direct naar inhoud van 2.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.2 Gemeentelijk beleid

2.2.1 Ruimtelijke StructuurVisie ’s-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen'

In de Ruimtelijke Structuurvisie 's-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen' is het stedelijk gebied van 's-Hertogenbosch opgedeeld in stedelijke vleugels, gescheiden van elkaar door 'groenblauwe slingers', gebaseerd op de ligging van 's-Hertogenbosch in de samenvloeiing van de Aa, de Dommel en de Maas. De zuidoostelijke 'Gestelse vleugel' die zich uitstrekt van de binnenstad tot de grenzen van de gemeente Sint-Michielsgestel is de kleinste vleugel en is matig stedelijk ontwikkeld: hij wordt doorsneden door de Zuid-Willemsvaart, de stadsring en de A2. Woongebied Meerendonk is onderdeel van deze vleugel.

Het wat achteraf gelegen gebied Meerendonk werd bij de totstandkoming van de Ruimtelijke StructuurVisie vrij extensief gebruikt en werd, vanwege de ligging van het gebied dichtbij de binnenstad, de stadsring en binnen de ruit van snelwegen rond de stad, kansrijk gevonden voor verdere verstedelijking. Intensivering en verdichting zijn nu de uitgangspunten bij de aanpak van het gebied. De Ruimtelijke StructuurVisie wil voor het gebied Meerendonk een mix van wonen, kantoren, bedrijven, sport en recreatie en stedelijke voorzieningen. Langs het kanaal wordt een stedelijke verbindingsas ontwikkeld waardoor de relatie met de binnenstad wordt verbeterd.

De belangrijkste uitgangspunten in de Ruimtelijke StructuurVisie voor de Meerendonk zijn:

 • 1. bijdragen aan de versterking van het economisch profiel van de stad door een optimale benutting van de ligging aan de A2;
 • 2. ontwikkeling van een nieuwe stedelijke verbindingsas langs de Zuid-Willemsvaart;
 • 3. verkrijgen van meer functionele en ruimtelijke samenhang in de zuidoostelijke Gestelse vleugel alsook van meer interne samenhang in Meerendonk;
 • 4. versterking van de Gestelse buurt als aandachtsbuurt in het kader van het GSB-beleid.

De achttien starterswoningen maken deel uit van het nieuwe woongebied Meerendonk. De ontwikkeling van het nieuwe woongebied sluit aan op rijks- en provinciaal beleid en gemeentelijk ruimtelijke-ordeningsbeleid. De woningen dragen bij aan de de ontwikkeling van de nieuwe stedelijke verbindingsas langs de Zuid-Willemsvaart en aan meer functionele en ruimtelijke samenhang in de zuidoostelijke Gestelse vleugel, in de Gestelse buurt en in woongebied Meerendonk zelf.

2.2.2 Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk

In de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' die de gemeente 's-Hertogenbosch in november 2007 opstelde, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van woongebied Meerendonk:

 • Uitbreiding Gestelse buurt. De geplande woningbouw in het ontwikkelingsgebied Meerendonk sluit aan bij de Gestelse buurt. In het gemeentelijk woonbeleid wordt bij de bouw van woningen in/bij verdichtinglocaties uitgegaan van een strategische toevoeging aan de voorraad in bestaande wijken. Deze toevoeging, naast de ingrepen in de Gestelse buurt zelf, moet leiden tot een meer gedifferentieerd en gevarieerd woningaanbod in deze buurt. De nieuwbouw in de Meerendonk moet leiden tot een woongebied dat in zichzelf een duidelijke samenhang heeft en tegelijkertijd voldoende aanknopingspunten biedt voor een afgewogen integratie met (en opwaardering van) de bestaande woonbuurt.
 • De zone langs de Zuid-Willemsvaart. Gezien de potentiële kwaliteiten langs de Zuid-Willemsvaart - de ligging aan het water en de relatieve nabijheid van de binnenstad - komt hier een karakteristiek stedelijk woon- en werkmilieu in de vorm van een 'stedelijke as'. Te denken valt aan een combinatie van stadswoningen c.q. gestapelde woningen met stedelijke voorzieningen en lichte bedrijvigheid. De verbindingsas is een geschikte vestigingsplaats voor bedrijven die de stad als verzorgingsgebied hebben. Daarbij kan het gaan om uiteenlopende activiteiten, zoals zakelijke dienstverlening maar ook groothandel en lichte industriële bedrijvigheid. De menging van wonen met bedrijvigheid wordt in oostelijke richting beperkt door de geluidscontouren van de rijksweg A2.
 • Bedrijventerrein Zuid 1966. Het bestaande bedrijventerrein Zuid 1966 gaat op termijn op de schop. Gedacht wordt aan transformatie en verdichting van het bedrijventerrein, gemengd met stedelijk wonen en stedelijke voorzieningen. Dit kan worden gecombineerd met de verbetering van de aansluiting van de Gestelseweg op de Lambooybrug. Belangrijk is dat de Van Veldekekade rechtstreeks wordt aangesloten op de Poeldonkweg: het rechttrekken van het tracé op de zuidelijke kanaaloever. Hierdoor wordt het gebied beter verbonden met de binnenstad. In de visie wordt overwogen om de watergebonden bedrijvigheid (margarinefabriek Campina en betoncentrale Mebin) op termijn, in verband met deze ontwikkeling en in verband met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart te verplaatsen.
 • De Kruithoorn e.o. Het voormalige bedrijfsterrein van munitifabriek De Kruithoorn is nu in gebruik als bedrijvencentrum. Denkbaar is dat na sanering van de vervuilde grond de bestaande bedrijfsbebouwing geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt om daarna efficiënter ruimtegebruik mogelijk te maken. Het ruimtegebruik kan nog aanzienlijk worden geïntensiveerd.
 • Zone langs de A2. De zone langs de rijksweg A2 is als zichtlocatie een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die hechten aan een goede ligging nabij het snelwegennet en een representatieve locatie. Te denken valt aan hoogwaardige handels- en kennisbedrijven. Daarbij gaat het om bedrijven met een regionaal, nationaal of internationaal verzorgingsgebied die sterk autoafhankelijk zijn.
 • Toekomstig recreatiegebied. De afgewerkte vuilstort biedt ruimte voor het te verplaatsen sportpark van de voetbalvereniging BLC. Het sportpark ligt nu langs de rijksweg A2 maar kan door verplaatsing centraal in het gebied Meerendonk komen te liggen, dichtbij de Gestelse buurt. Hierdoor komt ruimte vrij langs de A2: de meest aantrekkelijke locatie voor bedrijfsbebouwing. De compacte oefengolfbaan op het afgewerkte gedeelte van de vuilstort blijkt ook in een stedelijke behoefte te voorzien. Dit thans parkachtig heringerichte deel van de vuilstort heeft de aantrekkelijkheid en de herkenbaarheid van het gebied aanmerkelijk verhoogd en sluit goed aan bij het imago en de uitstraling van aangrenzend kantoormilieu van het Pettelaarpark.
 • Het transferium. Het transferium Meerendonk heeft in de toekomst een belangrijke functie voor bezoekers en werkers van de binnenstad. Deze parkeervoorziening moet tegelijkertijd zoveel mogelijk dubbel worden gebruikt. De definitieve locatie moet worden gekoppeld aan één van de invalswegen naar de binnenstad. De voorkeur gaat uit naar de locatie tussen De Kruithoorn en de rijksweg A2. Deze locatiekeuze wordt echter geheel bepaald door het al dan niet kunnen aanleggen van nieuwe bruggen over de Zuid-Willemsvaart. Het transferium kan mogelijk worden gecombineerd met stedelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang en een uitgiftedepot voor het afhalen van grote aankopen in de binnenstad.
 • Water- en groenstructuur. De groenstructuur in de Meerendonk wordt ingericht als wandel- en recreatiegebied en kan tevens ruimte bieden voor waterberging. Door goede verbindingen met de Gestelse buurt kan het groen dichtbij huis toegankelijk worden gemaakt.

De Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk is onderlegger van deze ruimtelijke onderbouwing. Ze is als Bijlage 1 opgenomen. Na de bouw van de eerste 76 woningen in woongebied Meerendonk dragen de achttien starterswoningen - samen met de nog te bouwen twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen langs de nieuwe Henriette R. Holstlaan - bij aan een meer gedifferentieerd en gevarieerd woningaanbod in deze buurt (zie paragraaf 2.2.5). De bouw ervan maakt het gebied aantrekkelijk voor diverse woongroepen en leefstijlen.

2.2.3 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid / Bestemmingsplan Zuid

Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nota van uitgangspunten vast voor bestemmingsplan Zuid. In deze nota wordt de omgeving van de Gestelseweg en het kanaal aangeduid als dynamisch beheergebied. De gemeente 's-Hertogenbosch wil er het aanbod van woningen en woningtypen uitbreiden, zodat bewoners meer mogelijkheden krijgen om in hun eigen wijk wooncarrière te maken. Het gaat in de Gestelse buurt vooral om de bouw van woonzorgprojecten en zorgwoningen. Conform de nota van uitgangspunten wordt in de Meerendonk verder de mogelijkheid gecreëerd voor de realisatie van een school en maatschappelijke voorzieningen ten dienste van de buurt zoals een ontmoetingsruimte en voorzieningen voor ouderen.

De uitbreiding van de Gestelse buurt wordt gekoppeld aan een structurele verbetering en opwaardering van de bestaande buurt, waarbij één ruimtelijk samenhangend geheel dient te ontstaan. Gelet op wat de Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk stelt ten aanzien van de uitbreiding van de Gestelse Buurt, zijn voor de ontwikkeling van woongebied Meerendonk de volgende randvoorwaarden geformuleerd:

 • 1. Het woongebied bestaat overwegend uit grondgebonden woningen met slechts op specifiek daarvoor geëigende plekken gestapelde bouw.
 • 2. Door een mix in woningtypen zal dit gebied aantrekkelijk worden gemaakt voor diverse woongroepen en leefstijlen. De nota van uitgangspunten gaat uit van de realisatie van circa 280 woningen.
 • 3. De volgende mix in woningcategorieën zal in het gebied worden gehanteerd:
  • a. 36 % sociale woningbouw;
  • b. 14 % middelduur;
  • c. 50 % dure woningen.

Op 17 mei 2011 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch bestemmingsplan 'Zuid' vast. Het plan is sinds 29 augustus 2011 onherroepelijk. In bestemmingsplan 'Zuid' zijn de eerste twee delen van woongebied Meerendonk positief bestemd: 76 eengezinswoningen in aansluiting op de Gestelse buurt en een Brede Bossche School (BBS Nieuw Zuid). Voor 36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen langs de Henriette R. Holstlaan is een bestemmingsplan in voorbereiding. Ook de achttien starterswoningen waarop deze ruimtelijke onderbouwing betrekking heeft, geeft verder invulling aan de nota van uitgangspunten: er ontstaat in het nieuwe woongebied een mix van woningtypen en -categorieën.

2.2.4 Beeldkwaliteitsplan 'Meerendonk - uitbreiding Gestelse buurt 1e fase'

Op 9 september 2008 stelde de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan 'Meerendonk - uitbreiding Gestelse buurt 1e fase' vast. Samen met de gemeentelijke Welstandsnota biedt het Beeldkwaliteitsplan burgers en marktpartijen informatie over de criteria en uitgangspunten die de Welstandscommissie bij haar adviezen hanteert. Nadat in de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' en in de 'Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Zuid' globaal regels zijn gegeven voor de uitbreiding van de Gestelse buurt, zijn in het beeldkwaliteitsplan meer inhoudelijke beeldkwaliteitseisen geformuleerd om richting te geven aan de ontwikkeling van bouwplannen. De welstandscriteria die aan het einde van het beeldkwaliteitsplan zijn toegevoegd maken een welstandsbeoordeling mogelijk, ook in de beheerfase na de ontwikkeling van de bouwplannen. De algemene welstandscriteria (in de gemeentelijke Welstandsnota) zijn daarvoor te algemeen en te weinig gedetailleerd.

De Monumenten- en Welstandscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch heeft bij haar toets van het voorlopig bouwplan het Beeldkwaliteitsplan 'Meerendonk - uitbreiding Gestelse buurt 1e fase' gehanteerd. Op 5 april 2012 ging zij in principe akkoord met het voorgelegde bouwplan.

2.2.5 Nota Wonen 2007

Het woonbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is vastgelegd in de Nota Wonen 2007. De vier speerpunten zijn:

 • 1. woningproductie (voldoende en gevarieerd bouwen). Nieuwbouw moet leiden tot een verbreding van het bestaande woningaanbod, tot meer diversiteit zowel in prijsklassen als in woningtypen. De Nota Wonen 2007 legt de differentiatie van het woningbouwprogramma voor de komende periode vast, met dien verstande dat het daarbij om stedelijke gemiddelden gaat en dat per woningbouwplan een afwijkende differentiatie wenselijk kan zijn, afhankelijk van de locatie, de buurt en de beoogde doelgroep. Deze differentiatie is bij realisatie na 2010 als volgt:
  • a. sociale sector (huur en koop): 25%;
  • b. middeldure sector: 30%;
  • c. dure sector: 45%.
 • 2. doorstroming (terugdringen van de wachttijden en verbeteren van de slaagkansen). Het aantal vrijkomende huurwoningen moet worden vergroot, zodat huurders vaker naar een koopwoning kunnen doorstromen, meer huurwoningen vrijkomen en vooral starters en mensen die op korte termijn een woning nodig hebben sneller een huurwoning toegewezen krijgen.
 • 3. bestaande woningvoorraad (woningen en wijken verbeteren). Het woningprogramma moet een versterking betekenen voor de huidige woningvoorraad van de wijk. Vergroten van de variatie betekent soms ook dat specifiek voor ouderen of juist voor starters gebouwd zou moeten worden.
 • 4. doelgroepen (de juiste woning voor iedereen). Het woningaanbod voor ouderen (met een zorgbehoefte) en bijzondere doelgroepen moet worden vergroten. Ingezet wordt op het creëren van woningen of wooneenheden voor mensen die om diverse redenen (tijdelijk of permanent) specifieke zorg en/of begeleiding nodig hebben en die daarbij een specifieke woonvraag (kunnen) hebben.

Met achttien starterswoningen wordt het woningaanbod in het nieuwe woongebied verder verbreed, zowel in prijsklassen als in woningtypen. In het nieuwe woongebied zijn inmiddels al 76 rijtjeswoningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Verder zullen langs de Henriette R. Holstlaan 36 twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen worden gebouwd in het duurdere segment. Ten noorden van BBS Nieuwe Zuid zijn (zorg)appartementen geprojecteerd.

2.2.6 Koersnota Infrastructuur

In het verlengde van de nota 's-Hertogenbosch Bereikbaar uit maart 2000 sprak de gemeenteraad zich op 21 mei 2008 uit over ambities en wensen ter bevordering van de bereikbaarheid van stad, wijken en regio. Op 13 mei 2009 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het uitwerkingsplan 'Koersnota Infrastructuur' vast met daarin een analyse van en oplossingsrichtingen voor bestaande en toekomstige knelpunten. De ambitie van de Koersnota Hoofdinfrastructuur is om het autogebruik terug te dringen ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets. Van direct of indirect belang voor woongebied Meerendonk zijn de volgende toekomstige ontwikkelingen:

 • De Gestelseweg. De Gestelseweg is in de Koersnota aangewezen als doorstroomas en als onderdeel van de hoofdinfrastructuur. Een doorstroomas is een wegtype dat zich kenmerkt door het gescheiden afwikkelen van verschillende vervoerswijzen en door het beperken van conflicten tussen modaliteiten. Het scheiden van de verschillende vervoerswijzen betekent concreet: het realiseren van (vrijliggende) voorzieningen voor fiets, OV en auto (denk aan gescheiden rijbanen, fietspaden en busbanen). Het voorkomen van conflicten tussen de verschillende vervoerswijzen kan worden gerealiseerd door het aanleggen van kunstwerken (denk aan tunnels en bruggen). Gemeente 's-Hertogenbosch overweegt om de kruising Gestelseweg / Pettelaarseweg conflictvrij te maken door middel van een fietsbrug.
 • Omlegging Zuid-Willemsvaart. In het kader van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart wordt overwogen om de rijbaan langs de Zuid-Willemsvaart te verleggen. Woongebied Meerendonk zal daardoor beter worden ontsloten op het hoofdwegennet en het rijkswegennet (A2, A59). De weg ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart zal in dat geval direct aansluiten op de verkeersstructuur van Meerendonk. De verlegde rijbaan langs de Zuid-Willemsvaart zal daarmee tevens dienen als hoofdontsluiting van woongebied Meerendonk.

De ambities voor de fiets zijn verwoord in de Koersnota Verkeer en Vervoer en in de uitwerking ervan in de nota 'Lekker Fietsen!'. Het belangrijkste doel is het verhogen van het fietsgebruik en het fietscomfort. Dit gebeurt veelal met fysieke maatregelen. In de nota zijn ook de belangrijkste fietsroutes vastgelegd. In woongebied Meerendonk zelf liggen geen fietsvoorzieningen die onderdeel zijn van het hoofdfietsroutenetwerk. De Gestelseweg is in de omgeving de belangrijkste fietsroute en onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk. Een andere belangrijke route is de Zuiderparkweg. De Zuiderparkweg vervult een belangrijke functie op wijkniveau en leidt naar woongebied Meerendonk.

In paragraaf 3.2 is aangegeven hoe woongebied Meerendonk en de achttien starterswoningen in het bijzonder worden ontsloten voor auto en fiets.

2.2.7 Nota Parkeernormen

De gemeentelijke Bouwverordening schrijft voor dat 'indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort'. Op 9 december 2003 stelde de raad van 's-Hertogenbosch hiertoe de nota 'Parkeernormen, inclusief een methode voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen met behulp van de parkeerbalans' vast. Met behulp van de parkeerbalans kan een evenwicht worden gevonden tussen de vraag naar parkeerplaatsen aan de ene kant en de kwaliteit van de openbare ruimte aan de andere kant.

In paragraaf 3.3 is aangegeven hoe de parkeerbehoefte van de achttien starterswoningen is opgelost.