direct naar inhoud van 7.1 Planmethode
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

7.1 Planmethode

Het bestemmingsplan 'Autotron' heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen het plangebied. Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening (RO standaarden 2008), het Handboek digitale bestemmingsplannen van de gemeente 's-Hertogenbosch en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (inclusief het Besluit omgevingsrecht). Hierbij is gestreefd naar uniformering en standaardisering van de bestemmingen en bestemmingsregels.