direct naar inhoud van 2.8 Luchtkwaliteit
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.8 Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit heeft betrekking op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de buitenlucht. Bij het nemen van ruimtelijke besluiten moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. Hierbij wordt getoetst aan de grenswaarden die voor bepaalde stoffen gelden en wordt beoordeeld of ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die de luchtkwaliteit zullen verslechteren.

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteitseisen in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling van ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Voor bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is bepaald dat ze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Zulke projecten mogen worden uitgevoerd zonder toetsing aan de grenswaarden. Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de verslechtering minder bedraagt dan 3% van de geldende grenswaarden. De bouw van de nieuwe woningen valt binnen de grenzen van 'niet in betekenende mate': onderzoek naar de invloed van het project op de luchtkwaliteit in de omgeving is niet nodig.

Naast de productie van luchtverontreinigende stoffen moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook aandacht worden besteed aan de blootstelling van (toekomstige) bewoners aan zulke luchtverontreinigende stoffen. Hiertoe zijn gegevens geraadpleegd die bij de gemeente bekend zijn ten aanzien van de luchtkwaliteit in de huidige situatie en in de situatie 10 jaar na realisatie. Uit deze beschouwing kan worden geconcludeerd dat voor stikstofdioxide (NO2) ruimschoots wordt voldaan aan de jaargemiddeldegrenswaarde van 40 µg/m3,zowel voor de huidige als de toekomstige situatie. Ook ten aanzien van fijnstof (zwevende deeltjes, PM10) wordt ruimschoots voldaan aan de jaargemiddeldegrenswaarde van 40 µg/m3, ook hier voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Er worden geen grenswaarden overschreden. Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er dan ook geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de woningen.