direct naar inhoud van 2.9 Bodemkwaliteit
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

2.9 Bodemkwaliteit

De kwaliteit van de grond en het grondwater is verkennend onderzocht (UDM Midden, Verkennend bodemonderzoek locatie De Meerendonk te 's-Hertogenbosch, 25 april 2006). Er zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. Ook vonden in de gronden van het nieuwe woongebied geen bodem-'verdachte' activiteiten plaats. Grenzend aan de gronden van het nieuwe woongebied was een stortplaats voor bouw- en sloopafval maar daarvan vindt geen noemenswaardige uitloging plaats. Op grotere afstand is op het terrein van de voormalige munitiefabriek De Kruithoorn bodem- en grondwaterverontreiniging aanwezig. Daarvoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld.

Ook vanuit het oogpunt van bodemkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van de woningen. Wel moet in het kader van de activiteit bouwen als bedoeld in de Wabo een bodemtoets worden gedaan op basis van een actueel bodemonderzoek. Grondverzet en -afvoer moeten geschieden conform het Besluit bodemkwaliteit dat op 1 juli 2008 in werking is getreden. De gemeente 's-Hertogenbosch hanteert het generieke beleid conform dit besluit.