direct naar inhoud van 6.1 Algemeen
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

6.1 Algemeen

Water is een steeds belangrijker element in de ruimtelijke ordening, dat zowel voor bepaalde beperkingen als bepaalde kansen kan zorgen. Integraal waterbeheer beoogt een robuust en veerkrachtig, dus klimaatbestendig watersysteem, waarbij functies en beleving zoveel mogelijk worden gecombineerd (natuur, groen, energie, klimaat).

Beleidsdoelen voor integraal waterbeheer zijn door de gemeente vastgesteld in het Waterplan 2 (2009). Hierbij wordt onder andere ingespeeld op opwarming vanwege klimaatsverandering, de verdichtingsopgave en nieuwe manieren om water te bergen.

Het gebied valt in het stroomgebied van waterschap Aa en Maas. Het Waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas uit 2010 beschrijft de hoofdlijnen voor het te voeren beleid voor de periode 2010-2015, met een doorkijk naar 2027. De belangrijkste uitgangspunten van het waterschap ten aanzien van het duurzaam omgaan met water zijn:

  • wateroverlastvrij bestemmen;
  • gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
  • doorlopen van de afwegingstappen: hergebruik, infiltratie, buffering, afvoer;
  • hydrologisch neutraal ontwikkelen: de hydrologische situatie moet minimaal gelijk blijven dus natuurlijke grondwaterstand mag niet verlaagd worden en afvoer mag niet toenemen;
  • water als kans: zoeken naar meerwaarde bij ontwikkeling watertoepassingen (m.n. beleving);
  • meervoudig ruimtegebruik: ontwikkeling voor natuur, recreatie etc.;
  • voorkomen van vervuiling: bronaanpak bij mogelijke bronnen van verontreiniging;
  • waterschapsbelangen: ruimteclaims voor waterberging, aanwezigheid van watersystemen, keringen e.d.

Deze paragraaf is geschreven na samenspraak met het waterschap, in het kader van het watertoetsproces.