direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

Hoofdstuk 1 Inleiding

In 2007 stelde gemeente 's-Hertogenbosch de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' op. In deze visie worden de uitgangspunten voor de ontwikkeling van heel woongebied Meerendonk uiteengezet (zie paragraaf 2.2.2). De visie is onderlegger van deze ruimtelijke onderbouwing en is als bijlage opgenomen. Deze ruimtelijke onderbouwing motiveert de bouw van achttien starterswoningen in de driehoek tussen de Louis Couperuslaan, de Henriette R. Holstlaan en het Marcellus Emantspad ('Meerendonk, deel 4'), een onderdeel van de visie.

Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nota van uitgangspunten vast voor een nieuw bestemmingsplan voor de wijk Zuid (zie paragraaf 2.2.3). De ontwikkeling van woongebied Meerendonk maakte daarvan deel uit. De beschrijving ervan in de nota van uitgangspunten is gebaseerd op de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk'. Op 17 mei 2011 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch bestemmingsplan 'Zuid' vast. Bestemmingsplan 'Zuid' is sinds 29 augustus 2011 onherroepelijk. In het plan zijn de eerste twee delen van woongebied Meerendonk positief bestemd: 76 eengezinswoningen in aansluiting op de Gestelse buurt en een Brede Bossche School (BBS Nieuw Zuid). Voor 36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen in een slinger langs de nieuwe Henriette R. Holstlaan is een bestemmingsplan in voorbereiding.

Voor de gronden waarop de achttien starterswoningen worden gebouwd (zie afbeelding 1) geldt nu, op grond van bestemmingsplan 'Zuid', de bestemming Groen. Binnen deze bestemming mogen geen woningen worden gebouwd. Hoewel de bouw van achttien starterswoningen niet in het geldende bestemmingsplan 'Zuid' past, is het niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en kan met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van dit bestemmingsplan worden afgeweken. Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter motivering van het besluit om voor de achttien starterswoningen van het bestemmingsplan af te wijken.

In afbeelding 1 is het projectgebied weergegeven. Het projectgebied wordt begrensd door:

  • a. het projectgebied van Meerendonk, deel 1 (76 woningen) aan de west- en zuidzijde;
  • b. het projectgebied van Meerendonk, deel 2 (BBS Nieuw Zuid) aan de noordzijde;
  • c. het plangebied van (ontwerp)bestemmingsplan 'Meerendonk, deel 5' aan de oostzijde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002175-1401_0001.jpg"

Afbeelding 1: ligging projectgebied