direct naar inhoud van 5.3 Hinder van bedrijvigheid/hinderlijke activiteiten (milieuzonering c.a.)
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.3 Hinder van bedrijvigheid/hinderlijke activiteiten (milieuzonering c.a.)

Onderzoek is uitgevoerd naar de actuele en potentiƫle hinder van omliggende bedrijvigheid, zowel op basis van de verleende (milieu-)vergunningen als van de bestemmingsplanmogelijkheden. (Oranjewoud, Onderzoek milieuruimte Orthen-Links fase 1 dd 20 februari 2012 Projectnr. 0233087.00. NB hierin wordt gesproken over fase 1, terwijl dit thans Fase Nul - 50 appartementen wordt genoemd). Hierbij is relevant hoe deze woonwijk is te karakteriseren, nl. ofwel als een rustige woonwijk, dan wel als een gemengd gebied. Voor gemengd gebied komen in aanmerking locaties die al een hogere milieubelasting kennen door bijvoorbeeld functiemenging en/of ligging langs stadstoegangswegen. Bij een gemengd gebied mag van een kortere onderlinge afstand worden uitgegaan voor een voldoende wederkerige afstemming tussen bedrijvigheid en (geplande) gevoelige functies.

Orthen-Links ligt ingeklemd tussen de Zandzuigerstraat, Orthen en de Hambakenweg en aan de west- en zuidzijde zijn spoorlijnen gelegen. Bovendien ligt binnen en direct aan dit plangebied diverse bedrijvigheid: aan de westzijde het bedrijventerrein Ertveld, langs de Orthenseweg en het dijklint Orthen zijn gemengde bedrijfjes gelegen en aan de zuidkant ligt de Weener Groep. Zodoende is Orthen-Links te typeren als een gemengd gebied.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek luiden:

  • De werkelijke bedrijfsactiviteiten staan een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de gedachte ontwikkeling van fase Nul niet in de weg. De meeste, relevante afstanden van het bedrijventerrein het Ertveld vooral voor geluid zijn beperkt tot maximaal 50 meter, terwijl de feitelijke afstand minimaal 75 meter en grotendeels meer dan 175 meter bedraagt.
  • Potentieel is binnen het bestemmingsplan De Rietvelden-Ertveld-De Vutter voor de bedrijven op het Ertveld milieucategorie 4.1. toegestaan, waaraan een indicatieve milieuzone van 100 meter is gekoppeld, waardoor de geplande woningbouw gedeeltelijk binnen deze zone valt. Geluid is hier de doorslaggevende hinderfactor en er is een akoestisch onderzoek opgesteld. Verwezen wordt naar de overwegingen in 5.4.3.


De Weener Groep is apart beschouwd (Oranjewoud, Geluidonderzoek Bouwplan Orthen-Links, projectnr. 0233087, dd 14 juni 2012). Vanwege de te hoge geluidsbelastingen vanwege de wasplaats, de houtmotinstallatie en de afzuiginstallatie van de soldeerdampen zullen deze activiteiten verplaatst, vervangen dan wel van maatregelen worden voorzien. Hierover zijn afspraken met de Weener Groep gemaakt en zal voldaan worden aan de toegestane geluidsniveau's.