direct naar inhoud van 3.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

3.2 Gemeentelijk beleid

3.2.1 Ruimtelijke StructuurVisie ’s-Hertogenbosch 2003 'Stad tussen stromen'

De Ruimtelijke Structuurvisie (RSV) hanteert de zogenaamde lagenbenadering voor het interpreteren en lezen van de stad. Deze benadering –in lijn met nationale en provinciale planningsactualiteit– gaat uit van drie lagen: de onderlegger natuur en cultuur, de infrastructuurlaag en de occupatie- of verstedelijkingslaag. Het vormt de basis voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Er wordt gestreefd naar een compacte, contrastrijke en complete stad. Dit streven komt tot uitdrukking in de volgende uitgangspunten:

In- en uitbreidingen van stedelijke functies dienen zoveel mogelijk binnen het bestaand stedelijk gebied plaats te vinden, met het accent op compact bouwen. Bestaande kwaliteiten en identiteiten worden gehanteerd als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelingen dienen bij te dragen aan een compleet 's-Hertogenbosch dat voldoet aan uiteenlopende vragen, wensen en voorkeuren.

Orthen-Links is onderdeel van de noordelijke Maasvleugel. Het huidige plangebied is aangemerkt als GSB-gebied, met de toekomstige herstructurering als gevolg. Het woonmilieu is nader gedefinieerd als buitencentrum woonmilieu, het werkmilieu wordt aangegeven als productiemilieu. In de structuurvisie worden een aantal knelpunten gedefinieerd: "De stad kent een aantal naoorlogse wijken, die gekenmerkt worden door eenvormigheid, soberheid, eenzijdigheid in woningtypen en monofunctionaliteit. Vooral de oudere wijken bezitten een overmaat aan eenvoudige huurwoningen van matige tot slechte kwaliteit." Men streeft naar "een variatie in woonkwaliteiten afgestemd op een diversiteit aan leefstijlen en menging van functies." De Zandzuigerstraat en de Orthenseweg behoren tot het stedelijke hoofdwegennet. Orthen-Links is een belangrijke schakel in het beoogde (recreatieve) fietsroute-netwerk dat onder andere de Bossche Buitens en de binnenstad met elkaar verbindt. In de directe nabijheid van het plangebied is het gebied rondom de Diezemonding aangemerkt als natuurontwikkellocatie (landschapspark).

3.2.2 Nota Wonen 2012

De gemeente streeft naar een evenwichtige woningmarkt met voldoende, goede, betaalbare en passende woningen nu en in de toekomst, maar ook naar leefbare, veilige en zorgzame buurten waar mensen zich thuis voelen. Herstructurering en nieuwbouw zijn twee belangrijke instrumenten die deze brede ambitie ondersteunen. De herstructurering van Orthen-Links werd al ruim 10 jaar geleden aangekondigd in het toenmalige Grote Steden Beleid waarbij Orthen-Links als één van de te herstructureren aandachtsgebieden werd aangewezen.

Beleidsmatig is in de Nota Wonen 2012 een verschuiving in de aanpak van de herstructurering aangekondigd. De aanpak verschuift van grootschalige sloop en nieuwbouw (waarvan Orthen-Links de fakkeldrager lijkt te zijn) naar het meer chirurgisch ingrijpen in de woningvoorraad. Hierbij zal meer en meer sprake zijn van een combinatie van maatregelen zoals verkoop, samenvoegen of splitsing en renovatie van woningen, veiligheidsmaatregelen en maatregelen op het vlak van samenleven en welzijn. Ongeacht de vorm van de herstructurering blijft het doel echter gelijk, namelijk het geven van een brede impuls aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk, door onder meer het verbeteren en meer differentiëren van de woningvoorraad.

3.2.4 Koersnota Infrastructuur

In het verlengde van de nota 's-Hertogenbosch Bereikbaar uit maart 2000 sprak de gemeenteraad zich op 21 mei 2008 uit over ambities en wensen ter bevordering van de bereikbaarheid van stad, wijken en regio. Op 13 mei 2009 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch het uitwerkingsplan 'Koersnota Infrastructuur' vast met daarin een analyse van en oplossingsrichtingen voor bestaande en toekomstige knelpunten. De ambitie van de Koersnota Hoofdinfrastructuur is om het autogebruik terug te dringen ten gunste van het openbaar vervoer en de fiets. De ambities voor de fiets zijn verwoord in de Koersnota Verkeer en Vervoer en in de uitwerking ervan in de nota 'Lekker Fietsen!'. Het belangrijkste doel is het verhogen van het fietsgebruik en het fietscomfort. Dit gebeurt veelal met fysieke maatregelen. In de nota zijn ook de belangrijkste fietsroutes vastgelegd.

In paragraaf 4.2.2 is aangegeven hoe woongebied Nieuw Orthen-Links en het appartementencomplex in het bijzonder worden ontsloten voor auto en fiets.

3.2.5 Nota Parkeernormen

Door het toenemende autobezit speelt de parkeeroplossing bij de ontwikkeling van nieuw- en verbouwplannen een steeds grotere rol. Het regelen van parkeergelegenheid is uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening van belang. Uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente 's-Hertogenbosch is parkeren op eigen terrein. De Nota Parkeernormen uit 2003 heeft tot doel het ontwikkelen van eenduidige parkeernormen die in de gehele gemeente toegepast kunnen worden, waarbij evenwicht wordt gezocht tussen enerzijds de vraag naar parkeerplaatsen en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit evenwicht kan berekend worden met behulp van de parkeerbalans. De nota bevat kencijfers betreffende minimum aantallen parkeerplaatsen (gebaseerd op de CROW-normen).

In paragraaf 4.2.2 wordt concreet ingegaan op de ontwikkeling in relatie tot de Nota Parkeernormen.