direct naar inhoud van 2.7 Geluid
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.7 Geluid

Wegverkeerslawaai

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) heeft elke weg een geluidzone, tenzij de weg in een woonerf ligt of voor die weg een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Een geluidzone is het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen bij de voorbereiding van een bestemmingsplan of een afwijking van het bestemmingsplan moet worden nagegaan of de geluidsituatie bij woningen of andere geluidgevoelige functies in overeenstemming is met de geluidvoorschriften. De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de ligging van de weg, al dan niet binnen de bebouwde kom.

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege wegverkeerslawaai (Briefrapport woningbouw Meerendonk, 16 februari 2012, gemeente 's-Hertogenbosch), voor zowel de achttien starterswoningen als de 36 halfvrijstaande en geschakelde woningen waarvoor inmiddels een bouwplan is ontwikkeld en een bestemmingsplan in voorbereiding is (zie hoofdstuk 1). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het akoestisch model dat is gehanteerd bij het akoestisch onderzoek ten behoeve van (zorg)appartementen aan de noordkant van de BBS Nieuw Zuid: Meerendonk, deel 3 (Wegverkeerslawaai, OC 141-1RA, 11 oktober 2011, 's-Hertogenbosch).

Uit dit briefrapport blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de omliggende 50 km/uur-wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen is onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening: de Wet geluidhinder stelt geen norm voor de geluidbelasting vanwege 30 km/h-wegen. De starterswoningen ontvangen vanwege de Frederik van Eedenstraat een geluidbelasting van maximaal 55 dB. Vanwege de Rodenbachstraat ontvangen ze een geluidbelasting van maximaal 52 dB. Dit is in beide gevallen inclusief een aftrek van 5 dB ex artikel 110 lid g Wgh. Vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wel overschreden maar de overschrijding is ruim lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB die de Wet geluidhinder voor 50 km/uur-wegen stelt en is ruimtelijk aanvaardbaar.

De cumulatieve geluidbelasting vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen komt op een aantal woningen boven de 53 dB. Bij woningen waar de geluidbelasting boven de 53 dB komt, moeten maatregelen worden genomen ten aanzien van de gevelwering om aan het vereiste binnenniveau van 33 dB uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen.

Industrielawaai

Het plangebied ligt buiten de geluidzone van bedrijventerrein Zuid 1966. Een tweede mogelijke industriƫle geluidbron is het wijkonderkomen Poeldonk, een wijksteunpunt ten noorden van het projectgebied voor het beheer van de openbare ruimte. Er vindt opslag plaats van materialen zoals bestratingsmateriaal, zand en grond, dranghekken en de stalling van materieel (busjes, veegwagens en dergelijke). Het wijkonderkomen Poeldonk heeft sinds oktober 2008 een milieuvergunning en kan voldoen aan de te stellen milieueisen voor een dergelijke omgeving. Het gemeentelijk milieustation is verhuist naar industrieterrein Treurenburg. De resterende industriƫle geluidbronnen in het gebied, bedrijvencomplex De Kruithoorn en kantorenpark De Pettelaar, zijn akoestisch, in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh), niet relevant.