direct naar inhoud van 6.2 Beleidskader
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

6.2 Beleidskader

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening.

Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de belangstelling. Thema's zoals 'water in de stad' en 'water als ordenend principe' zijn als speerpunten aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in het Nationaal Waterplan, de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), de Handreiking Watertoets (VROM), het Provinciaal Waterplan van Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant), Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap Aa en Maas, gemeentelijk Waterplan en gemeentelijk Rioleringsplan, Wet gemeentelijk watertaken en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Op Europees, nationaal en stroomgebiedniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit).

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën:

 • waterkwantiteit (hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren);
 • waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren).

Beide strategieën zijn vastgelegd in de Nota Ruimte (Inmiddels opgevolgd door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte).

Waterschap Aa en Maas: Waterbeheerplan 2010-2015 'Werken met water voor nu en later'

Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat waterschap Aa en Maas in de planperiode van zes jaar gaat doen. Het doel is om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te houden. Het beheer van water door het waterschap bepaalt mede dat mensen en dieren in Noordoost Brabant leven in een veilige, schone en prettige omgeving. Met haar waterbeleid streeft het waterschap Aa en Maas naar:

 • Veilig en bewoonbaar gebied: Investeren in het verbeteren van dijken zodat de veiligheid tegen overstromingen blijft gewaarborgd. Hiervoor verbetert het waterschap de vijf kilometer primaire waterkering en vijf waterkerende kunstwerken die niet aan de norm voldoen. Daarnaast streeft het waterschap ernaar de grootste knelpunten van wateroverlast op te lossen.
 • Voldoende water: Het waterschap wil in dit kader de baggerachterstand verder wegwerken, de knelpunten in agrarisch gebied oplossen door inrichtings- en beheermaatregelen en het aanpakken van de verdroging van natuurgebieden.
 • Schoon water: Doelstellingen op dit punt betreffen het verbeteren van (mogelijk) verontreinigde waterbodems en het afvalwater zo goed mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten te blijven zuiveren. Hiertoe zal de samenwerking met gemeenten in de waterketen verder worden verbeterd. Tot slot blijft het waterschap initiatieven, om diffuse verontreinigingen terug te dringen, stimuleren.
 • Natuurlijk water: De doelstelling is onder ander om 30 kilometer beek herstellen en 120 kilometer ecologische verbindingszones aan te leggen samen met gemeenten en terreinbeheerders. Samen met de gemeenten wil de belangrijkste knelpunten in stedelijk gebied aanpakken, zoals blauwalgen en waterstank.

Waterschap Aa & Maas: Uitgangspunten watertoets

Vanaf 1 februari 2008 gebruikt Waterschap Aa en Maas bij advisering over de watertoets acht uitgangspunten:

 • wateroverlastvrij bestemmen;
 • gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
 • doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer;
 • hydrologisch neutraal ontwikkelen;
 • water als kans;
 • meervoudig ruimtegebruik;
 • voorkomen van vervuiling;
 • (rekening houden met) waterschapsbelangen.

Gemeente 's-Hertogenbosch: Waterplan 2 en waterstructuurplan

Integraal waterbeheer beoogt een duurzaam en veerkrachtig watersysteem, waarbij kansen worden benut en functies zoveel mogelijk worden gecombineerd. Beleidsdoelen voor integraal waterbeheer zijn door de gemeente vastgesteld in het Waterplan 2 (2009), een beleidsdocument dat onderschreven is door de verschillende actoren op het gebied van water in en rondom de stad. Het Waterplan 2 beschrijft de wijze waarop 's-Hertogenbosch een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem wil hebben, voor nu en in de toekomst. In de ruimtelijke plannen van de gemeente 's-Hertogenbosch worden daarbij de door het Waterschap Aa en Maas gehanteerde beleidsuitgangspunten voor het te voeren beleid zoveel mogelijk meegenomen in de planvorming. Dit betreft de acht uitgangspunten die hierboven genoemd staan.

Daarnaast is eind 2012 het 'waterstructuurplan 's-Hertogenbosch' vastgesteld. Met dit waterstructuurplan wordt invulling gegeven aan de belangrijkste opgave vanuit het Waterplan 2, namelijk om water een plaats te geven in de ruimtelijke ordening en dit uitvoeringsbeleid vast te leggen in de vorm van een Waterstructuurplan. Dit plan verbindt de wateropgaven met de ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering openbare ruimte, opgaven voor groen, natuur en landschap, en de ambities op het vlak van waterrecreatie en toerisme.

Provincie Noord-Brabant: Provinciale Milieuverordening

Voor dit plangebied in het bijzonder geldt dat het in een grondwaterbeschermingszone ligt. Hierdoor is de Provinciale Milieuverordening van de provincie Noord-Brabant van kracht, om ervoor te zorgen dat afstromend hemelwater dat wordt geïnfiltreerd, het grondwater niet kan verontreinigen. Ook worden extra bodembeschermende maatregelen voor diverse activiteiten opgelegd.