direct naar inhoud van 7.3 Regels
Plan: Autotron
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002145-1401

7.3 Regels

7.3.1 Inleidende regels

De artikelen in hoofdstuk 1 van de bestemmingsplanregels hebben betrekking op de toepassing van de bestemmingsplanregels. In artikel 1 wordt een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen gegeven. Artikel 2 geeft de meet- en rekenwijze aan. Deze bepalingen gelden voor alle bestemmingen.

7.3.2 Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk omvat een toelichting op de in het plangebied voorkomende bestemmingen. In het plangebied komen vier bestemmingen en één dubbelstemming voor. De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn de bestemmingen 'Cultuur en Ontspanning', 'Groen', 'Verkeer' en 'Water' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' en 'Waarde - Cultuurhistorie'.

Artikel 3 Cultuur en Ontspanning

Het grootste deel van het plangebied is bestemd als 'Cultuur en Ontspanning'. Binnen deze bestemming zijn de hoofdfuncties van Autotron toegestaan. De hoofdfuncties zijn recreatieve activiteiten, educatieve activiteiten, ontspanning en vermaak alsmede sport. De bestaande bedrijfswoningen en kantoorgebouwen zijn overeenkomstig het geldende bestemmingsplan als zodanig voorzien van een aanduiding.

Gebouwen dienen binnen de bouwvlakken te worden gebouwd. De binnen de bouwvlakken op de verbeelding aangegeven maximale bebouwingspercentages mogen niet worden overschreden. De gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan 25.000 m². Binnen deze oppervlakte geldt voor functie-ondersteunende horeca een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 2.500 m², voor gebouwde tennisvoorzieningen een oppervlakte van maximaal 450 m² en voor een werkplaats een oppervlakte van maximaal 150 m². De bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer dan 12 meter bedragen;

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, onder voorwaarden worden gebouwd. De voorwaarden betreffen de maximale bouwhoogte, die per type bouwwerk, geen gebouw zijnde, kan verschillen. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en windturbines, die hoger zijn dan de maximale bouwhoogte is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de regels.

Ter voorkoming van nadelige effecten voor het grondwater en de waterwinning is het gehele plangebied op de verbeelding voorzien van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied'. In de regels is een vergunningstelsel opgenomen. Deze bepalingen zijn ook opgenomen in de andere bestemmingen.

Artikel 4 Groen

De west-, zuid- en oostrand is bestemd als 'Groen' en zorgt voor de groene omlijsting van het terrein van Libéma/Autotron. Deze gronden zijn primair bestemd voor bos, groen(voorziening), park en plantsoen. Ook de aanleg van onverharde fiets- en voetpaden is binnen deze bestemming toegelaten.

De noordelijke oever van de Kleine Wetering is voorzien van de functieaanduiding 'oever'. Hiermee wordt beoogd de oever in te richten als een natuurvriendelijke oever.

Artikel 5 Verkeer

De bestemming 'Verkeer' heeft betrekking op de toegangsweg en de grote verharde parkeerterreinen. De belangrijkste functies binnen deze bestemming zijn verharde parkeervoorzieningen/parkeerterreinen; verblijfsgebied, (weg)verkeer; wegen, straten, paden en pleinen.

Binnen deze bestemming mogen alleen (relatief) kleine gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Een uitzondering daarop vormt de mogelijkheid voor een reclamezuil en een antennemast met een maximale bouwhoogte van 20 meter.

Artikel 6 Water

Deze bestemming is toegekend aan de in het plangebied gelegen waterplas en de watergang Kleine Wetering. De belangrijkste functies van de bestemming 'Water' zijn water en waterberging. Op gronden met deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 1 meter.

Artikel 7 Waarde - Archeologie

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' is gelegen aan de noordzijde van het plangebied.

Ten behoeve van de bescherming en veiligstelling van archeologische of te verwachten archeologische waarden is - zoals nader toegelicht in paragraaf 5.2 van deze toelichting - aan gronden in dit bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toegekend. Opgenomen is een verbod tot bouwen beneden maaiveld, een verbod tot slopen zonder omgevingsvergunning en een vereiste van een omgevingsvergunning voor uitvoering van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde. Na een verplichte rapportage, waarin de archeologische waarden zijn vastgelegd, kan afgeweken worden van het bouwverbod, respectievelijk een omgevingsvergunning voor uitvoering van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde of slopen worden verleend. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden ten behoeve van behoud van archeologische waarden in de bodem of , indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, verplichtingen worden opgelegd als het doen van opgravingen of een verplichting de uitvoering van werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een erkend archeoloog. Het overleggen van een rapportage ter vastlegging van de archeologische waarden is niet nodig, indien - naar het oordeel van burgemeester en wethouders - de archeologische waarde in andere beschikbare informatie afdoende is vastgelegd.

Artikel 8 Waarde - Cultuurhistorie

De dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' ligt aan de noordzijde van het plangebied en valt gedeeltelijk samen met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'.

Deze bestemming is gericht op de bescherming en veiligstelling van (eventuele) aanwezige cultuurhistorische waarden (paragraaf 5.2). Net als bij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' is voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden of het slopen van bouwwerken een omgevingsvergunning vereist.

7.3.3 Algemene regels

In de algemene regels zijn de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en algemene procedureregels opgenomen. Deze algemene regels gelden voor het gehele bestemmingsplan.

7.3.4 Overgangs- en slotregels

Dit vierde en laatste hoofdstuk bevat het overgangsrecht en de slotregel.