direct naar inhoud van 5.2 Lucht
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.2 Lucht

Bij lucht gaat het enerzijds om de productie van luchtverontreiniging als gevolg van nieuwe plannen - waarop de luchtkwaliteitseisen van de Wet Milieubeheer van toepassing zijn - en om de zorg van kwetsbare functies in luchtbelaste zones uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.

Kleine projecten en ruimtelijke plannen, waarvan duidelijk is dat deze niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit i.c. de productie van luchtverontreiniging, hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit is geregeld in het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)". Dit betreft o.a. pure woningbouwlocaties kleiner dan 1500 woningen.

De grens NIBM voor de stoffen PM10 (fijnstof) en NO2 (stikstofdioxide) ligt vanaf 1 augustus 2009 op 1,2 µg/m3. De grens waarbij een plan als gevolg van extra verkeer niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit ligt op meer dan 1000 vervoersbewegingen per etmaal. Dit project van 50 appartementen genereert dit aantal bij lange na niet.

Zowel wettelijk als feitelijk draagt dit project qua verkeer zodoende niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarom behoeft dit plan ook niet getoetst te worden aan de luchtkwaliteitsnormen.

Daarenboven blijkt uit gegevens van het luchtsoftwareprogramma PROMIL (dat inzicht geeft in de luchtverontreiniging als gevolg van wegverkeer) dat de huidige achtergrondconcentraties (2011) van de stoffen NO2 en PM10 in dit plangebied met circa 25 µg/m3 respectievelijk 27 µg/m3 ruim onder de maximale grenswaarden van 40 µg/m3 liggen voor de desbetreffende stoffen. Naar verwachting nemen deze concentraties in de toekomst verder af door nationale en lokale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, al zouden beperkte extra belastingen kunnen ontstaan door extra treinverkeer en de mogelijke doortrekking van de Parallelweg. Uiteraard zullen ontwikkelingen dienen te voldoen aan de dan geldende maximale grenswaarden.

Ter plaatse van onderhavig plangebied zal voor wat betreft de luchtkwaliteit sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat.