direct naar inhoud van 6.4 Water in relatie tot mogelijke ontwikkelingen
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

6.4 Water in relatie tot mogelijke ontwikkelingen

Grondwaterbescherming

Ter voorkoming van nadelige effecten voor het grondwater en de waterwinning als gevolg van (bouw)activiteiten, die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, zijn bepalingen in het plan opgenomen. Verder dienen eventuele uitbreidingen 'hydrologisch neutraal' ontwikkeld te worden.'

Natuurvriendelijke oever

De ruimtelijke onderbouwing is in 2012 in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening onder meer toegezonden aan het Waterschap Aa en Maas. Het Waterschap heeft verzocht om de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de noordzijde van de Kleine Wetering planologisch mogelijk te maken. Het voorliggende bestemmingsplan komt aan dat verzoek tegemoet.

Wijzigingsbevoegdheid

In het geldende bestemmingsplan 'Themapark Autotron' heeft het gebied ten noorden van het Safety Experience Center de bestemming 'Verkeersdoeleinden'. In het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning heeft Libéma de wens van een nieuw parkeerterrein in dat gebied kenbaar gemaakt. Omdat die wens toen niet kon worden gehonoreerd, is die nu ingevuld door een wijzigingsbevoegdheid in het voorliggende bestemmingsplan 'Autotron'. Aan (de toepassing van) de wijzigingsbevoegdheid zijn enkele voorwaarden verbonden, waaronder de bescherming van het grondwater en de waterwinning.