direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het plan
Plan: Autotron
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1301

1.1 Aanleiding voor het plan

Het geldende bestemmingsplan 'Autotron' en de milieuvergunning van het Autotron zijn niet meer actueel. Het geldende bestemmingsplan is nog geënt op het vroegere dagrecreatiepark, met als ondersteunende functies evenementen, beurzen en partijen. Inmiddels bestaat het dagrecreatiepark niet meer en vinden er op het terrein van het Autotron in hoofdzaak nog evenementen, beurzen en partijen plaats. Wat betreft de milieuvergunning is het voornaamste knelpunt dat niet is voorzien in een goede regeling voor de grondwaterbescherming in verband met de ligging in het waterwingebied van het waterleidingbedrijf Oost Brabant.

Om de feitelijke situatie juridisch-planologisch te verankeren en te kunnen voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving heeft Autotron op 1 april 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Op 29 november 2012 is de omgevingsvergunning (inclusief de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing) verleend.

Op grond van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen actualisatieverplichting dient het geldende bestemmingsplan voor het Autotron vóór 1 juli 2013 te worden herzien. Met voorliggende bestemmingsplan wordt invullinng gegeven aan de actualisatieverplichting. Het voorliggende bestemmingsplan is gebaseerd op de in 2012 verleende omgevingsvergunning (inclusief de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing).