direct naar inhoud van 5.5 Veiligheid
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.5 Veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico's die samenhangen met activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het kan hierbij gaan om (bedrijfsmatige) activiteiten waarin gevaarlijke stoffen worden gebruikt of opgeslagen, maar ook over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor. Voor het overige gaat het om de bereikbaarheid en inzet van hulpdiensten.

De normering van risico's externe veiligheid is tweeledig. Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het risico op een locatie in de omgeving van een belangrijke risicobron, waarbinnen geen (beperkt) kwetsbare bestemmingen toegelaten zijn. Op deze wijze wordt voorzien in een basisbeschermingsniveau.

De tweede vorm van risiconormering wordt uitgedrukt in een groepsrisico (GR), dus voor drukke gebieden waar de kans kan ontstaan op een grotere groep slachtoffers. Het GR is het resultaat van een berekening, waarin de mate van maatschappelijke ontwrichting inzichtelijk wordt gemaakt voor de situatie dat zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet.

Aan de westzijde ligt op ca. 80 meter afstand het bedrijventerrein Ertveld. Actueel, noch potentieel, (actualisering bestemmingsplan Bedrijventerrein De Rietvelden, De Vutter, Het Ertveld) is hiervan een risico qua externe veiligheid te verwachten. Weliswaar is opslag c.a. van gevaarlijke stoffen aan de orde, zoals verven e.d., echter dit is beperkt tot de bedrijfsbestemming.
Aan de zuidzijde ligt de Weenergroep. Hier is geen opslag of iets dergelijks van gevaarlijke stoffen aan de orde. Aan het dijklint Orthen liggen diverse bedrijfjes. Ook hier is geen opslag of iets dergelijks van gevaarlijke stoffen aan de orde.

Over het (toekomstig) vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor het volgende. Zeker sinds het vervoer van ammoniak is gestaakt, is het vervoer over de lijn Geldermalsen-'s-Hertogenbosch zeer beperkt. Berekeningen maken duidelijk dat een Plaatsgebonden Risico-contour niet aanwezig is. Het Groepsrisico is nu beperkt tot een waarde ver beneden een algemeen aanvaarde oriƫnterende waarde van 1,0. Volgens de nog geldende toekomstprognoses van 2007 voor het jaar 2020 valt deze oriƫnterende waarde van het Groepsrisico nog verder terug.
Er is echter wel een herroutering van de goederenstromen voor Zuid-Nederland aangekondigd vanaf de Betuwelijn naar het zuiden met een nieuwe spoorboog bij Meteren. Een eerste presentatie van Prorail laat een stevige herroutering van het vervoer van gevaarlijke stoffen zien. Hierdoor zou mogelijk wel een Plaatsgebonden Risico-contour kunnen ontstaan van maximaal 7meter vanaf de buitenkant van het spoor. Ook zou alsdan een zogenaamd PlasbrandAandachtsGebied (zgn. PAG) kunnen ontstaan, wat betekent dat tot 30 meter vanaf buitenkant spoorweg extra bouweisen gesteld worden bij nieuwbouw. Echter, het Groepsrisico zal relatief beperkt blijven en dus nooit de algemeen aanvaarde norm van 1,0 te boven gaan. De afstand tot het spoor van ruim 40 meter voldoet in ieder geval ruim aan de eis van 30 meter van het zgn. PlasbrandAandachtsGebied welke afstand ook is gesteld in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Het appartementencomplex zal dan ook bij een herroutering blijven voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en risico-contouren.

NB. Bovengenoemd voornemen tot herroutering maakt nog onderdeel uit van de met het Rijk, Provincie, gemeente en Prorail lopende discussie over de herroutering van het goederenvervoer.


De brandweer oordeelt de bereikbaarheid en de mogelijkheden tot ontvluchten van het plangebied goed nu dit project tweezijdig te benaderen valt. Wel dient via dit plangebied een goede bereikbaarheid van het spoor te worden georganiseerd door een toegang over de spoorsloot. Deze moet afgestemd zijn op het geluidsscherm.