direct naar inhoud van 4.1 Woningbouwprogramma
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

4.1 Woningbouwprogramma

De nieuwbouw van het appartementencomplex maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van de gehele herstructurering van Orthen-Links. Hierbij zullen bijna alle huurwoningen worden vervangen door nieuwe huur- en koopwoningen in diverse prijssegmenten en woningtypen. Met nieuwbouw en herstructurering wordt aangestuurd op het ontwikkelen van voldoende, gevarieerd en evenwichtig woningaanbod in dit deel van de stad, waarmee keuzemogelijkheden worden geboden aan diverse inkomensgroepen, leeftijdsgroepen en huishoudensvormen.
In de Nota van Uitgangspunten wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma bestaande uit 40% sociale, 50% middeldure en 10% dure woningen, in een mix van huur en koop. Ook is de ambitie vastgelegd om in het nieuwe Orthen-Links ongeveer evenveel sociale woningen (huur en koop) terug te bouwen als er nu staan. Dit woningbouwprogramma is gebaseerd op de marktsituatie en het plangebied van 2009. Beide zijn sindsdien aanzienlijk gewijzigd. Daarnaast is er een helder advies vanuit de in 2010 uitgebrachte Marktconsultatie: realiseer een flexibel programma met minder dure woningen.

In het in voorbereiding zijnde Herstructureringsplan wordt op basis van de marktsituatie en het advies vanuit de Marktconsultatie uitgegaan van een vast en een, in deze tijd noodzakelijk geacht, flexibel programmadeel. Het vaste programmadeel omvat

  • minimaal 45% betaalbare huurwoningen (kernvoorraadwoningen)1;
  • minimaal 5% bereikbare huurwoningen (het bovensegment sociale huurwoningen)2;
  • minimaal 20% koopwoningen (sociaal en middelduur)3.

De resterende 30% vormt het flexibele programma voor met name middeninkomensgroepen en kan uiteindelijk resulteren in een (mix) van de volgende woningcategorieën:

  • bovensegment sociale huur woningen (maximaal nog 20%);
  • geliberaliseerde huurwoningen;
  • koopwoningen.

Het aandeel gestapelde woningbouw zal tussen de 10% en 30% van het programma bedragen. In totaal worden circa 240 nieuwe woningen in Orthen-Links gerealiseerd.

Met de bovengenoemde uitgangspunten voor zowel het vaste programmadeel als de afbakening van het flexibele programmadeel wordt voldaan wordt aan zowel de noodzakelijke flexibiliteit als aan het gemeentelijke uitgangspunt om een evenwichtig, gedifferentieerd en toekomstbestendig woningbouwprogramma te realiseren. Het programma biedt keuzemogelijkheden én doorstroommogelijkheden voor (met name) de lagere en middeninkomensgroepen.

Met de woningbouw in fase Nul worden 50 betaalbare, gestapelde huurwoningen gerealiseerd. Voor dit (volledige sociale) programma is gekozen om de (oud)bewoners doorstroom- en terugkeermogelijkheden te bieden. Het programma voor Fase Nul - 50 appartementen maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van het hierboven beschreven gehele programma voor de nieuwbouw van circa 240 woningen Orthen-Links. Met de nieuwbouw wordt bijna 50% van het aantal te bouwen betaalbare huurwoningen gerealiseerd. Daarmee resteert nog een opgave van circa 60 (grondgebonden) betaalbare en minimaal 12 tot maximaal 60 bereikbare huurwoningen. Met de 50 appartementen wordt voldaan aan de marges ten aanzien van het gestapelde programma; het aandeel gestapelde woningbouw komt hiermee uit op 20%. Theoretisch is er daarmee nog ruimte om maximaal 22 appartementen in het gehele herstructureringsgebied te realiseren.