direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

Hoofdstuk 1 Inleiding

De woonbuurt Orthen-Links is één van de aandachtsgebieden in het kader van het Programma Grote Stedenbeleid (GSB), zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 november 1999. Het idee is met een integrale en doelgerichte aanpak de wijken leefbaar te houden. Zowel de bebouwde omgeving als de sociaaleconomische structuur in de wijk moeten op het gewenste niveau worden gebracht. Voor Orthen-Links betekent dit dat de komende jaren een grondige wijkvernieuwing zal plaatsvinden. Hiermee wordt een definitieve invulling gegeven aan de (sociale en ruimtelijke) ambities, zoals die zich in de afgelopen jaren rondom de wijk hebben gevormd.

De kaders voor de uitwerking van het Herstructureringsplan zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten Nieuw Orthen-Links (09.1138, gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2009). De nota is samen met BrabantWonen opgesteld. De kaders hebben betrekking op het ontwikkelingsconcept, het woningbouwprogramma, groen en openbare ruimte, verkeer en parkeren en werken en voorzieningen. In het raadsvoorstel is opgenomen dat uit de stedenbouwkundige visie van het Herstructureringsplan zal blijken of alle ambities uit Nota van Uitgangspunten Nieuw Orthen-Links ook realiseerbaar zijn. De (milieutechnische, financiële en maatschappelijke) haalbaarheid van het plan dient immers gegarandeerd te zijn. Als niet alle ambities haalbaar blijken te zijn, zal in de stedenbouwkundige visie een onderbouwing van de afwijkingen worden gegeven. Leidend in de afweging is de kwaliteit van wonen in een gedifferentieerde woonomgeving en een hoge kwaliteit van de openbare ruimte.

De intentie is om het Herstructureringsplan in de eerste helft van 2013 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Zo snel mogelijk na de vaststelling van het Herstructureringsplan zal een bestemmingsplan voor het gehele herstructureringsgebied in procedure worden gebracht. Aan de hand hiervan kunnen concrete bouwplannen worden uitgewerkt en de aanvragen voor de omgevingsvergunning worden ingediend.

Vooruitlopend hierop (en op de sloop van de bestaande woningen) wordt gestart met deze afwijkingsprocedure. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe en uitgangspunt voor Orthen-Links van 'eerst bouwen, dan slopen'. Met de start van deze procedure voor de 50 appartementen op onderhavige locatie wordt dan ook een start gemaakt met de herstructurering van de wijk Orthen-Links.