direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bermen en taluds;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. verharde parkeervoorzieningen/parkeerterreinen;
 • d. openbaar vervoer;
 • e. verblijfsgebied;
 • f. (weg)verkeer;
 • g. wegen, straten, paden en pleinen;
 • h. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen zoals speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, bijbehorende verhardingen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mag één gebouw ten dienste van deze bestemming en in het bijzonder ten behoeve van het beheer van de parkeervoorzieningen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 30 m2 bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 meter bedragen.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. overkappingen zijn niet toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 meter bedragen met uitzondering van het bepaalde in c en d;
 • c. er is maximaal één reclamezuil toegestaan en de bouwhoogte ervan mag niet meer dan 20 meter bedragen;
 • d. er is maximaal één antennemast toegestaan en.de bouwhoogte ervan mag niet meer dan 20 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in een bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met de bestemming.
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
 • c. Als met het plan strijdig gebruik wordt in ieder geval bedoeld het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van:
  • 1. activiteiten die het belang van de drinkwatervoorziening nadelig kunnen beïnvloeden;
  • 2. parkeren van (motor)voertuigen buiten de verharde parkeervoorzieningen;
  • 3. prostitutie en een seksinrichting.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken met een omgevingsvergunning van het bepaalde in lid 5.4, sub a indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.