direct naar inhoud van 3.2 Stedenbouwkundige opzet van eerste fase van woongebied Meerendonk
Plan: Omgevingsvergunning Meerendonk, deel 4
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002175-1401

3.2 Stedenbouwkundige opzet van eerste fase van woongebied Meerendonk

De ontwikkeling van woongebied Meerendonk is opgedeeld in twee fasen. Het westelijk deel, dat kan worden gezien als uitbreiding van de Gestelse buurt, en het oostelijk deel. Dit oostelijk deel betreft de tweede bouwfase van Meerendonk en kent nog geen definitief programma. De plannen zijn hiervoor nog in ontwikkeling.

De stedenbouwkundige opzet van de eerste fase van woongebied Meerendonk is helder en overzichtelijk. De ruimtelijke structuur van het gebied is in hoofdlijnen ingegeven door de volgende ruimtelijke kenmerken en elementen:

 • de specifieke ligging van het gebied, 'achter' de Gestelse buurt en ingeklemd door het toekomstig recreatiegebied, Pettelaarpark en het natuurgebied rondom de voormalige ijsbaan;
 • het waterrijke natuurpark zelf dat een hoge natuurwaarde heeft en daardoor in het woongebied op een juiste manier moet worden ingepast;
 • de verkeersstructuur en relatielijnen tussen het nieuwe woongebied en de directe omgeving;
 • de situering van de Brede Bossche School (BBS) met maatschappelijke functies in de nabijheid van de Gestelse buurt.

De specifieke ligging van de eerste fase van woongebied Meerendonk bepaalt in hoge mate de (verkavelings)opzet van het woongebied:

 • 1. Meerendonk, deel 1. Op 23 maart 2010 namen burgemeester en wethouders een projectbesluit voor de bouw van de eerste 76 woningen maar ook voor de ontsluitingswegen van het nieuwe woongebied. Met de toevoeging van een afgewogen woningbouwprogramma aan de bestaande woonomgeving is gestart met een differentiëring van het woningaanbod en is het eenzijdige woningaanbod en de homogene bevolkingssamenstelling van de huidige Gestelse buurt doorbroken. De rijwoningen zijn in herkenbare rechtlijnige verkavelingspatronen geordend. Ze zijn beeldbepalend voor dit deel van Meerendonk. De woningen sluiten qua schaal, maat en toegepaste kleurstellingen aan bij de bestaande woningen in de Gestelse buurt. De nieuwbouw is door middel van een fijnmazige structuur van (langzaam)verkeersroutes met deze buurt verbonden. Ook de breed opgezette groenzone tussen de nieuwbouw en de bestaande buurt draagt hier als verbindend element aan bij.
 • 2. Meerendonk, deel 2. Het noordelijke deel van het woongebied Meerendonk biedt ruimte aan een Brede Bossche School: BBS Nieuw Zuid. Er is een duidelijke relatie tussen het natuurgebied en de bebouwing. Het schoolgebouw vormt het hart van de wijk. Het moet worden gezien als de centrale schakel die de verschillende componenten waaruit het nieuwe Meerendonk is opgebouwd verbindt.
 • 3. In de 'Gemeentelijke visie woongebied Meerendonk' zijn ten noorden van de BBS Nieuw Zuid appartementengebouwen voorzien. De bouwblokken zijn georiënteerd op het groen. Het noordelijke deel kent een minder rigide opzet van de bouwmassa's dan het zuidelijke deel. De situering van de blokken en de inrichting van de openbare ruimte zijn afgestemd op de beleving van de groene omgeving.
 • 4. In het kader van 'Meerendonk, deel 4' worden op het perceel begrensd door de Henriette R. Holstlaan, de Louis Couperuslaan en het Marcellus Emantspad achttien starterswoningen gebouwd: zie paragraaf 3.3.
 • 5. In het kader van 'Meerendonk, deel 5' worden aan de oostkant in een lange rij langs de nieuwe Henriette R. Holstlaan twee-aaneenwoningen en geschakelde woningen gerealiseerd. Voor deze woningen is een bestemmingsplan in voorbereiding.

De verkeersstructuur kent met name een oostwest-oriëntatie. Zowel langzaamverkeersroutes als de ontsluiting voor autoverkeer zijn op die manier in de opzet van de wijk opgenomen. Door de verbinding met de Gestelse buurt te optimaliseren ontstaat een nieuw woongebied dat maximaal met de oude structuur is verweven. Om te voorkomen dat veel autoverkeer door de Gestelse buurt gaat rijden is ervoor gekozen het woongebied op drie plaatsen te ontsluiten:

 • 1. aan de noordzijde op de Poeldonkweg langs de Zuid-Willemsvaart, via de Henriette R. Holstlaan: een ontsluitingspunt dat een belangrijke rol zal spelen in de afwikkeling van het verkeer als de aansluiting op de A2 door middel van bruggen over de Zuid-Willemsvaart is gerealiseerd;
 • 2. aan de zuidzijde bij het Provinciehuis, via de Henriette R. Holstlaan en de Rodenbachstraat: een ontsluitingspunt dat vooral op korte termijn het meeste verkeer zal trekken, omdat dit de belangrijkste route is om het gebied te verlaten;
 • 3. aan de westzijde via de lijn Louis Couperuslaan/Frederik van Eedenstraat/Hildebrandstraat/Zuiderparkweg die een belangrijke rol speelt in de relatie met Zuid, de binnenstad en het winkelcentrum Zuiderpassage.

Dit raster van lijnen vormt de basis voor de ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur in het gebied van de Gestelse buurt en haar uitbreiding. Om te voorkomen dat door de ontsluitingweg een fysieke scheiding en een ecologische barrière ontstaat, wordt de weg enigszins verhoogd aangelegd en voorzien van een lange brug. De brug maakt een vrije afwatering mogelijk tussen deelgebieden en een ongestoorde en veilige trek van dieren (amfibieën en kleine zoogdieren) van de graslanden naar het broekbos en/of de plas.

Het (openbaar) groen heeft eveneens een overzichtelijke opbouw en structuur. Het groen kan worden gezien als een aaneenschakeling van grote en kleine groeneenheden. Een prominente rol is hierin weggelegd voor de groene heuvel die - mits openbaar toegankelijk - een belangrijke recreatieve functie kan vervullen. Binnen de groenstructuur worden verschillende fiets- en wandelroutes ondergebracht.