direct naar inhoud van 5.6 Bodem
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.6 Bodem

5.6.1 Algemeen

Het plangebied maakt deel uit van de wijk Orthen-Links. Deze wijk is gelegen in een voormalig poldergebied (weidegronden) dat in 1948 is opgehoogd met zand uit de Ertveldplas. Hierdoor is het maaiveld van gemiddeld 2,60 +NAP naar 5,7m +NAP gegaan. De strook langs het spoor kent een maaiveldhoogte van circa 3,25 m +NAP. Het gebied voor het appartementengebouw bevindt zich in dit lager gelegen deel.

5.6.2 Bodemkwaliteit

Ter plaatse van het toekomstig appartementengebouw is in november 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud (zie Bijlage 3).

Hieruit blijkt dat in de bovengrond op een aantal plaatsen licht verhoogde concentraties zware metalen en PAK zijn aangetroffen. Dit is juist in die boringen waar zintuiglijk bijmengingen zijn geconstateerd (resten bakstenen of sporen kolengruis).

In het grondwater is barium licht verhoogd aangetoond. Deze verhoging is meestal toe te schrijven aan de van nature verhoogde achtergrondwaarde. Omdat dit landelijk veelvuldig voorkomt is door het ministerie besloten om, in afwachting van een aanvullende studie, voor barium (tijdelijk) geen normen te hanteren. Het streven van het ministerie is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren.

De licht verhoogde concentraties in bodem en grondwater vormen voor de toekomstige functie “wonen” geen probleem.

Mocht er grond worden afgevoerd of aangebracht dan moet dit conform het Besluit Bodemkwaliteit gebeuren.