direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Omgevingsvergunning Orthen-Links, fase Nul - 50 appartementen
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002197-1401

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 Wro verplicht de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, tenzij kostenverhaal anderszins verzekerd is. Hier is sprake van een bouwplan in de zin van de wet. Er is sprake van een gemeentelijke grondexploitatie. De gemeente is eigenaar van de grond en verkoopt aan BrabantWonen onder marktconforme condities een bouwrijpe kavel voor de realisering van het appartementengebouw. De te maken kosten uit de grondexploitatie kunnen worden gedekt uit de grondopbrengsten en uit de financiƫle middelen die de gemeente opgenomen heeft in het haar lange termijnplanning GSB-aandachtgebieden. De GSB-middelen worden ingezet vanwege het belang van de appartementen voor de herstructurering van Orthen-Links. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en BrabantWonen. Het kostenverhaal is dan ook anderszins verzekerd, waardoor het vaststellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk is. Concluderend kan worden gesteld dat de ruimtelijke planvorming zoals neergelegd in de ruimtelijke onderbouwing financieel economisch uitvoerbaar is.