direct naar inhoud van 2.3 Archeologie
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

2.3 Archeologie

Op basis van de bestaande bouwplannen en de ligging van archeologisch waardevolle verwachtingsgebieden is bekeken waar en in welke vorm archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Aan de zuidkant loopt een restant van de Stelling van 1629 (rode stippellijn). De zone die hier is aangegeven omvat de stelling en een buffer aan weerszijden, omdat de precieze locatie van de stelling niet bekend is. Het is ook niet bekend op welke diepte eventuele sporen zich bevinden. Prospectief onderzoek door middel van boringen zal hierover naar verwachting onvoldoende duidelijkheid geven. Aan de oostzijde ligt een zone waar resten van verspreide nederzettingen en grafvelden uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen verwacht worden (blauwe stippellijn). Deze resten liggen vermoedelijk wel onder een dik ophogingspakket. Archeologisch onderzoek in de directe nabijheid van deze ontwikkeling heeft uitgewezen dat dit ophogingspakket drie meter dik kan zijn.

Om zicht te krijgen op de aard, omvang en diepteligging van eventuele archeologische resten zullen archeologen van de gemeente tijdens de graafwerkzaamheden binnen de te verstoren zones waarnemingen doen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002197-1401_0002.png"