jaarszone zeer kwetsbaar en 100-jaarszone zeer kwetsbaar, niet toegestaan. De beoogde ontwikkeling van 8 woningbouwkavels staat hiermee op gespannen voet. In de toelichting van genoemd artikel is aangegeven dat het vooralsnog aan de gemeente wordt overgelaten op welke wijze zij in een integratie stad-land gebied vorm geeft aan het vereiste van voorrang voor de grondwaterbescherming. Tevens moet uit de verantwoording bij het bestemmingsplan blijken dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden en dat de risico's voor de kwaliteit van het grondwater niet toenemen. Geconstateerd wordt dat een dergelijke verantwoording ontbreekt.

Commentaar gemeente

Thema verstedelijking

De gemeente is verheugd dat het plan past binnen de voorwaarden integratie stad en land.

Thema cultuurhistorie

Het kloostergebouw is in de Verordening Ruimte aangewezen als complex van cultuurhistorisch belang. In het voorliggende bestemmingsplan wordt het kloostergebouw in zijn huidige vorm vastgelegd door middel van een bouwvlak rondom de huidige bebouwingscontour en door een aanduiding van de maximale goot-en bouwhoogte.

Het gebouw heeft tevens de status gemeentelijk monument. Bij renovatie en verbouwing dient daarom altijd rekening gehouden te worden met de monumentale status van het pand. Dit betekent dat de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente altijd betrokken wordt in alle fases van voorbereiding en uitvoering. Een te ontwikkelen bouwplan voor het klooster is daarmee altijd gericht op het herstel en behoud van de cultuurhistorische waarde.

De vigerende bestemming voor het cultuurhistorische complex c.q. kloostergebouw is 'Maatschappelijk'. Deze bestemming is in het voorliggende bestemmingsplan 'Mariaburg' gewijzigd in de bestemming 'Gemengd'. Dit betekent dat er naast maatschappelijke voorzieningen ook horeca (categorie 2 en categorie 1 en 2) en bedrijven (categorie 1 en categorie 1 en 2) mogelijk zijn.

Door zoveel mogelijk functies mogelijk te maken ontstaan er meer mogelijkheden om een nieuwe invulling voor het klooster te vinden en daardoor een restauratie van het klooster te financieren. Door een uitbreiding met deze functies ontstaan er meer mogelijkheden om een nieuwe invulling voor het klooster te vinden en daardoor een kwalitatieve renovatie van het klooster te financieren.

In de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 4.1.2.2 (kloosterterrein) een extra zin opgenomen waarin staat dat bij restauratie en verbouwing van het klooster rekening gehouden dient te worden met de monumentale status van het pand.

In de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar staat hetzelfde vermeld met de toevoeging dat in alle fases van voorbereiding en uitvoering de exploitant overleg dient te voeren met de afdeling Bouwhistorie van de gemeente en rekening dient te houden met de vereisten die voortvloeien ui de monumentale status.

Thema Water

Uit zorg voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moet bij de nieuwbouw worden afgezien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen in daken, gevels, verhardingen en regenwatervoorzieningen (goten en leidingen). Gezien de ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied is dit uitgangspunt van extra belang en hier zal ook op gehandhaafd worden. De daken en andere verharde oppervlakken welke gescheiden worden gerioleerd liggen in een landelijke, rustige omgeving. Ook zijn de geplande activiteiten niet bedreigend voor de ondergrond en het grondwater. De kans op vervuiling van de afvoerende oppervlakken is gering en het afspoelende hemelwater zal dan ook voldoende schoon zijn om te infiltreren. Met dit plan ontstaat dan ook geen extra risico voor de waterwinning.

9.1.3 Reactie Waterschap Aan en Maas

Volgens de gegevens van het waterschap is de te bergen hoeveelheid afstromend hemelwater 203 m³ groot in plaats van 148 m³. Het waterschap verzoekt de waterparagraaf aan te passen.

Het plangebied ligt in een volledig beschermd gebied op basis van de Keur. Deze gebieden zijn hydrologisch beschermd en ontwikkelingen zullen op vergunbaarheid aan de Keur worden getoetst. Een watervergunning dient aangevraagd te worden bij het Waterloket. Het waterschap gaat niet akkoord met een plan op basis van een watertoetsoverleg. Definitieve advisering over een ruimtelijk plan vindt plaats als het waterschap over alle stukken beschikt. De instemming met een plan dat de korte procedure van de digitale watertoets heeft doorlopen is ook mogelijk, mits de waterbergingsberekening op basis van de hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO)-tool correct is. Deze en het gebruik ervan is bij de gemeente bekend.

Commentaar gemeente

De wateropgave is berekend op basis van de HNO-tool waarbij is aangenomen dat infiltratie kan plaatsvinden met een doorlatendheidswaarde K = 2 m/s. Hieruit volgt een opgave van 148 m³. De waterparagraaf is aan bovenstaande reactie aangepast. Daarnaast zal de projectontwikkelaar een watervergunning aanvragen bij het waterschap wanneer de bouwplannen concreet zijn.