direct naar inhoud van 5.7 Duurzaamheid en Energie
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

5.7 Duurzaamheid en Energie

Het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijke opgave van de gemeente. Van ontwerp, aanleg, inrichting tot beheer wordt de stedelijke ontwikkeling steeds duurzamer vorm gegeven. De gemeente 's-Hertogenbosch wil een voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Onder duurzame stedelijk ontwikkeling wordt verstaan: het rekening houden met milieuaspecten gedurende planontwikkeling, bouw, inrichting en beheer van de nieuwe wijk. Belangrijke onderwerpen zijn: energie, water, afval, verkeer, materiaalgebruik, bodem, geluid en natuur.

Duurzaam Bouwen

Duurzaamheid zoals hier bedoeld gaat met name over duurzaam bouwen sec van de woningen en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte inclusief groen. In zijn algemeenheid wordt een plusnivo nagestreefd volgens het Basispakket Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Woongebieden. In grote lijnen komt dit op het volgende neer:

  • voor de uitvoering van de openbare werken zal substantieel voldaan worden aan een pakket Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw;
  • voldaan wordt in ieder geval aan het Protocol Duurzaam Inkopen van de gemeente.


De uitvoering zal in een nadere uitwerking met de initiatiefnemer worden vastgelegd. Uit zorg voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zal bij de aanleg en bouw worden afgezien van het gebruik van uitlogende (bouw-)materialen (m.n. voor daken, gevels, verhardingen en regenwatervoorzieningen (goten en leidingen)).

Energie- en Klimaatbeleid

Energie is één van de speerpunten van het gemeentelijke milieubeleid. Voor nieuwbouw wordt minimaal 25% energiebesparing gerealiseerd ten opzichte van de wettelijke normen uit het bouwbesluit op het moment van de bouwaanvraag. In onderhavig plan is deze aanscherping financieel niet haalbaar. Er wordt een epc-norm conform Bouwbesluit gehanteerd. De ambitie blijft om binnen het bestaand woongebied extra energiemaatregelen te nemen.