direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Heilig Hartenkerk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002366-1401

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Inleiding

In de toelichting wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke en milieuhygiënische effecten van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. In de toelichting moet dus blijken hoe het initiatief zich verhoudt – zowel in negatieve als positieve zin – tot de aanwezige functies en waarden op het plangebied en de directe omgeving ervan. In dit kader worden, behalve het ruimtelijk-planologische beleid en de stedenbouwkundige toets, alle ruimtelijke en milieukundige aspecten nader beschouwd.

1.2 Aanleiding

De gemeente heeft een verzoek ontvangen om medewerking te verlenen voor de herontwikkeling van de Heilig Hartenkerk, Rubensstraat 62 te 's-Hertogenbosch. Het voornemen voorziet in 12 grondgebonden woningen in de voormalige kerk en twee nieuwe vrijstaand geschakelde woningen aan de Graafseweg. De kerk is een gemeentelijk monument. Deze herontwikkeling, met respect voor het gemeentelijk monument, past binnen het beleid van de gemeente.

Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente wil middels dit bestemmingsplan het bouwvoornemen mogelijk maken.

1.3 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschillende aspecten van de toelichting. Hoofdstuk 2 geeft de bestaande situatie en het voorgenomen plan weer. Het geldende beleid wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. Voor de ruimtelijke verantwoording van het voornemen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de juridisch-bestuurlijke aspecten van de regels. In hoofdstukken 6 en 7 wordt de economische - en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan beschreven. Zo zal in paragraaf 7.1 na de voorprocedure ingegaan worden op het resultaat van het vooroverleg en de inspraakprocedure. Uiteindelijk zal in paragraaf 7.2 de resultaten van de ontwerpfase worden verwerkt.

Hoofdstuk 2 Huidige situatie

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten oosten van het Centrum in de Graafsewijk. Het gebied wordt aan drie zijden door straten omsloten, de Rubensstraat, Lucas van Leydenstraat en de Graafseweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0001.png"

Figuur 1: ligging plangebied (roodomrand) 

Het plangebied ligt in een overwegende woonomgeving. Aan de overzijde van de Rubensstraat staan enkele gebouwen met een maatschappelijke functie. Ten zuiden van het plangebied ligt de Graafseweg, één van de belangrijkste invalswegen van de stad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0002.png"

Figuur 2: ligging plangebied luchtfoto met kadastrale ondergrond

In het plangebied staat een aan de religieuze dienst onttrokken kerk. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Het plein voor de kerk fungeerde als parkeerplaats voor de bezoekers van de kerk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0003.png"

Figuur 3: bestaande situatie plangebied in vogelvlucht richting het noorden

2.2 Ingediend initiatief

De planopzet betreft 12 grondgebonden woningen in het bestaande kerkgebouw en twee (vrijstaande) woningen aan de zuidwest zijde. De vrijstaande woningen liggen in de bebouwingsrooilijn van de Graafseweg en worden twee lagen hoog met een kap erop. De benodigde parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd. Een groot gedeelte op het plein direct voor de kerk. De nieuwbouwwoningen en één woning in het oostelijke deel van de kerk krijgen parkeerplaatsen in hun tuin.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0004.jpg"

Figuur 4: impressie voorgenomen nieuwe situatie in vogelvlucht richting het noordoosten, 12 woningen in de kerk en 2 nieuwe vrijstaande woningen aan de Graafseweg

2.3 Geldend bestemmingsplan

Het perceel ligt in het bestemmingsplan "Graafsewijk - Aawijk 2017" dat op 12 december 2017 is vastgesteld. Het plangebied heeft daarin de bestemmingen "Maatschappelijk" en "Verkeer".

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0005.png" Figuur 5: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Graafsewijk - Aawijk 2017 met legenda

Het voorliggend initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan toch mogelijk te maken dient de bestemming ter plaatse van het plangebied door middel van een bestemmingsplanprocedure te worden gewijzigd naar een bestemming waarbinnen onderhavig plan juridisch-planologisch wordt verankerd.

Hoofdstuk 3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. Met de Structuurvisie brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid:

 • 1. een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een concentratie van top sectoren;
 • 2. ruimte voor het hoofd netwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energie transitie;
 • 3. ruimte voor het hoofd netwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
 • 4. efficiënt gebruik van de ondergrond;
 • 5. een robuust hoofd netwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterland verbindingen;
 • 6. betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en vaarwegen;
 • 7. het instandhouden van de hoofd netwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen;
 • 8. verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's;
 • 9. ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
 • 10. ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;
 • 11. ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;
 • 12. ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
 • 13. zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.

Het laatstgenoemde nationaal belang houdt in dat bij stedelijke ontwikkelingen de ladder voor duurzame verstedelijking (zoals opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 Bro) dient te worden gemotiveerd.

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

Eén van de dertien nationale belangen heeft betrekking op 'zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen'. Het rijk behartigt dit belang met de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze 'ladder voor duurzame verstedelijking' is als proces vereiste vastgelegd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro):

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
 • 2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
 • 3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.'

Omdat het betrekking heeft op een woning(bouw)locatie, wordt het onderhavige plan gezien als een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1 Bro) . Er is sprake van een bestemmingsplan dat de bouw van 14 nieuwe woningen mogelijk maakt.

Deze stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. De regionale woningbouw afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Agenda's Wonen, onderdeel van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). 's-Hertogenbosch maakt deel uit van het RRO Noordoost-Brabant. In de Regionale Agenda Wonen voor Noordoost-Brabant d.d. 17 december 2014 is de woningbouw opgave in de gemeente 's-Hertogenbosch begroot op 6.805 woningen in de periode 2014-2024. In de hele regio Noordoost-Brabant gaat het in deze periode om een opgave van 18.900 woningen. Voor de lange termijn - tot 2030 - bedraagt de opgave een kleine 30.000 woningen. Hiertegenover staat een potentiële (netto) woningbouw capaciteit in de gemeente 's-Hertogenbosch van in totaal circa 8.400 woningen. Hiervan zijn circa 4.000 woningen harde plancapaciteit. Het voorgenomen initiatief voorziet, gelet op de harde plancapaciteit in verhouding tot de woningbouw opgave tot 2024 en daarna, in een actuele lokale en regionale behoefte, als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro (a). De woningen worden gerealiseerd binnen het bestaand stedelijk gebied (b). Het bepaalde onder (c) is vervolgens dan ook niet relevant. Het project voldoet aan de vereisten van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.

3.1.3 Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Dit besluit stelt eisen aan een bestemmingsplan daar waar het gaat om gebieden van nationaal belang:

 • rijksvaarwegen;
 • project Mainportontwikkeling Rotterdam;
 • kustfundament;
 • grote rivieren;
 • waddenzee en waddengebied;
 • defensie;
 • hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
 • elektriciteitsvoorziening;
 • buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • ecologische hoofdstructuur;
 • primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
 • IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
 • erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Het plangebied ligt niet in één van de bovengenoemde gebieden.

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Hierin geeft de provincie Noord-Brabant de hoofdlijnen aan van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening haar biedt. De visie ondersteunt daarnaast het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch, mobiliteits-, sociaal, cultureel, milieu- en natuurbeleid. Met deze structuurvisie geeft de provincie ook (mede) gestalte aan nationale ruimtelijke belangen en doelen.

Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Op basis van trends en ontwikkelingen heeft de provincie haar ruimtelijke belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke belangen, zoals de concentratie van verstedelijking. De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in vier manieren van sturen: regionaal samenwerken; ontwikkelen, zowel gebiedsgericht als thematisch zoals de Ecologische Hoofdstructuur en de herstructurering van bedrijventerreinen; beschermen van provinciale belangen zoals zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, door middel van de Verordening ruimte; stimuleren, door middel van subsidies en door het beschikbaar stellen van kennis en informatie. In deel B staan de ambities, het beleid en de uitvoering voor de vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.

Op 7 februari 2014 hebben de provinciale staten van Noord Brabant de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie RO 2010 vastgesteld. De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De partiële herziening 2014 is op 19 maart 2014 in werking getreden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0006.png"

Figuur 6: Uitsnede "structurenkaart" Structuurvisie ruimtelijke ordening

Op de Structurenkaart is het plangebied aangeduid als 'stedelijk concentratiegebied'. Binnen de stedelijke concentratiegebieden en de daarbij behorende zoekgebieden voor verstedelijking liggen mogelijkheden voor verdere verstedelijking. De voorgenomen ontwikkelingen passen binnen de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

De uitwerking van het beleid ten aanzien van onderhavige ontwikkeling is opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Deze verordening vormt de basis voor het dagelijks handelen van de Gedeputeerde Staten en dus voor de inzet van de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

3.2.2 Verordening Ruimte Noord-Brabant

De Verordening Ruimte Noord-Brabant is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie om haar doelen te realiseren. De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 14 maart 2014 een partiële herziening Verordening ruimte vastgesteld die op 19 maart 2014 in werking is getreden. Op 10 juli 2015 heeft de Provinciale Staten de Verordening 2014 opnieuw vastgesteld. Deze is op 15 juli in werking getreden.

In deze verordening zijn alle vastgestelde wijzigingen van het afgelopen jaar van regels en kaarten verwerkt, inclusief de wijzigingen vanwege het in procedure gebrachte ontwerp “Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels 2”. De wijzigingen zijn beleidsarm en zijn hoofdzakelijk technisch van aard.

De verordening is een uitwerking van de provinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening en bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn:

 • Ruimtelijke kwaliteit;
 • Stedelijke ontwikkelingen;
 • Natuurgebieden en andere gebieden met waarden;
 • Agrarische ontwikkelingen;
 • Overige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0007.png"

Figuur 7: uitsnede themakaart stedelijke ontwikkeling verordening Ruimte

Het plangebied ligt volgens de verordening binnen de structuur "bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied'. Het betreft hier stedelijk concentratiegebied waar het beleid van de provincie er al decennia lang op is gericht om hier stedelijke ontwikkeling te bundelen. Het doel daarvan is om voldoende draagvlak voor de steden als economische en culturele motor te creëren en om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan.

Hoofdregel van het beleid is dat stedelijke ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. Binnen het bestaand stedelijke gebied is de gemeente in het algemeen vrij om te voorzien in stedelijke ontwikkeling, uiteraard binnen de grenzen van wetgeving en de regionale woningbouw afspraken. Wel is in artikel 3.1 een aantal bepalingen opgenomen over zorgvuldig ruimtegebruik en de verantwoording die de provincie daarover vraagt aan gemeenten.

In de Verordening ruimte 2014 zijn regels gesteld ten aanzien van wonen binnen het bestaand stedelijk gebied. De volgende regels zijn van toepassing:

 • Artikel 3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit;
 • Artikel 4.2 Stedelijke ontwikkeling;
 • Artikel 4.3 Nieuwbouw van woningen;

Per artikel wordt in cursief aangegeven of het initiatief voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld.

3.2.2.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit

In artikel 3.1 van de Verordening ruimte 2014 worden regels verbonden aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. De regels hebben betrekking op bescherming van onder andere natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en zien toe op het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Het plan dient bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid en dat toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.

Ingeval van stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking).

Er dient verder inzichtelijk gemaakt te worden wat de gevolgen zijn van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden.

De omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft. Een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg dient ten slotte te worden verzekerd.

Onderhavig plan is een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1 Bro) omdat het betrekking heeft op een woning(bouw)locatie waarin een twaalftal grondgebonden woningen in de kerk en een tweetal nieuwe vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Zoals in paragraaf 3.1.2 is beschreven voldoen de beoogde ontwikkelingen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Het betreft hier voor het grootste gedeelte herinvulling van een leegstaande kerk waardoor een waardevol gebouw voor de stad blijft bestaan. Door hergebruik van dit gebouw wordt het bestaand stedelijk gebied geïntensiveerd.

3.2.2.2 Stedelijke ontwikkeling

In artikel 4.2 van de Verordening ruimte 2014 is opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling uitsluitend gelegen is in bestaand stedelijk gebied.

De bouw van de woningen vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied.

3.2.2.3 Nieuwbouw van woningen binnen bestaand stedelijk gebied

In artikel 4.3 van de Verordening ruimte 2014 worden regels gegeven met betrekking tot het bouwen van woningen binnen bestaand stedelijk gebied. De provincie verwacht van gemeenten dat zij bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties en de opstelling van gemeentelijke ruimtelijke plannen daarvoor rekening houden met de afspraken zoals die zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg. In het kader van verantwoording in ruimtelijke plannen gelden deze regels als uitgangspunt.

Verantwoord dient te worden de wijze waarop bovenstaande regionale afspraken worden nagekomen. Hieruit moet blijken dat de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw (capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente beschikt die wordt uitgedrukt in aantallen woningen). De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de aantallen te bouwen woningen en eventueel de aard van de woningen met betrekking tot speciale doelgroepen en woningbouwcategorieën en locaties waaraan in regionaal verband de voorkeur worden gegeven.

De regionale woningbouw afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Agenda's Wonen, onderdeel van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). 's-Hertogenbosch maakt deel uit van het RRO Noordoost-Brabant. In de Regionale Agenda Wonen voor Noordoost-Brabant (17 december 2014) is de woningbouw opgave in de gemeente 's-Hertogenbosch begroot op 6.805 woningen in de periode 2014-2024. In de hele regio Noordoost-Brabant gaat het in deze periode om een opgave van 18.900 woningen. Voor de lange termijn - tot 2030 - bedraagt de opgave een kleine 30.000 woningen. Hiertegenover staat een potentiële (netto) woningbouw capaciteit in de gemeente ‘s-Hertogenbosch van in totaal circa 8.400 woningen. Hiervan zijn circa 4.000 woningen harde plancapaciteit. Het voorgenomen initiatief voorziet, gelet op de harde plancapaciteit in verhouding tot de woningbouw opgave tot 2024 en daarna, in een actuele lokale en regionale behoefte.

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Ruimtelijke StructuurVisie 's-Hertogenbosch

In juni 2003 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de Ruimtelijke StructuurVisie vastgesteld, met de ondertitel 'Stad tussen stromen'. De Ruimtelijke StructuurVisie geeft richting aan de ruimtelijke ambities van de stad. Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad de actualisatie van de structuurvisie uit 2003 vastgesteld. In deze geactualiseerde structuurvisie integreert gemeente het provinciaal beleid. De geactualiseerde structuurvisie bevat een integrale visievorming voor lange termijn, 10 jaar met een doorkijk naar 15 à 20 jaar. De structuurvisie bestaat uit het Ruimtelijk Casco, een visie geformuleerd op het plangebied. Een ruimtelijke analyse van de stad en het gemeentelijk beleid vormen de input voor deze visie. De visie formuleert de ontwikkelingskoers, beschrijft een wensbeeld van de stad voor de lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, en tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt bepaald waar strakke contouren ter bescherming van kwetsbare waarden liggen en kansen voor ontwikkeling. En worden locaties aangeduid waar deze ontwikkeling tegen randvoorwaarden mogelijk zijn en afweegbare gebieden voor uitbreidingen en intensiveringen aangewezen. Het ‘ruimtelijk motto’ van compacte, complete en contrastrijke stad als het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de stad blijft gehanteerd, in de overtuiging dat dit de juiste basis biedt voor een duurzame ruimtelijk hoofdstructuur.

3.3.2 Nota Wonen

Het woonbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is vastgelegd in de Nota Wonen 2012 die is vastgesteld door de gemeenteraad op 11 september 2012. De ambitie voor het woonbeleid van 's-Hertogenbosch is het creëren van een evenwichtige woningmarkt met een gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod van woningen en woonmilieus zodat mensen naar tevredenheid in onze stad kunnen wonen en leven. Er wordt gestreefd naar een stad waar voldoende, betaalbare en passende woningen zijn en voldoende keuzemogelijkheden in gevarieerde en sterke buurten waarin mensen zich thuis kunnen voelen.

Deze ambitie is in de nota Wonen 2012 uitgewerkt in vier speerpunten van beleid: voldoende woningen, betaalbaar wonen, passend wonen, in sterke en vitale buurten.

De beleidsinzet van de gemeente voor woningbouw is dan als volgt:

 • voorzien in de toekomstige woningbehoefte door te streven naar de realisatie van gemiddeld 700 (met een bandbreedte van 500 tot 800) nieuwe woningen per jaar in de periode tot 2030;
 • voorzien in de behoefte aan voldoende betaalbaar wonen voor specifieke doelgroepen door minimaal 25% van de nieuwbouw in het sociale segment (huur en koop) te realiseren. Dit percentage kan per woningbouwlocatie verschillen, van maatwerk kan sprake zijn;
 • het vergroten van de woningdifferentiatie en -variatie in buurten en wijken, waardoor enerzijds het soms eenzijdige woningaanbod in buurten wordt doorbroken en anderzijds de keuzemogelijkheden voor woonconsumenten worden vergroot.
 • het innemen van een positieve en proactieve houding t.o.v. (kansrijke) initiatieven, door (binnen wettelijke kaders) meer ruimte te bieden, meer flexibiliteit en maatwerk te leveren bij bouwplanontwikkeling;
 • woonconsumenten meer mogelijkheden geven om hun woonwensen te realiseren door middel van o.a. (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Het aspect Wonen wordt ten aanzien van de voorliggende ruimtelijke ontwikkelingen in paragraaf 4.2 behandeld.

3.3.3 Nota Parkeren

Voor ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een eigen parkeernormenbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de "Nota Parkeernormering 2016" dat op 21 september 2016 is vastgesteld. De nota geeft aan hoeveel parkeerplaatsen per functie en per stadsdeel gerealiseerd dienen te worden bij nieuwbouw. Het plangebied ligt volgens de "Nota Parkeernormering 2016" in zone 3: overige bebouwde kom (plaats) 's-Hertogenbosch.

In paragraaf 4.3 wordt ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling op het aspect parkeren ingegaan.

3.3.4 Welstandsnota

Op 17 mei 2011 heeft de gemeenteraad de 'Actualisering Welstandsnota 2011' vastgesteld. In de Welstandsnota zijn per bebouwingstype architectonische en bouwtechnische welstandscriteria opgenomen.

Het plangebied behoort tot het welstandsgebied de Muntel, de Graafsewijk, de Vliert en Hintham.

Daarnaast gelden de algemene welstandscriteria als beoordelingskader. Op het plangebied is een algemeen welstandsniveau van toepassing. Het beleid hierbij is gericht op handhaving van de basiskwaliteiten van de wijk. Op 17 januari 2018 heeft de welstandscommissie geoordeeld dat het voorgenomen bouwplan onder voorwaarden voldoet aan de redelijk eisen van welstand. Het bouwplan is aangepast en voldoet aan de door de welstandscommissie gestelde voorwaarden.

3.3.5 Waterplan

Onlangs is het Waterplan "Waterstad 2016 - Beleidsplan voor een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem" (31 januari 2017) vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van het waterplan is een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem te bewerkstelligen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het Waterplan betreft een koepelplan voor alle waterzaken. Het gaat daarbij om de gewenste inrichting en het beheer van oppervlaktewater en grondwater, als ook om de afvoer van hemelwater en afvalwater. Het Waterplan omvat het gemeenschappelijk beleid van gemeente en de waterschappen. De acties die door gemeente en waterschappen worden uitgevoerd, zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma dat loopt van 2016 tot 2020. Er wordt ingezet op het treffen van specifieke maatregelen om het watersysteem robuuster en aantrekkelijker te maken, en op het nog meer versterken van de integratie met andere beleidsvelden. In paragraaf 4.5 wordt ingegaan op het aspect water.

3.3.6 Duurzaamheidsbeleid

Op respectievelijk 31 januari 2017 en 3 april 2017 heeft de gemeenteraad het energietransitie-programma 's-Hertogenbosch 2016-2020 en de Woonagenda 2017-2018  vastgesteld. Hier zijn ambities gesteld ten aanzien van duurzaamheid.

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom verzoekt de gemeente bij elke ruimtelijke ontwikkeling een energievisie als bijlage bij de ruimtelijke motivering. In de toelicht wordt hierop. Duurzaamheidsmaatregelingen zijn bijvoorbeeld gebruik van duurzame bronnen van energie, optimale isolatie en een lagere EPC dan de wettelijke, etc.

De energievisie verschaft inzicht in de maatregelen die exploitant voornemens is te realiseren en in het effect die deze maatregelen sorteren. De visie wordt getoetst door de gemeente. Uitvoering van de door de gemeente goedgekeurde energievisie zal in de anterieure overeenkomst als randvoorwaarde worden uitgewerkt.

Als uit de energievisie blijkt dat exploitant geen of onvoldoende maatregelen neemt zal dit in de de energievisie gemotiveerd moeten worden. Mocht het initiatief leiden tot een verslechtering van de situatie ten opzichte van de bestaande, dan behoudt de gemeente zich het recht voor om af te zien van verdere medewerking aan het initiatief. In hoofdstuk 4.6 wordt ingegaan op de de duurzaamheidsaspecten bij deze ruimtelijke ontwikkeling.

3.3.7 Bomenbeleidsplan

Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan 2017 vastgesteld. Bomen zijn belangrijk voor 's-Hertogenbosch. Een evenwichtige omgang met groen en bomen door de gemeente past bij dit belang. In het bomenbeleidsplan staat op welke manier de gemeente omgaat met bomen en waarom. In het bomenbeleidsplan worden de bomen in de gemeente ingedeeld in categorieën. Zo ontstaat een beeld over welke bomen het behouden waard zijn en op welke manier. het bomenbeleidsplan gaat uit van vier categoriën:

 • I. monumentale bomen,
 • II. waardevolle houtopstanden,
 • III. structuren,
 • IV. sfeervlakken en sfeerbomen.

Het bomenbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is juridisch uitgewerkt in de Bomenverordening 2017. Als een vergunning voor het vellen van houtopstanden (in de volksmond bekend als kapvergunning) binnenkomt, wordt de reguliere vergunningsprocedure doorlopen. Bij het toetsen worden afwegingen onderbouwd door consequent dezelfde onderwerpen te beoordelen. Daarbij wordt een waardering voor boombehoud en de verwijderingsgronden tegenover elkaar gezet. Het is belangrijk de bomenverordening te handhaven. Naast handhavers zijn ook burgers de 'oren en ogen' van de gemeente. Als een melding van illegale velling binnenkomt, vindt een controle plaats en indien nodig wordt een handhavingstraject gestart.

In paragraaf 4.7 wordt ingegaan op het aspect bomen.

3.3.8 Erfgoed

De archeologische verwachtingskaart vormt de basis voor het archeologiebeleid van de gemeente. Dit beleid is op 15 juni 2010 vastgesteld. Ten behoeve van het beleid zijn voor archeologische waarden en archeologische verwachtingsgebieden binnen de gemeentegrenzen specifieke eisen of voorwaarden opgesteld en verwerkt tot een archeologische beleidskaart. De zones met een hoge en middelhoge archeologische verwachting zijn op de beleidskaart vertaald in zones waar verspreide nederzettingen en grafvelden uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen aanwezig zijn (al dan niet afgedekt door een recent ophogingspakket). Voor de zones met een lage verwachting zijn op de beleidskaart geen nadere eisen opgenomen. Een uitwerking van het archeologiebeleid voor het bestemmingsplan is opgenomen in paragraaf 4.8.2.

3.3.9 Nota Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2005 (februari 2005) stelt de Raad primair de kaders vast voor het door het college te voeren grondbeleid. Grondbeleid wordt door de gemeente 's-Hertogenbosch gezien als het beleid dat, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, streeft naar het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven.

In de Nota Grondbeleid zijn vastgelegd: de kaders voor actief en passief grondbeleid, het prijsbeleid, de financiële grondslagen, het risicomanagement en de mate waarin voorzieningen worden opgenomen in de grondexploitatie. In het hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de economische uitvoerbaarheid van het plan.

Hoofdstuk 4 Ruimtelijke verantwoording

4.1 Stedenbouw

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0008.png"

Figuur 8: situatietekening voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen

De beoogde ontwikkeling bestaat uit twee delen:

 • kerk transformeren voor woningbouw (woning 1-12)
 • twee nieuwbouwwoningen aan de Graafseweg.
4.1.1 Kerk transformeren voor woningbouw

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0009.png"

Figuur 9: plattegrond begane grond kerk in voorgenomen situatie

De Heilige Hartenkerk is niet meer in gebruik als kerk en heeft een gemeentelijke monumentale status. In de kerk is een nieuwe functie beoogd: wonen. In de kerk zijn in totaal 12 grondgebonden woningen met verschillende groottes variërend van 150-250 m2 voorzien. Uitgangspunt van deze herbestemming is respect voor de karakteristiek van het bestaande gemeentelijk monumentale gebouw. Om de functie wonen mogelijk te maken zijn er echter wel ingrepen noodzakelijk. Zo worden er bijvoorbeeld extra gevelopeningen voorgesteld op de begane grond om zo directe toegang tot de tuin te hebben vanuit de woning maar ook om voldoende daglicht in de woning te krijgen. De gevelopeningen sluiten wat betreft maat, schaal en ritme aan bij de al aanwezige ramen van de kerk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0010.png"

Figuur 10: bestaande noord- en voorgevel

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0011.png"

Figuur 11: schetsplan noord gevel nieuwe situatie

De huidige hoofd entree van de kerk wordt voor het merendeel van de woningen de centrale toegangsdeur. Vanaf de huidige entree stap je straks een middengang in. (zie figuur 9 plattegrond begane grond). Tien woningen krijgen een voordeur vanaf deze interne middengang. De twee andere woningen van de kerk, gesitueerd aan de oostelijke kant van de kerk (woning 11 en 12) worden direct vanaf de aangrenzende straat ontsloten via de tuin.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0012.jpg" Figuur 12: bestaande situatie voorgevel

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0013.png"

Figuur 13: voorgevel voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Negen van de twaalf kerkwoningen krijgen een tuin. Aan de zuidzijde grenzen enkele woningen (6,8 en 10) direct aan een aangrenzend perceel waardoor het niet mogelijk is hier tuinen te realiseren. Deze woningen krijgen een dakterras gelegen tussen het dakvlak van het middenschip en van de zijbeuken in als buitenruimte. Ze worden zo aangebracht dat zij geen uitkijk hebben op aanliggende percelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0014.png"

Figuur 14: Zuidgevel kerkgebouw met dakterrassen in de kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0015.png"

Figuur 15 inrichtingstekening plangebied

De tuinen van de woningen in de kerk worden van de Lucas van Leydenstraat afgeschermd door een haag. Achter de haag ligt een pad die de tuinen van de woningen ontsluit waardoor er minder openingen in de haag aan de Lucas van Leydenstraat gemaakt hoeven te worden en de parcellering ten gevolge van de nieuwe functie in de kerk minder prominent zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. In de tuin krijgt iedere woning een berging waar onder andere fietsen in gestald kunnen worden. De woningen in het kerkgebouw zonder tuin krijgen een berging aansluitend achter de garages van de vrijstaande woningen. Onder paragraaf 4.3 is te lezen hoe de parkeerbehoefte in dit plan is ingepast.

4.1.2 Twee woningen aan de Graafseweg

Het tweede onderdeel van deze herontwikkeling is de bouw van twee grondgebonden woningen aan de Graafseweg (woning A en B). De vrijstaande woningen zijn in de rooilijn van de aangrenzende woningen gesitueerd. De voorzijde is gericht op de Graafseweg en de woningen worden aan elkaar geschakeld door middel van twee garages. Beide woningen bestaan uit twee lagen een kap, de richting van beide kappen is verschillend. Het perceel van woning A ligt niet direct tegen de stoep van de Rubenstraat. In deze tussenruimte wordt de bestrating onder de bestaande bomen weggehaald waardoor dit deel van het plangebied vergroend wordt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0016.jpg"

Figuur 16: Impressie van woningen A en B in vogelvlucht als onderdeel van bebouwingsreeks aan de Graafseweg en met verschillende kaprichting

De vrijstaande woningen zijn in de rooilijn van de aangrenzende woningen gesitueerd. De voorzijde is gericht op de Graafseweg en de woningen worden aan elkaar geschakeld door middel van twee garages. Beide woningen bestaan uit twee lagen een kap, de richting van beide kappen is echter wel verschillend. De woningen zijn zo ingepast dat de bomen tussen de Rubensstraat en het perceel van woning A blijven behouden. Ook de boom in de pastorietuin en de magnolia worden gespaard. In de tussenruimte langs de Rubenstraat wordt de bestrating onder de bestaande bomen weggehaald. Door de ruimte tussen woning A en de Rubensstraat en het platte dak van de garages blijft er het kerkgebouw vanaf de Graafseweg zichtbaar.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0017.png"

Figuur 17: plattegrond woningen aan de Graafseweg

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0018.png"

Figuur 18: voorgevel twee vrijstaande woningen aan de Graafseweg

De achtertuin van woning B grenst aan de achtertuinen van de woningen in de kerk. De achtertuin van woning A grenst aan het voorterrein van de kerk. Achter de geprojecteerde garages van de woningen worden 4 bergingen gerealiseerd voor 4 woningen in het kerkgebouw. Om deze nieuwe woningen mogelijk te maken verdwijnen er 4 bomen van het carré. De groene waarde die hierdoor verdwijnt wordt elders in het plan gecompenseerd (hoofdstuk 4.6). Het inrichtingsplan verbindt de nieuwbouw met de kerk.

4.2 Wonen

Het gemeentelijk beleid gaat in op het realiseren van nieuwe/extra woningen voor de huisvesting van de bevolking. Het onderhavige plan voorziet in 12 grondgebonden woningen in het monumentale kerkgebouw en twee vrijstaande woningen aan de Graafseweg en dus in een toename van het aantal woningen met 14 woningen. Er worden in het onderhavige plan te weinig woningen gerealiseerd om te kunnen voldoen aan de voorwaarden om minimaal 25% in de sociale sector te bouwen.

Met het oog op de Nota Wonen wordt geconcludeerd dat er geen belemmering bestaat onderhavig plan vast te stellen.  

4.3 Parkeren

Het plangebied ligt in zone 3 van de Nota Parkeernormering 2016 (hierna de Nota). Voor woningen met een grootte van meer dan 150 m2 zoals hier voorzien zijn, geldt een parkeernorm van 1,8 per woning. Deze norm bestaat uit een bewonersdeel en een bezoekersdeel van 0,3 pp per woning. Er worden in totaal 14 woningen gerealiseerd; twee nieuwbouwwoningen aan de Graafseweg en twaalf woningen in de Heilige Hartenkerk. Volgens de Nota genereren de nieuwe woningen een parkeerbehoefte van 25,2 parkeerplaatsen.

De twee woningen aan de Graafseweg krijgen een eigen oprit met een lengte die voldoende is voor twee parkeerplaatsen en een garage. Voor opritten met garages zijn specifieke rekenwaarden opgenomen in de nota Parkeren 2016. Deze mogen worden meegerekend als 1,5 parkeerplaats (3 in totaal). Dat is gelijk aan het bewonersdeel van de voor deze woningen geldende parkeernorm. Woning K11 in de kerk krijgt twee volwaardige parkeerplaatsen op eigenterrein.

De overige 11 woningen maken gebruik van parkeerplekken die centraal op het kerkplein komen te liggen. Hier worden ook het bezoekersdeel van de overige drie woningen gerealiseerd. De totale behoefte is volgens de normen 19,6 parkeerplaatsen. Op het centrale deel van het plein voor de kerk worden binnen de functieaanduiding 'parkeerterrein (p)' 20 parkeerplaatsen aangelegd. In totaal zullen er voor de voorgenomen woningen 25 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Daarmee wordt voldaan aan de Nota Parkeernormering 2016.

4.4 Milieu

4.4.1 Inleiding

Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De laatste decennia groeien de beleidsvelden naar elkaar toe. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de besluitvorming over het al dan niet toelaten van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling, dient onderzocht te worden welke milieuaspecten daarbij een rol kunnen spelen. Het is daarnaast van belang om milieubelastende functies (zoals bepaalde bedrijfsactiviteiten) ruimtelijk te scheiden ten opzichte van milieugevoelige functies zoals woningen. Andersom moet in de ruimtelijke ordening nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gevolgen van ruimtelijke ingrepen voor het milieu. Milieubelastende of hinderlijke situaties moeten voorkomen worden.

4.4.2 Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde wijze (door afstand of bouwkundige maatregelen) gesitueerd worden. Enerzijds dient milieuzonering om hinder als gevolg van bedrijven te voorkomen en anderzijds dient het om bedrijven hun activiteiten te kunnen laten uitvoeren binnen de gangbare (hinder)normen. Om dit zorgvuldig af te wegen en te verantwoorden is in beginsel de VNG-Handreiking “Bedrijven en milieuzonering” gehanteerd. Met onderhavig plan wordt de bestemming “maatschappelijk doeleinden” die op de kerk rust, gewijzigd in de bestemming wonen. Aangrenzend aan de nieuwe woonbestemmingen bevindt zich de pastoriewoning onder de bestemming 'gemengde doeleinden'. Deze bestemming is zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving dat ze prima past in de nabijheid van een woonomgeving. Op een afstand van circa 30 meter ten westen van het plangebied bevindt zich een basisschool met kinderopvang onder de bestemming “maatschappelijke doeleinden”. Deze schoolvoorziening past prima in de woonomgeving en voldaan kan worden aan de indicatieve VNG-afstand tot nieuwe woningen. Hinder bij het geplande nieuwe woonfuncties woongebied als gevolg van de aanwezige (maatschappelijke) functies wordt niet verwacht. De geplande woonfuncties zijn passend in dit gebied.

4.4.3 Geluid
4.4.3.1 Inleiding

Bij een ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Daarnaast vindt de beoordeling zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op grond van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen geluidsbronnen een wettelijk kader die van belang zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Onderhavig bestemmingsplan maakt woonfuncties mogelijk in de vorm van 14 grondgebonden woningen, 12 in de voormalige kerk en 2 nieuw te bouwen woningen in verschillende uitvoeringen. Aangezien de woonfuncties binnen de invloedssfeer liggen van de Graafseweg en Pater van de Elzenstraat, is ten behoeve van dit bestemmingsplan akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai uitgevoerd. De nabijgelegen Rubensstraat, Lucas van Leydenstraat en Rogier van de Weydenstraat kennen een snelheidsregime van 30 km/uur en zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwd.

Woningen worden door de Wet geluidhinder (hierna Wgh) als geluidgevoelige functie aangemerkt en moeten voldoen aan de normen die zijn gesteld in de Wgh. Voor akoestisch onderzoek dient de geluidbelasting te worden berekend met een tijdhorizon van tien jaar. Derhalve is gerekend met de geprognotiseerde (verkeers)gegevens van 10 jaar later.

Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op het wettelijk kader en op de resultaten en conclusies (en dus nodige maatregelen) van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar het onderzoek van K+ Adviesgoed (Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Heilig Hartenkerk en nieuwbouw 's-Hertogenbosch Projectnr. M16 030.401.2) . Het akoestisch onderzoek ligt met de stukken ter inzage (Bijlage 1).

4.4.3.2 Wettelijk kader

Langs alle wegen bevinden zich conform de Wgh geluidszones, met uitzondering van wegen op woonerven en 30 km/uur-wegen. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) aan wettelijke normen te voldoen. De locatie is gelegen in een zogenaamde 'stromingszone' zoals bedoeld in het gemeentelijke gebiedsgerichte geluidbeleid. Hiervoor geldt voor wegverkeer een ambitiewaarde in de geluidklasse 'onrustig' (48-53 dB) en een bovengrens in de geluidklasse 'lawaaiig' (58-63 dB).

Voor de geluidsbelasting op de gevels van nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk gericht op het verminderen van de geluidbelasting aan de gevel. Voor zulke maatregelen wordt onderstaande volgorde aangehouden:

 • Bronmaatregelen (bijvoorbeeld aanpassing intensiteiten of soort wegdekverharding)
 • Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidsafscherming)
 • Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld aanbrengen extra geluidisolatie gevel)

Zijn deze maatregelen niet mogelijk, niet gewenst of niet doeltreffend, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Voorwaarden die worden gesteld aan een te verlenen hogere waarde zijn ten gunste van de geluidsituatie en dus het woon- en leefklimaat bij woningen. Hiervoor heeft gemeente 's-Hertogenbosch een 'hogere waarde beleid' vastgesteld. De voorwaarden waaronder een eventuele hogere waarde wordt verleend zijn afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting en het type gebied waarin het plan zich bevindt.

Per gebiedstype geldt een ambitie voor wat betreft de geluidbelastingen. Zo wordt bijvoorbeeld in een (normaliter rustig) buitengebied een lager geluidniveau nagestreefd dan in een druk gebied langs een snelweg met reeds verhoogde geluidbelastingen. Een hogere waarde mag in deze situatie (nabij Graafsebaan en Pater van de Elzenstraat) de maximale geluidbelasting van 63 dB niet overschrijden. Voorwaarden voor een vast te stellen hogere waarde zijn bijvoorbeeld een aanwezige geluidluwe (rustige) zijde en een geluidniveau in de buitenruimte (zoals achtertuin) dat voldoet aan de ambitie voor het betreffende gebied.

Naast het toetsingskader en wettelijke eisen ingevolge de Wgh dienen er altijd zodanige gevelmaatregelen te worden genomen dat wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde van 33 dB op grond van het Bouwbesluit. Met de aanvraag om omgevingsvergunning zal moeten worden aangetoond dat deze binnenwaarde wordt voldaan.

4.4.3.3 Optimalisatie & Maatregelen

Uit de geluidberekeningen is gebleken dat de nieuw te bouwen woningen, voornamelijk worden belast door de Graafseweg. Bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de Graafsebaan zijn niet mogelijk, financieel niet haalbaar of niet redelijk te noemen. Dit is nader onderzocht en beschouwd in het akoestisch onderzoek.

Voor 1 woning geldt dat een gevel wordt belast met 54 dB, deze komt boven het ambitieniveau 'onrustig' uit. Specifiek is naar deze woning gekeken, om deze op een grotere afstand van de weg te plaatsen, maar dit blijkt niet mogelijk als gevolg van de bestaande bomen ronde de woning.

4.4.3.4 Resultaten

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van de Graafseweg, alleen bij de nieuw te bouwen grondgebonden woningen, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

De gevelbelasting bedraagt hier 54 dB en komt daarmee wel boven het ambitieniveau uit, voor 1 woning. Daarom dient voor deze woning in ieder geval ten minste 1 geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte te worden aangehouden. De achterzijde van de woning is aan de geluidluwe zijde gelegen en daarmee is ook de buitenruimte aan de geluidluwe zijde gelegen.

Daar waar de gevel is belast met meer dan 48 dB dient een hogere waarde te worden verleend. Aan het verlenen van een hogere waarde worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de hoogte van de gevelbelasting alsook de ambitie die we in dit gebied nastreven. Onderhavig plangebied is te typeren als 'stromingszone'. Daar streven we een geluidsklasse na van 'onrustig' (als gevolg wegverkeer: 48 – 53 dB) met 'lawaaiig' (58 – 63 dB) als bovengrens.

4.4.3.5 Maatregelen woningen

Zoals gezegd worden aan de te verlenen hogere waarden eisen gesteld ten gunste van het woon- en verblijfsklimaat. Zo dient gestreefd te worden naar een geluidluwe gevel voor elke woning en een geluidbelasting in de buitenruimte (tuin) die voldoet aan de ambitiewaarde van het gebied. In het plangebied bezitten de woningen een geluidluwe gevel.

De te verlenen hogere waarde is maximaal 54 dB zodat conform Bouwbesluit de gevelgeluidwering van de nieuwe grondgebonden woningen 26 dB dient te zijn. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de geluidwering van de kerk. Het gemeentelijk geluidbeleid stelt dat voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw eisen worden gesteld aan de gevelgeluidwering. De gevelgeluidwering op de nieuwbouw woningen is dan maximaal 26 dB voor de voorgevel. Voor de kerk is een geluidwering van maximaal 21 dB noodzakelijk.

In het gemeentelijk geluidbeleid worden ook eisen gesteld aan het geluidniveau in de buitenruimte. Berekeningen hebben aangetoond dat de geluidbelasting overal lager is dan 48 dB.

Concluderend kan worden gesteld dat het woon- en leefklimaat na het treffen van gevelmaatregelen bij de nieuw te bouwen grondgebonden woningen acceptabel te nomen is. Voor de woningen in de kerk is het woon- en leefklimaat goed te noemen en sluit aan bij de gemeentelijke ambities en voorwaarden voor de nodige hogere waarden. Geluid vormt hiermee geen belemmering voor onderhavig plan.

4.4.4 Luchtkwaliteit

Bij lucht gaat het enerzijds om de productie van luchtverontreiniging als gevolg van nieuwe plannen – waarop de luchtkwaliteitseisen van de Wet Milieubeheer van toepassing zijn – als om de zorg van kwetsbare functies in luchtbelaste zones uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.

Kleine projecten en ruimtelijke plannen, waarvan duidelijk is dat deze door vrijwel geen of een beperkte toename aan verkeer niet betekenisvol bijdragen aan de luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit is geregeld in het “Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)”. De grens NIBM voor de stoffen PM10 (fijnstof) en NO2 ligt vanaf 1 augustus 2009 op 1,2 ìg/m3. Voor dergelijke kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die mogelijk weinig effect zouden kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan luchtverontreiniging. De rekentool voldoet aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het omslagpunt waarbij een project een bijdrage zou kunnen leveren aan de luchtkwaliteit ligt bij circa 1500 motorvoertuigen per etmaal. Deze aantallen voertuigbewegingen worden als gevolg van dit plan – 14 nieuwe woonobjecten - nimmer gehaald. Het plan draagt door de weinig optredende verkeersbewegingen niet in betekenende mate bij (NIBM) aan de luchtverontreiniging. Het plan is daarom niet afzonderlijk getoetst aan de Wet luchtkwaliteit, een apart luchtonderzoek is niet nodig.

Los van de formele toets, is wel de plaatselijke luchtkwaliteit beschouwd. Uit de landelijke luchtkwaliteitskaart (NSL Monitoringstool) blijken de huidige jaargemiddelde concentraties voor NO2 en PM10 (fijn stof) ter plaatse van de Graafsebaan en Rubensstraat voor beide stoffen beneden 30 microgram/m3 te liggen. (De grenswaarde van deze stoffen is jaargemiddeld 40 microgram/m3). De jaargemiddelde concentratie ultrafijn stof (PM2,5) bevindt zich hier beneden 15 microgram/m3 (grenswaarde is 25 microgram/m3). Alle optredende concentraties bevinden zich ruim beneden de daarvoor geldende grenswaarden. Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn er voor dit plan geen belemmeringen.

4.4.5 Bodemkwaliteit

Aangezien er sprake is van een bestemmingswijziging, is de bodemkwaliteit beschreven door middel van diverse bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd. Gemotiveerd wordt of het plangebied vanuit bodem hygiënisch oogpunt al dan niet geschikt is voor de geplande woonbestemmingen. Indien de bodem niet geschikt is, dient de aard van verontreinigingen inzichtelijk te worden gemaakt om de grond alsnog (via sanering) geschikt te laten zijn. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit dan geen onaanvaardbaar risico (meer) oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel.

De huidige bodemkwaliteit is beschreven in de volgende 2 rapporten:

 • AA & C Nederland BV, Verkennend bodemonderzoek, d.d. 14 oktober 2016, nummer 16-8661.B1 (Bijlage 2)
 • AA & C Nederland BV, Aanvullend bodemonderzoek, d.d. 18 december 2017, nummer 17-9123.B1 (Bijlage 3)

Met de 2 uitgevoerde bodemonderzoeken is de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de locatie voldoende vastgelegd en geschikt bevonden voor het toekomstig gebruik voor de functie 'wonen'. Het aspect bodem vormt geen belemmeringen voor onderhavig plan.

Eventueel vrijkomende grond valt onder het Besluit bodemkwaliteit.

4.4.6 Externe Veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen als gevolg van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportroutes (wegen, spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten. De belangrijkste zijn:

 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
 • Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.

Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen kwetsbare objecten (zoals woningen, ziekenhuizen, scholen) geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen) geldt de 10-6 contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.

Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang (10 personen of meer). Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag.

Tot slot wordt in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' (art. 3.1 Wro) getoetst aan eventueel van toepassing zijnde veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit.

4.4.6.1 Beleidsvisie externe veiligheid gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid (Uitvoeringskader externe veiligheid gemeente 's-Hertogenbosch, deel A t/m C). Hierin zijn aanvullende kaders gegeven voor de integrale aanpak van externe veiligheid. Zo worden in de beleidvisie gebieden aangeduid met kleuren groen, oranje en rood waarin bepaalde objecten niet (rood), mogelijk via maatwerk (oranje) of zonder meer wel (groen) worden toegelaten.

De beoogde ontwikkeling van 14 woningen (als kwetsbare objecten) vindt plaats in een groen gebied (buiten de 325 meter van het spoor en de wegen). Kwetsbare objecten zijn hierin toegestaan.

4.4.6.2 Beschouwing risicobronnen

Inrichtingen

Er zijn geen relevante risicovolle inrichtingen (bedrijven) aanwezig, die van invloed zijn op het plangebied. Wel bevindt zich op circa 350 meter ten noorden het Sportiom. Het Sportiom heeft een ammoniak-koelinstallatie. De hoeveelheid ammoniak in de installatie bedraagt 514 kg. Deze hoeveelheid is ruimschoots beneden de drempelwaarde van 1500 kg en valt daarom niet onder het Bevi. Verder is er een opslag chloorbleekloog aanwezig. Voor beide installaties/stoffen is geen plaatsgebonden risicocontour of groepsrisico van toepassing.

Transportroutes

De Rijksweg A2 bevindt zich op circa 1800 meter ten oosten van het plangebied. Een ondergrondse hogedruk aardgasleiding op circa 1100 meter ten noordoosten van het plangebied. Het spoor op circa 500 meter ten noorden van het plangebied. Zowel het spoor, A2 en de gasleiding betreft een transportroute van gevaarlijke stoffen. Ter plaatse van het plangebied wordt voor deze 3 transportroutes voldaan aan het belangrijke PR. Bekend is dat het huidige GR voor zowel het spoortraject richting Nijmegen, de A2 als de ondergrondse buisleiding zich onder de geldende oriëntatiewaarde van 1 bevindt. Verder geldt voor ontwikkelingen buiten 325 meter van deze routes dat op een dergelijke afstand een ontwikkeling geen invloed meer heeft op de hoogte van het GR. Het bestrijdbaarheidvraagstuk speelt hier niet of nauwelijks, omdat de bestrijding bij de bron plaatsvindt op ruime afstand van het plangebied. Binnenplans zou enkel nog aandacht kunnen worden besteed aan beheersbaarheidmaatregelen om de gevolgen van een toxisch scenario tegen te gaan, zoals mechanische afsluiting van gebouwen. In overleg met de regionale brandweer is besloten dat voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied buiten 325 meter geen aanvullende eisen vanuit externe veiligheid meer worden gesteld en dat het in het kader van de verantwoording van het groepsrisico niet meer nodig is om voor dergelijke ontwikkelingen advies in te winnen bij de regionale brandweer.

4.4.6.3 Conclusie Externe Veiligheid

Het bestemmingsplan voldoet aan de belangrijke grenswaarde voor het PR en aan de aanvullende kaders die zijn vastgelegd in het Uitvoeringskader externe veiligheid van de gemeente 's-Hertogenbosch. Gezien de afstand tot risicobronnen zal de ontwikkeling van 14 woningen geen significante invloed hebben op het huidige GR, die al beneden de oriënterende waarde van 1 ligt.

Aanvullend wordt opgemerkt dat door de huidige isolatie-eisen aan woningen eventuele dampen en gassen moeilijk kunnen binnendringen in woningen. Indien ramen en deuren gesloten blijven, bieden hedendaagse woningen voldoende bescherming ten tijde van een toxisch scenario. Verder is over het algemeen binnen de bebouwde kom van de gemeente 's-Hertogenbosch de WAS-dekking op orde. Daarnaast kan in geval van een calamiteit NL-alert in worden gezet. Aanvullende veiligheidseisen zijn conform de afspraken met de Veiligheidsregio niet nodig en niet gesteld gezien de grote afstanden tot het spoor, de Rijksweg en buisleiding.

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmeringen voor onderhavig plan.

4.5 Water

4.5.1 Watertoets algemeen

Ruimte maken voor water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Met de ondertekening van de Startovereenkomst Waterbeheer op 14 februari 2001 door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, werd de watertoets van toepassing verklaard op ruimtelijke plannen. Vanaf 1 november 2003 is deze juridisch verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).

De watertoets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Het doel van de watertoets is het evenwichtig meewegen van de waterbelangen in het planvormingsproces. Hierbij wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. Zowel waterkwantiteits- als waterkwaliteitsaspecten zijn daarbij belangrijk. Kansen worden benut en functies zoveel mogelijk gecombineerd.

De beleidsdoelen voor integraal waterbeheer zijn door de gemeente vastgesteld in het Waterplan 2016. Hierin staat het voornemen in 's-Hertogenbosch een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem te ontwikkelen voor nu en in de toekomst. In het Waterplan 2016 is het 'Hemelwater uitvoeringsbeleid' vastgelegd. De afspraken uit de watertoets worden in een waterparagraaf vastgelegd.

4.5.2 Uitgangspunten voor integraal waterbeheer
 • De uitgangspunten bij het toetsen van ruimtelijke plannen zijn:
 • Gescheiden houden van vuil (afval)water en schoon hemelwater;
 • Voorkomen van vervuiling van water;
 • Voor schoon hemelwater gelden de afwegingsstappen: hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer;
 • Hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO). Zodat een ontwikkeling niet leidt tot een hydrologische achteruitgang zowel in als buiten het plangebied. Ook mogen er geen hydrologische knelpunten ontstaan voor huidige en vastgelegde toekomstige landgebruiksfuncties. Concreet betekent dit dat:
 • De afvoer uit het gebied niet groter wordt dan in de referentiesituatie;
 • De grondwateraanvulling in het plangebied gelijk blijft of toeneemt;
 • Grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven, of verbeteren voor de huidige en toekomstige landgebruiksfuncties;
 • (grond)waterstanden in het plangebied aansluiten op de (nieuwe) functie(s) van het plangebied;
 • Het plangebied zo wordt ingericht dat de hydrologische gevolgen van vastgestelde toekomstige ontwikkelingen in de omgeving niet leiden tot knelpunten in het plangebied.

Daarnaast kan water als kans worden gezien voor meervoudig ruimtegebruik en vergroting van de beleving van water. Deze uitgangspunten dragen bij aan een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem.

4.5.3 Waterparagraaf

Voor onderhavig plan is een waterparagraaf opgesteld (Bijlage 4: Tritium Advies, 14 november 2017, kenmerk 1707/103/LM-01.v3). Aan de hand van deze waterparagraaf wordt toegelicht hoe het waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichting in dit ruimtelijk plan. Vanuit het plan is – op basis van 1981 m2 nieuw dan wel vervangend verhard oppervlak – bedraagt de totale waterbergingsopgave 119 m3 (0,06 keer 1981 m2). Deze berging dient bij voorkeur te worden opgevangen op eigen terrein. Voor de verwerking van hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd: vasthouden – bergen – afvoeren.

Aangezien de verwachting is dat de bodem redelijk tot goed doorlatend is en de gemeten grondwaterstand op circa 3,5 m-mv behoort het bergen van hemelwater in het aanwezige groen op de locatie tot de mogelijkheden. Via een infiltratieonderzoek dient de exacte infiltratiecapaciteit nog te worden bepaald. Tevens bestaat de mogelijkheid om onder de parkeerplaatsen een bergings/-infiltratievoorziening aan te brengen. De bestrating kan worden voorzien van een grove korrel waardoor het water in de voorziening kan lopen waar het wordt opgevangen. Vervolgens zal het water vertraagd in de bodem lopen. Dit is tevens een voedingsbron voor de aan te planten en bestaande bomen waardoor verdroging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij de uitwerking van de bouwplannen wordt de bergingsoplossing nader uitgewerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat voor het oppervlak aan groene daken de bergingsopgave voor die groene oppervlakken vervalt.

Binnen het plangebied wordt het afvalwater gescheiden van het hemelwater aangeboden op de perceelsgrens zodat het (later) aangesloten kan worden op het gescheiden rioolstelsel.

4.6 Duurzaamheid

Binnen de gemeente 's-Hertogenbosch is het klimaat- en energiebeheer een belangrijk speerpunt. De ambitie is om als stad in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2035 dient de bebouwde omgeving klimaatneutraal te zijn. Hierdoor wordt het milieu en het klimaat in het algemeen minder belast. Energiebesparing draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2 in Nederland. Een ander voordeel van duurzaam bouwen is de energiebesparing, en daarmee ook de kosten voor het energieverbruik. De gemeentelijke ambitie van een klimaat neutrale bebouwde omgeving is een flinke ambitie waarbij 'alles uit de kast' moet worden gehaald. Deze doelstelling betekent dat niet alleen de gemeente veel moet doen maar ook de bedrijven, inwoners, ontwikkelaars, maatschappelijke groepen, woningcorporaties zullen hierin moeten investeren, samenwerken, creatief zijn en vooruitdenken. De gemeentelijke energie-ambitie en -doelstellingen zijn vastgelegd in het Energie-transitieprogramma 's-Hertogenbosch 2016-2020, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 januari 2017.

Voor energie, als speerpunt van het gemeentelijk milieubeleid, wordt voor nieuwbouw van woningen gestimuleerd voor te sorteren op ten minste de energie-eisen zoals deze al in 2020 voor nieuw te bouwen woningen zullen zijn, namelijk BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De ambitie blijft natuurlijk volledig energieneutraal (EPC = 0). Ook alle bestaande gebouwen dienen een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal te maken, maar minimaal energielabel B. Deze - en meer - afspraken staan beschreven in het Energie-transitieprogramma 2016-2020 waarvan delen in de Woonagenda 2017. Momenteel wordt op bouwplanniveau bekeken in hoeverre wordt aangesloten bij de vastgestelde doelstellingen van energiezuinig bouwen en verbouwen. De ontwikkelaar is gestimuleerd en is bekend met de gemeentelijke doelstellingen voor nieuw te bouwen en te verbouwen woningen. De duurzaamheidsambitie van de ontwikkelaar staat in de de 'Energievisie ontwikkeling Heilig Hartenkerk' (Bijlage 5). Ter waarborging dat de duurzaamheidsambities in de bouw worden uitgevoerd zullen deze in de anterieure overeenkomst worden vastgelegd.

4.7 Bomen

4.7.1 Inleiding

Voor de behandeling van de bomen in en om het plangebied zijn de afspraken uit het Bomenbeleidsplan 2017 van toepassing. In het bomenbeleidsplan wordt in beschermingsgraad onderscheid gemaakt in monumentale bomen, waardevolle houtopstanden, structuren en sfeervlakken en sfeerbomen. De bomen in het plangebied zijn zogenaamde sfeerbomen. Bij de start van het proces zijn daarom de bomen in en om het plangebied in een bomeneffectanalyse (Bijlage 6) in beeld gebracht. Het toekomstig beplantingsplan wordt omschreven in Bijlage 7 en is in Bijlage 8 nader uitgewerkt.

4.7.2 Kwaliteit en toekomstverwachting

In het plangebied staan 20 volwassen bomen. Het gaat om 8 gewone esdoorns, 10 volwassen Hollandse lindes, een libanonceder en een beverboom. Er zijn achttien bomen met een normale conditie, één boom met een verminderde toekomstverwachting (boomnr.19) en één  boom met een sterk verminderde conditie (boomnr.3). De toekomstverwachting van achttien bomen is  meer dan vijftien jaar, van één boom tien tot vijftien jaar en van één boom minder dan vijf  jaar. De meeste bomen staan in verharding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0019.png"

Figuur 19: kaart kwaliteit en toekomstverwachting bomen

4.7.3 Bomen in de nieuwe situatie

Om een plan met de benodigde volumes te realiseren is, in combinatie met een maximale hoeveelheid open groeiplaatsen, met de bouwvlakken voor de nieuwe vrijstaande woningen geschoven tot er een minimaal aantal bomen verwijderd hoeft te worden. Dit ontwerp is in een bomeneffectanalyse getoetst. Uit deze bomeneffectanalyse blijkt het volgende.

Vijftien bomen kunnen zonder aanpassingen in het ontwerp worden behouden, mits de bomen en hun groeiplaatsen goed worden beschermd en bij de uitvoering zorgvuldig met de bomen wordt omgegaan. Voor 5 bomen is duurzaam behoud in het licht van de voorgenomen plannen niet mogelijk. De compensatie voor het verdwijnen van deze 5 bomen voorziet vooral in de verbetering van de ondergrond voor de te hadhaven bomen. De ondergrond wordt zo bewerkt dat de toevoer van hemelwater en voedsel naar de wortels van de bomen verbetert. Hierdoor krijgen de bomen in het gebied een langere levensverwachting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0020.png"

Figuur 20: inrichtingsplan met de te handhaven bomen (A: esdoorns, B: lindenbomen, C: Ceder, D: magnolia)

Bij de inventarisatie bleek dat de esdoorns op de hoek Rubenstraat - Lucas van Leydenstraat hun wortels vlak onder oppervlakte hebben liggen. Daardoor zal een groeiplaatsverbetering (lees het weghalen van de grondverharding) voor deze bomen een grote negatieve invloed hebben op hun levensverwachting. Door de bestaande oppervlakteverharding onder deze esdoorns, is de levensverwachting van deze bomen al niet optimaal te noemen. Het verwijderen van de oppervlakte verharding op deze plek is wenselijk om een groenere inrichting rondom het kerkgebouw te krijgen en de nodige compensatie te genereren voor de vijf bomen die voor de ontwikkelingen moeten wijken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0021.png"

Figuur 21: inrichtingsplan met de nieuwe te plaatse bomen (A: esdoorns, B: lindenbomen, C: valse Christusdoorn)

De compensatie voorziet naast de groeiplaatsverbetering in aanplant van vier nieuwe lindenbomen met een handelsmaat van 40 cm op de hoek Rubensstraat – Lucas van Leydenstraat (B, figuur 21). Deze vervangen de vier esdoorns die door de gewenste groeiplaatsverbetering niet gehandhaafd kunnen blijven.

Aan de Lucas van Leydenstraat wordt één esdoorn met een lage levensverwachting vervangen en in de lijn van de bestaande esdoorns in deze straat een nieuwe geplant (A, figuur 21). De handelsmaat van deze esdoorns bedraagt 25 cm)

Ter accentuering van de ingang van het plein van de kerk worden aan de Rubensstraat twee valse Christendoorns geplant met een handelsmaat van 60 cm (C, figuur 21). Deze bomen hebben een zodanige groeivorm dat de zicht op de kerk van de Rubensstraat door het groene gebladerte zichtbaar blijft.

De omschreven compensatie is vastgelegd in de anterieure overeenkomst.

Verder is in het ontwerp de ligging van de bebouwing aangepast. Er worden geen bouwwerken meer binnen de kroonprojectie (wortelzone) van de te handhaven bomen gebouwd.

4.8 Flora en fauna

4.8.1 Inleiding

Op 27 juli 2017 heeft in het kader van de Wet natuurbescherming binnen het plangebied een Quickscan Natuur plaatsgevonden (Bijlage 9). Deze Quickscan is een toets van de ecologische potenties binnen het plangebied. Uit dit onderzoek moet kunnen worden bepaald of er beschermde soorten of vaste rust- en verblijfplaatsen in het plangebied (gebouwen en omgeving) aanwezig zijn. Uit de resultaten kan worden opgenmaakt of er ontheffingen voor de voorgenomen ontwikkelingen nodig zijn.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vanwege de beschadigde dakpannen op de bestaande bebouwing onder het dak mogelijk nestplaatsen voor de huismussen aanwezig zijn. De bomen en struiken in het gebied kunnen in het broedseizoen nesten van algemeen voorkomende vogels worden verwacht. Uit een nader onderzoek kan blijken of er daadwerkelijk nesten aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er door, holle ruimten, kieren en kapotte dakpannen mogelijke zomer- en winterverblijfsplaatsen voor vleermuizen in de bestaande bebouwing aanwezig. In een nader onderzoek kan worden geïnventariseerd waar deze verblijfsplaatsen zich bevinden. De foerargeergebied van deze vleermuizen zal waarschijnlijk in de omgeving van de kerk zijn. De voorgenomen werkzaamheden zijn niet dusdanig dat deze de functionaliteit van het foerargeergebied zal aantasten. Het bestaand groen blijft grotendeels gehandhaafd. Door de aanleg van nieuw groen in de omgeving zal deze functionaliteit zelfs verbeteren.

4.8.2 Nestinventarisatie

Op 6 november 2017 heeft er een nestinventarisatie plaatsgevonden (Bijlage 10). Tijdens deze inventarisatie zijn er geen nesten aangetroffen die jaarrond beschermd zijn. Potentiële nestplaatsen zijn ontoegankelijk gemaakt. Daarmee is het uitgesloten dat ook in de nabije toekomst geen jaarrond beschermende nesten in de bestaande bebouwing zullen worden aangetroffen.

4.8.3 Vleermuisonderzoek

Tijdens het onderzoek op 9 september, 21 september en 2 oktober 2017 zijn in de bestaande bebouwing binnen het plangebied de dwergvleermuizen waargenomen. Eén verblijfplaats van deze vleermuizen is aangetroffen onder de dakrand aan de westgevel van de kerk. Vermoedelijk is er nog een tweede verblijfplaats onder de overkapping bij de sacristie. de bevindingen zijn opgenomen in Bijlage 11.

Voor de voorgenomen ontwikkelingen is er geen ontheffing nodig als het werk zo kan worden uitgevoerd dat er geen verbodsbepaling worden overtreden. In het rapport worden de werkwijzen omschreven hoe tijdens het werk met de aangetroffen vleermuis verblijfsplaatsen wordt omgegaan.

4.8.4 Ecologische Visie

Voor het initiatief is een ecologische visie geschreven. Hierin wordt beschreven hoe op het terrein omgegaan wordt met de flora en fauna op het terrein (Bijlage 12). De voorgestelde inrichting en voorzieningen die in deze visie staan vermeld dragen bij aan verhoging van de bioversiteit binnen het plangebied en in de omgeving. Zo zullen in de verbouwing van het kerkgebouw voorzieningen voor nestgelegenheden worden aangebracht en rust en overwinteringsplaatsen voor vleermuizen worden aangebracht. Ook de aan te brengen groene daken draagt bij aan een natuurlijkere invulling van het plangebied. De ecologische visie is verwerkt in en als bijlage bij de anterieure overeenkomst gevoegd.

4.8.5 Conclusie flora en fauna

De voorgenomen ontwikkelingen veroorzaken geen onevenredige afbreuk aan de ecologische situatie in het plangebied. Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen en de potentiële nestlocaties zijn ontoegankelijk gemaakt. Wel zijn er verblijfplaatsen van dwergvleermuizen aangetroffen. Het werk zal zo worden uitgevoerd, dat hiervoor geen ontheffing Wet natuurbescherming nodig is.

Naast de wettelijke verplichtingen wordt het terrein volgens de opgestelde ecologische visie zo ingericht dat dit ten goede komt aan de bioversiteit binnen het plangebied en in de omgeving.

4.9 Erfgoed

4.9.1 Bouwhistorie

De H.H. Hartenkerk met pastorie is gelegen in de Graafsewijk, een gebied wat op het kadastrale minuut uit 1832 nog onbebouwd was en bekend stond als "De Bosfche Hoyen"

Tezamen met een wijk als de Muntel of de Bossche Pad behoort de Hinthamerpoort en de Oranjebuurt (Graafsewijk) tot de noordoostelijke stadsuitbreidingen uit het interbellum. De betreffende plannen werden al voor de Eerste Wereldoorlog opgesteld en resulteerden in de nieuwe arbeiderswijken ten noorden van het riviertje de Aa en rondom de Graafseweg (Hinthamersteenweg), de oude uitvalsweg van Den Bosch naar Grave. Zoals gebruikelijk bij de Bossche stadsuitbreidingen zijn de terreinen er opgehoogd en nog altijd is hier de Ijzeren Vrouw te vinden, een zandwinningsplas die is genoemd naar de eertijds gebruikte baggermachine. Alhoewel in de Graafsewijk vooral arbeiderswoningen zijn gebouwd, kwamen langs de Graafseweg zelf ook middenstandswoningen.

De H.H. Hartenkerk is gelegen in het deel van de wijk – aan de noordwestzijde van de Graafseweg, tussen de Van Grobbendoncklaan in het westen en de Rogier van der Weydenstraat in het oosten – en dateert deels van na de oorlog. Op de al in 1934 door ir. J.A.M. Perey gemaakte tekeningen voor het betreffende uitbreidingsplan "De Vliert" is te zien dat hier aanvankelijk een ander stratenstelsel was beoogd. De haaks op de Graafseweg aansluitende Rubensstraat waaraan de H.H. Hartenkerk is gesitueerd, was er niet op ingetekend. Na de oorlog kwam het, rondom de Rubensstraat gelegen buurtje, tot stand met woningen voor de lagere middenklasse. De H.H. Hartenkerk werd hier als een nieuwe parochiekerk gebouwd, in opdracht van het kerkbestuur van de H.H. Antonius en Barbara (Bartjeskerk).

De H. Hartenkerk, voormalige parochiekerk (gesloten in 2015) werd in de periode 1949-1952 gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect A.J. Kropholler in de voor hem gebruikelijke traditionele robuuste (baksteen-) architectuur. De oorspronkelijke ontwerpschetsen laten een kerk zien met aan de noordwest zijde een klokkentoren die nooit is gerealiseerd en ook niet meer op de vergunningstekeningen is opgenomen. Op deze uiterste noordwest hoek van het perceel is wel een bouwvlak ingetekend met de aanduiding "eventuele aanbouw".

Dit ontwerp was erop gericht dat het vanaf de Graafseweg zichtbare kerkplein omzoomd zijn geraakt door hiërarchisch opklimmende architectuur. Een dergelijk kerkelijk centrum als middelpunt van het betreffende buurtje toont sterke verwantschap met andere kerkelijke, door Kropholler ontworpen, ensembles.

De kerk bevindt zich aan de oostzijde van de Rubensstraat. Hier maakt het object deel uit van een bouwblok dat behalve door deze straat wordt omsloten door de Lucas van Leydenstraat (noordzijde), de Rogier van der Weydenstraat (oostzijde) en de Graafseweg (zuidkant). Direct ten zuiden van de koorpartij bevindt zich de bijbehorende pastorie met tuin. Ook rondom de kerk is een tuin gelegen. Aan de kant van de Rubensstraat wordt het gebouw voorafgegaan door een ruim plein dat tot aan de Graafseweg reikt. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich woonbebouwing en verder is er ten westen van de Rubensstraat een ensemble van scholen.

De kerk is naast de vormentaal qua materiaalgebruik historiserend van karakter door o.a. de basilicale en traditionele indeling (hoog middenschip, lage zijbeuken), driezijdig gesloten oostelijk georiënteerd koor met steunberen, spitsbogige portalen, scheibogen en vensters, roosvenster. De zolderingen van het schip en zijbeuken zijn opgebouwd met moer- en kinderbalken, in het schip zijn de moerbalken voorzien van korbelen. Het koor is in steen overwelfd. Het robuuste in baksteen uitgevoerde interieur van de kerk dateert grotendeels uit de bouwtijd met bakstenen pijlers met scheibogen die als gedrukte spitsbogen zijn uitgevoerd.

Het oorspronkelijk interieur is sinds de jaren 80 gewijzigd door een herindeling waarbij het altaar vanuit de koorsluiting voorwaarts, meer naar het midden van het schip werd verplaatst. Achter het altaar werden banken in tribune- opstelling geplaatst voor het koor. Ook de opstelling van de kerkbanken werd hierbij aangepast aan de nieuwe situatie.

De kerk en pastorie staan geregistreerd als gemeentelijke monumenten en hebben vanzelfsprekend een hoge monumentwaarde vanwege de bijzondere stedenbouwkundige situering, de architectonische opzet, structuur en materiaalgebruik.

Handelingen (wijzigen, veranderen, slopen, restaureren en herbestemmen) die gevolgen hebben voor het object, dienen middels een omgevingsvergunning te worden geformaliseerd. Uitgangspunt is hierbij dat de monumentale waarden gehandhaafd blijven en indien mogelijk versterkt worden. Alle wijzigingen zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke monumenten- en welstandscommissie.

4.9.2 Archeologie en cultuurhistorie

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen dient ook altijd rekening te worden gehouden met archeologische en cultuurhistorische waarden. Ten behoeve van het plan voor de H.H. Hartenkerk is daarom gekeken naar de archeologische en cultuurhistorische kaarten van de gemeente 's-Hertogenbosch.

4.9.2.1 Archeologie

In 2008 is een archeologische verwachtingskaart opgesteld voor het deel van de gemeente buiten de middeleeuwse stadskern van 's-Hertogenbosch (afbeelding x) .

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0022.png"

Afbeelding 22: Uitsnede van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente 's-Hertogenbosch met in blauw de globale grens van het bestemmingsplangebied.

Deze kaart bevat niet alleen de reeds bekende archeologische vindplaatsen maar geeft ook een overzicht van de gebieden waar archeologische vindplaatsen verwacht kunnen worden, de zogenaamde verwachtingsgebieden. Gebieden waar de kans op het aantreffen van archeologie hoog is, worden aangeduid als gebieden met een hoge archeologische verwachting. Verder wordt nog een onderscheid gemaakt in gebieden met een middelhoge en gebieden met een lage archeologische verwachting. Of er ook daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, moet archeologisch onderzoek uitwijzen maar de verwachtingsgebieden geven al wel aan in welke mate men met mogelijke archeologische resten rekening moet houden.

Volgens de verwachtingskaart heeft het plangebied een lage verwachting. Een lage verwachting wil niet zeggen dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn maar wel dat de kwantiteit aan vindplaatsen naar verwachting laag is. De lage verwachting komt voort uit het feit dat het gebied landschappelijk gezien in een dekzandvlakte ligt. Dit zijn relatief laaggelegen gebieden die over het algemeen nat of drassig zijn en dus niet geschikt voor permanente menselijke bewoning. Naar verwachting worden in het plangebied dus geen resten van bewoning uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen verwacht. Het oorspronkelijke maaiveld ligt onder een pakket ophoogzand van enkele meters dik.

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente 's-Hertogenbosch zijn gebieden met een lage archeologische verwachting aangeduid als gebieden waar geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Een uitzondering hierop vormen m.e.r. plichtige projecten en projecten die onder de tracéwet vallen.

Uitgaande van de lage archeologische verwachting en het vastgestelde archeologische beleid geldt voor de voorgenomen bouwplannen geen verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek. In zijn algemeenheid geldt dat, indien tijdens werkzaamheden geïsoleerde, zogenaamde 'losse' archeologische vondsten worden gedaan, men wettelijk verplicht is dergelijke vondsten te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook de gemeentelijk archeoloog wordt in dit geval op de hoogte gebracht.

4.9.2.2 Cultuurhistorie en historische geografie

Behalve de archeologische en bouwhistorische kenmerken van het plangebied moeten ook de overige cultuurhistorische aspecten zoals historisch geografische elementen in het bestemmingsplan worden betrokken. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft hiertoe voor de hele gemeente een inventarisatie van zichtbare cultuurhistorische elementen/relicten laten uitvoeren . De gemeente is ook voornemens om de cultuurhistorische inventarisatie uit te werken in een cultuurhistorisch beleid. Vooruitlopend hierop is voor het plangebied bekeken welke historisch-geografische elementen van belang zijn (zie afbeelding X).

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002366-1401_0023.png"

Afbeelding 23: Uitsnede van de cultuurhistorische inventarisatiekaart van de gemeente 's-Hertogenbosch met in blauw de globale grens van het bestemmingsplangebied: a. bebouwing na 1945, b. infrastructuur voor 1832.

In het plangebied zijn geen waardevolle historisch-geografische elementen of structuren aanwezig. De Graafseweg (b) die ten zuiden van het plangebied loopt, is wel aangemerkt als een structuur die al ouder is dan 1832. Het kerkgebouw (a) is op deze kaart ook aangegeven als een bouwhistorisch element. De voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voorziet in het behoud van dit bouwhistorisch element.

Hoofdstuk 5 Juridisch-bestuurlijke aspecten

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de planregels. Zo wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle afzonderlijke bestemmingen.

5.1 Plansystematiek

Dit bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen het (her)gebruik van het bestaand kerkgebouw binnen het plangebied en het bouwen van twee woningen. Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten.

De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Omdat het hier gaat om hergebruik van een gemeentelijk monument en inbreiding binnen een bestaand stedelijk gebied is een op maat gemaakt plan noodzakelijk. Daarom is hier gekozen voor een gedetaileerd plan. Eén en ander blijkt ook uit de verbeelding en komt ook tot uitdrukking in de regels.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart). De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. Beide onderdelen moeten altijd in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast.

5.2 Verbeelding

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de gronden in het plangebied aangegeven. Binnen deze bestemmingen liggen ook een nadere aanduidingen. De juridische betekenis van deze aanduidingen zijn in de regels van het bestemmingsplan terug te vinden.

5.3 Regels

5.3.1 Algemeen

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

 • 1. Inleidende regels: hierin worden de begrippen toegelicht en de wijze van meten omschreven. Deze aspecten zijn belangrijk voor het toepassen en interpreteren van de regels in de overige hoofdstukken.
 • 2. Bestemmingsregels: hierin zijn de regels verbonden aan de bestemming en aanduidingen opgenomen. Deze regels geven per bestemming een doeleindeomschrijving, bouwregels, mogelijke afwijkingsbevoegdheden aan.
 • 3. Algemene regels: in dit hoofdstuk staan de anti-dubbeltelregel en de algemene aanduidings- bouw-, gebruiks- en afwijkingsregels.
 • 4. Overgangs en slotregels: in dit hoofdstuk zijn de gebruikelijke regels te vinden zoals de overgangsregels voor bouwwerken en gebruik en de citeertitel.
5.3.2 Inleidende regels

De artikelen in deze paragraaf hebben betrekking op de toepassing van de bestemmingsplanregels. In artikel 1 wordt een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen gegeven. De bepalingen, welke verplicht gesteld zijn en opgenomen in de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008), zijn overgenomen in de regels. Daarnaast zijn in artikel 1 de begrippen overgenomen die ook worden gehanteerd in de Wet algemeen bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Verordening ruimte van de provincie. In artikel 2 is vastgelegd hoe bij toepassing van de regels er wordt gemeten.

5.3.3 Regels bij bestemmingen

De regels behorende bij de bestemmingen hebben een uniforme opbouw. Voor zover aanwezig zijn de regels alsvolgt opgebouwd:

 • bestemmingsomschrijving
 • bouwregels
 • functieaanduidingen (eventueel)
 • nadere eisen (eventueel)
 • afwijken van de bouwregels
 • specifieke gebruiksregels
 • afwijken van de gebruiksregels
 • wijzigingsbevoegdheid (eventueel)

In de bestemmingsomschrijving wordt beschreven waar de als zodanig aangewezen gronden voor zijn bestemd. De bouwregels en de specifieke en algemene gebruiksregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Binnen het plangebied zijn twee bestemmingen opgenomen: 'Groen' en 'Wonen'.

Bestemming Groen

Een gedeelte van het plangebied dat nu nog de bestemming 'Verkeer' heeft, wordt groener. Om hier dit recht aan te doen komt op deze gedeelten de bestemming 'Groen' te liggen. Binnen deze bestemming ligt het accent op de groene uitstraling. Eventuele bebouwing binnen deze bestemming is slechts in geringe mate en alleen voor de bestemming 'Groen' slechts toegestaan.

Bestemming 'Wonen'

Juridische toelichting met betrekking tot de in het bestemmingsplan opgenomen woningbouw typologieën

Het bestemmingsplan maakt in de bestemming 'Wonen' onderscheid tussen verschillende woningtypologieën. Hiermee kan sturing worden gegeven aan de ruimtelijke impact van verschillende woningtypologieën op de omgeving. Deze ruimtelijke impact komt tot uiting in de bouwmassa (hoogte en situering), maar ook in het aantal woningen. De woningdichtheid is van invloed op de parkeerbehoefte en daarmee op de parkeerdruk en de leefbaarheid in de omgeving.

Om te voorkomen dat de woningdichtheid voor de omgeving te groot wordt, maakt het bestemmingsplan onderscheid tussen grondgebonden en gestapelde woningen. Grondgebonden woningen zijn rechtstreeks toegankelijk op straatniveau en één van de bouwlagen sluit aan op het maaiveld. Deze zijn onderverdeeld in verschillende typen: vrijstaand, twee-aaneen, geschakeld of aaneengebouwd.

Gestapelde woningen zijn geheel of gedeeltelijk boven/onder een andere woning gelegen. Gestapelde woningen zijn uitsluitend toegestaan, als dit middels een aanduiding op de verbeelding is aangegeven. Hiermee wordt voorkomen dat grondgebonden woningen kunnen worden verbouwd tot gestapelde woningen.

Juridische toelichting met betrekking tot erfbebouwingsregeling van de bestemming ' Wonen '

Voor het realiseren van erfbebouwing op voor- en zijerven van woningen is een aparte afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen. Dit is onder meer gedaan omdat hoekpercelen met de daarop aanwezige hoofdbebouwing zeer (beeld)bepalend kunnen zijn voor de bebouwingskarakteristiek van de aanwezige stedenbouwkundige opzet. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de percelen overhoekst (van twee zijden) waarneembaar zijn en de bebouwing bijzonder van aard kan zijn. Verder geldt dat vanwege de verkeersveiligheid erfbebouwing op hoekpercelen soms niet wenselijk is.

Ook is een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen om onder voorwaarden voor de voorgevellijn te kunnen bouwen (bijvoorbeeld een erker).

Binnen de bestemming 'Wonen' is een bouwaanduiding 'bijgebouwen (bg)' ingevoegd. Binnen deze aanduiding mogen bijgebouwen voor enkele woningen in het hoofgebouw (de voormalige kerk) voor de voorgevel worden opgericht. Het gebied met deze aanduiding mag geheel worden bebouwd De hoogte maten van de toegestane bebouwing sluiten aan op de maten die in de erfbebouwingsregeling zijn opgenomen.

Aan huis gebonden beroepen en bedrijven

De bestemming 'Wonen' laat niet publieksaantrekkende aan huis gebonden beroepen en bedrijven die niet meldingsplichtig in het kader van het activiteitenbesluit Wet milieubeheer dan wel vergunningsplichtig zijn volgens artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) direct toe. Voorop staat dat de woonfunctie de overheersende functie binnen de bestemming 'Wonen' dient te blijven.

Voor andere aan huis gebonden beroepen en bedrijven is voor de toelaatbaarheid een (milieuhygiënische) afweging noodzakelijk. Daarom is in het bestemmingsplan voor de vestiging van meldingsplichtige aan huis gebonden beroepen en bedrijven een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Uitgangspunt is dat de activiteit het goede woon- en leefklimaat op aanliggende woonpercelen niet aantast.

Ook voor publieksaantrekkende aan huisgebonden beroepen is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Uitgangspunt bij het toelaten van dergelijke activititeiten is dat het de parkeer- en verkeerssituatie ter plaatse niet onevenredig aantast.

Functieaanduiding 'parkeerterrein (p)'

Verder ligt binnen de bestemming 'Wonen' ook de functieaanduiding 'parkeerterrein (p)'. Hier zullen de parkeervoorzieningen voor de woningen in het voormalig kerkgebouw worden aangelegd. Voorheen waren hier ook de parkeerplaatsen voor de bezoekers van de kerk. Binnen deze aanduiding is geen erfbebouwing toegestaan.

Hoofdstuk 6 Economische haalbaarheid

Het bouwvoornemen wordt volgens artikel 6.2.1 lid a Bro beschouwd als een bouwplan in het kader van artikel 6.12 lid 1 Wro. Ingevolge dit artikel dient de gemeenteraad voor het voornemen een exploitatieplan vast te stellen. De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Bro hiervan afwijken als het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de vergunning begrepen gronden anderszins is verzekerd. De gemeente heeft op 15 mei 2018 met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over alle kosten die aan het bouwvoornemen zijn verbonden. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie is daarmee anderszins geregeld waardoor er geen grondexploitatieplan nodig is.

In de anterieure overeenkomst is ook de compensatie voor de te verwijderen bomen, het aanbrengen van de voorzieningen in het kader van de waterparagraaf, flora en fauna en duurzaamheid privaatrechtelijk vastgelegd. Mogelijke tegemoetkomingen in de planschade die uit de herziening van het bestemmingsplan voortvloeien, komen volgens de anterieure overeenkomst voor rekening van de initiatiefnemer.

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke haalbaarheid

7.1 Inspraak en vooroverleg

7.1.1 Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2017 besloten het voorontwerp bestemmingsplan Heilig Hartenkerk ter inzage te leggen. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 28 augustus 2017, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraak verordening, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan kon worden ingezien is iedereen in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of mondeling een inspraakreactie. Direct aanwonenden zijn vooraf van het besluit om het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen op de hoogte gesteld. Ook waren zij uitgenodigd voor de inloopavond op 7 september 2017.

Ook heeft in deze periode het overleg ex artikel 3.1.1. Bro met diensten van de Provincie en Het Waterschap Aa en Maas plaatsgevonden. Uit inventarisatie is gebleken dat buiten de provincie en het waterschap er geen andere (overheids of maatschappelijke) diensten belang hebben bij het initiatief.

In deze paragraaf worden resultaten van zowel het vooroverleg als de inspraak verwerkt. Op basis van het resultaat van het vooroverleg en de inspraakprocedure zal worden overwogen over het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan.

7.1.2 Eindverslag vooroverleg

De Provincie heeft op 31 augustus 2017 aangegeven dat het voorontwerp geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Daarmee is het vooroverleg met de provincie afgerond.

Het Waterschap Aa en Maas heeft op 4 september 2017 op het voorontwerp gereageerd. Zij geeft daarin aan geen aan het wateraspect gerelateerde op- of aanmerkingen op het plan te hebben.

Gelet op de reacties van de Provincie en het Waterschap is het vooroverleg positief afgerond.

7.1.3 Eindverslag inspraak

Tijdens de inspraaktermijn zijn bij het college 6 reacties op het voorontwerp bestemmingsplan ingediend.

7.1.3.1 Inhoud inspraakreacties

Hieronder wordt kort de inhoud van de inspraakreacties weergegeven.

Inspraakreactie 1.: 

 • a. Inspreekster is tegen de komst van twee vrijstaande geschakelde woningen aan de Graafseweg. Door de komst van de twee woningen zal volgens inspreekster haar uitzicht op de kerk verdwijnen.
 • b. Op de plek waar de woningen zijn ingetekend staan nu bomen en liggen parkeerplaatsen. Door de komst van de woningen verdwijnen deze parkeerplaatsen. Hierdoor verwacht inspreekster in de toekomst parkeerproblemen.

Inspraakreactie 2.: 

 • a. Inspreker heeft kennisgenomen van de komst van de twee vrijstaand geschakelde woningen. Hierdoor verliest hij het fraaie uitzicht over het plein. Toch waardeert hij de wijze waarop het plan vorm heeft gekregen.
 • b. Met betrekking tot de kleurstelling van de twee geplande woningen aan de Graafseweg stelt hij voor de bruinachtige steen te gebruiken.
 • c. Verder maakt inspreker zich zorgen over eventuele parkeerproblematiek als de parkeerplaatsen op het plein voor de kerk niet meer openbaar zijn. Nu fungeert het plein als overloop als er in de buurt te weinig parkeerplaatsen zijn of als automobilisten niet onder de linden langs de Graafseweg willen parkeren vanwege overlast vogels in en plak uit de bomen.

Inspraakreactie 3.: 

Inspreker reageert in namens Stichting Boom en Bosch (hierna de Stichting):

 • a. In het Bomenbeleidsplan staan duidelijke richtlijnen over de te volgen procedure bij ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen. De drietrapsbenadering uit Bomenbeleidsplan wordt in de toelichting niet inzichtelijk gemaakt. De Stichting is van mening dat de huidige compensatie voor de vijf, 70 jaar oude lindes veel te licht is. Behoud staat in het Bomenbeleidsplan centraal. Indien dit niet haalbaar is dan verplanten of compenseren. De Stichting geeft aan nergens de afweging tegen te komen waaruit blijkt dat het kappen van deze vijf waardevolle lindebomen van 70 jaar opweegt tegen het economisch belang van de ontwikkelaar. Stichting Boom en Bosch mist een objectieve beoordeling van de aanwezige boomwaarden, het inpasbaarheidsonderzoek, het verplantbaarheidsonderzoek en een compensatieplan, met bijbehorende handelsmaten, dat recht doet aan het verlies van kwaliteit. Voor de Stichting zijn het geen sfeerbomen, maar waardevolle structuurbomen.
 • b. Het weghalen van de bestrating dient volgens de Stichting te worden heroverwogen. Zowel de lindes als de esdoorns zijn oppervlakkig geworteld. In plaats van gras zou de bestrating ook gedeeltelijk (onder de lindes) kunnen worden vervangen door een goed water en lucht doorlatende beeldversterkende half verharding. Want naast het verwijderen van de bestrating zal ook het zand eruit moeten. Dat kan bijna niet zonder wortelschade. Daarnaast gaat het om een herinrichting. Aan de overkant liggen ook grasstroken. Aan de zijde van de Graafseweg ligt parallel aan de Elzenstraat een parkje met nieuwe bomen. De grasstroken langs de Lucas van Leijdenstraat zijn nu hondenuitlaatveldjes. In plaats van omzetten en investeren in gras stelt de Stichting voor om extra te investeren in compensatie van de vijf lindes voor het plein. Haagjes en groeiplaatsverbetering kunnen volgens de Stichting wel. Ook in en om de toekomstige parkeerplaats. De Stichting stelt een minimale compensatie voor in handelsmaat 120cm omtrek. De overige, te handhaven vijf lindes moeten volgens de Stichting op de Groene Kaart als structuurbomen opgenomen worden of worden geplaatst op de waardevolle bomenlijst.
 • c. Gezamenlijke berging kerkwoningen doet volgens de Stichting afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het plein. De berging vormt aan de kerkzijde een dichte wand. Daarnaast komt de berging binnen de kroonprojectie (wortelzone) van de te handhaven linde te staan. Dat is onwenselijk.
 • d. Er moet een verplantingsonderzoek komen voor de magnolia. De magnolia kan volgens de Stichting slechts een paar meter worden versleept. De aanwezige ceder dient volgens haar ruim gecompenseerd te worden.
 • e. De Stichting stelt voor in het ontwerp het plein met woonbestemming en parkeren voor bewoners in plaats van bezoekers anders te beoordelen dan in het voorontwerp is gedaan. Nu is het plein hoofdzakelijk leeg. In de toekomst wordt het een permanente parkeerplaats voor de bewoners. Al die auto's voor de kerk dienen afgeschermd en aan het oog onttrokken te worden. Bijvoorbeeld met hagen die bij het kerkgebouw passen. Ook kan de huidige structuur van lindebomen voor het plein door getrokken worden.
 • f. Er dient volgens de Stichting ook een boombeschermingsplan te worden opgesteld en een bomenwacht te worden aangesteld. In de uitvoeringsfase gaat het vaak toch nog fout. Volgens de Stichting is de boombescherming voor aanvang van sloop al niet op orde. Zij adviseert de boombescherming in een keer goed neer te zetten en de hekwerken etc. te laten staan tot na de aanleg. Dat is een kwestie van afspraken maken en vastleggen tussen de hoofdaannemer en de onderaannemers, zoals sloopbedrijf, bouwers en grondverzetbedrijven. De Stichting stelt voor de boombescherming mee te nemen in de startbespreking en op in de omgevingsvergunning. Zorg dat daar de aangestelde bomenwacht bij de startbespreking aanwezig is en leg de boombescherming ter controle voor aan de gemeentelijke bomendeskundige. Dit is conform de richtlijnen uit het Bomenbeleidsplan.

Inspraakreactie 4.: 

Insprekers zijn tegen de komst van twee vrijstaande geschakelde woningen aan de Graafseweg. Zij verzoeken het pleintje in tact te houden. Door de komst van de twee woningen zal volgens insprekers hun uitzicht op de kerk verdwijnen.

Inspraakreactie 5.: 

Inspreker is tegen de voorgenomen bouw van twee vrijstaande woningen aan de Graafseweg. Dit zal volgens inspreker een aantasting zijn van het beeld van de Graafsewijk zoals deze al jaren aanwezig is. Als de voorgenomen woningen worden gebouwd verdwijnt volgens inspreker het mooie vrije uitzicht van de woningen aan de overzijde van de Graafseweg op de kerk en de Elzenstraat. De kerk wordt achter de voorgenomen woningen verstopt. De woningen aan de overzijde van de Graafseweg zijn koopwoningen. Inspreker verwacht door het vervallen van het uitzicht planschade.

Inspraakreactie 6.: 

 • a. Insprekers wonen recht tegenover de in het voorontwerp bestemmingsplan voorgenomen nieuw te bouwen vrijstaande woningen. Door de voorgenomen woningen zal hun uitzicht behoorlijk wijzigen. Waar insprekers nu uitkijken op het kerkplein, de kerk, de pastorie met tuin en mooie bomen, zijn in het voorontwerp bestemmingsplan twee woningen gepland die het ruimtelijk zicht zullen beperken. Vooral de zichtlijnen naar de overkant van het kerkplein zullen de insprekers gaan missen. Volgens insprekers is het plan beter zonder de twee vrijstaande woningen, maar zij hebben begrip voor de noodzaak van deze twee woningen waarmee het totale plan financieel haalbaar wordt. Echter stellen zij voor dat de mogelijkheid tot het bouwen van de twee woningen alleen is toegestaan, als ook de 12 woningen in de kerk conform plan gerealiseerd worden. Hiermee zou voorkomen worden dat na vaststelling bestemmingsplan alleen de twee vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden en vervolgens de plannen voor de kerk bijvoorbeeld, bij tegenvallende verkoop, alsnog niet doorgaan.
 • b. Insprekers hebben twee impressies gezien van de vrijstaande woningen, waarvan een variant met witte / lichte gevelsteen. Volgens insprekers is deze variant niet passend in de straatgevel. De voorkeur van de insprekers gaat uit naar een (donkerdere) gevelsteen die meer familie is van de diverse andere gevels. Verder vinden de insprekers de gevels een beetje kaal. Deze zouden volgens hen wat rijker gedetailleerd mogen worden.
7.1.3.2 Antwoord op inspraakreacties

De inspraakreacties worden hieronder per aangedragen thema beantwoord.

Voorgenomen twee vrijstaande woningen aan de Graafseweg (inspraakreacties 1a, 2a, 4, 5, 6a)

Een groot deel van de inspraakreacties richt zich op het voornemen om twee vrijstaande geschakelde woningen aan de Graafseweg te bouwen. Deze woningen zijn nodig om een verantwoorde transformatie van het monumentale kerkgebouw naar wonen financieel mogelijk te maken. Door twee woningen mogelijk te maken in het bestemmingsplan zal het aanzien vanuit de Graafseweg inderdaad veranderen. De woningen zijn echter wel op dusdanige wijze gesitueerd dat er sprake is van een goede stedenbouwkundige inpassing in de directe omgeving. Ter behoud van het monumentale kerkgebouw heeft de gemeente dan ook ingestemd met de inpassing van deze twee woningen.

In de (anterieure) overeenkomst met de ontwikkelaar wordt privaatrechtelijk vastgelegd dat de vrijstaande geschakelde woningen alleen mogen worden ontwikkeld in combinatie met de transformatie van het monumentale kerkgebouw naar 12 grondgebonden woningen. De voorgenomen twee vrijstaande woningen kunnen daardoor niet los worden ontwikkeld zonder renovatie en transformatie van het kerkgebouw. Ook maakt de initiatiefnemer gebruik van de coördinatieregeling en heeft hij één omgevingsvergunning aangevraagd voor de totale voorgenomen ontwikkeling. Daarmee staat voldoende vast dat de twee vrijstaande woningen niet afzonderlijk van de woningen in het monumentale kerkgebouw zullen worden gebouwd.

De Heilige Hartenkerk is georiënteerd op de Rubenstraat. Voor de kerk ligt een plein dat zorgt voor zicht op de kerk vanaf de Graafseweg. De huidige inrichting van het plein deelt het plein op in drie delen. Recht voor het front van de kerk is er alleen bestrating. Aan weerzijden van dit open gedeelte van het plein bestaat de inrichting uit bestrating met bomen. Als de bomen vol in het blad staan vormen deze bomen een massa. Door de wisseling van de seizoenen belemmeren de bomen een gedeelte van het jaar het zicht op de kerk gedeeltelijk. Door de toevoeging van de twee vrijstaande woningen zal het aanzicht vanaf de Graafseweg veranderen. De woningen zijn echter dusdanig gesitueerd dat ze passen in het straatbeeld van de Graafseweg en het zicht op de kerk gedeeltelijk aanwezig blijft. Door de woningen binnen het carré van bomen te plaatsen worden ze als het ware geplaatst in de massa die in de zomer ontstaat door de bladeren van deze bomen. De woningen staan op dusdanige afstand van de bestaande bomen aan de Rubenstraat en de Graafseweg dat deze behouden kunnen blijven. De kenmerkende haag van de kerktuin wordt om de woningen heen getrokken zodat de woningen als het ware in de kerktuin komen te staan. Op deze wijze gaan de woningen onderdeel uitmaken van het bestaande ensemble van kerk, pastorie en kerktuin. Vanaf de Graafseweg blijft er bij de Rubenstraat ook met de voorgenomen woningen sprake van een opening van de bebouwingswand van de Graafseweg. Het zicht op de kerk zal versmalt worden, maar de beleving van de kerk vanaf de Graafseweg zal blijven als je hier voorbijrijdt.

Het bestaande kerkplein zal voor een groot gedeelte vrij blijven van bebouwing. Voor enkele woningen aan de Graafseweg direct tegenover het plein zullen de voorgenomen woningen het zicht op het overgebleven, niet bebouwde pleingedeelte wegnemen. De kerk zal achter de voorgenomen vrijstaande woningen gedeeltelijk zichtbaar blijven vanwege de hogere hoogte van de kerk en de ruimte tussen de hoofdmassa van de woningen. Het uitzicht van de woningen zal wel minder open zijn. De voorgenomen woningen worden op minimaal 35 meter van de woningen van insprekers gebouwd. Met het oog op deze afstand is er geen sprake van een onevenredige verdichting voor de insprekers. De bomen langs de Graafseweg blijven staan wat zorgt voor een coulissenwerking. Het groene uitzicht blijft hierdoor grotendeels in tact. Door deze bomen hebben insprekers ook geen volledig zicht op de voorgenomen woningen.

De voorgenomen woningen hebben een vergelijkbare maat, schaal en onderlinge afstand tussen de woningen als de vrijstaande woningen even verderop in de Graafseweg. Voor de detaillering en materialisatie van de woningen wordt ook aansluiting gezocht met de bestaande woningen aan de Graafseweg. Op deze wijze zullen de nieuwe woningen passen in het straatbeeld van de Graafseweg. De twee woningen hebben daardoor geen verstorende impact op de bestaande uitstraling van de bebouwing langs Graafseweg.

Het uitzicht vanuit de woningen van de insprekers zal door de voornemen woningen inderdaad veranderen. Deze verandering zijn echter niet dusdanig onevenredig dat de gemeente van verdere medewerking moet afzien. De voorgenomen woningen zijn stedenbouwkundig inpasbaar. Door de gekozen vorm, het bestaande te handhaven groen en de situering van de woningen kan niet worden gesteld dat door de voorgestelde planologische wijziging het uitzicht vanuit de woningen van insprekers door de toevoeging van de twee woningen onaanvaardbaar wordt. Daarnaast zijn deze woningen ook noodzakelijk voor een verantwoorde transformatie van het monumentale kerkgebouw naar wonen. De ingekomen inspraakreacties geven dan ook geen reden om verdere medewerking aan de realisatie van deze twee woningen te weigeren.

Als eigenaren van onroerende goederen in de omgeving van mening zijn, dat zij door de planologische wijziging schade hebben geleden, die redelijkerwijs niet voor hun rekening dienen te blijven, dan kunnen zij op grond van artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, binnen 5 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan hiervoor een aanvraag om tegemoetkoming bij de gemeente indienen. Op grond van deze aanvraag zal de mogelijke schade apart worden bepaald.

Uitstraling twee nieuwe woningen (inspraakreactie 2b, 6b)

Het bestemmingsplan regelt niet de het uiterlijk van een bouwwerk. De esthetische voorwaarden die aan een bouwwerk worden gesteld staan vermeld in de gemeentelijke welstandsnota. Zoals in de toelichting (paragraaf 3.3.4) van het bestemmingsplan staat vermeld, ligt het plangebied volgens Welstandsnota uit 2011 in het welstandsgebied 'De Muntel, de Graafsewijk, de Vliert en Hintham'. In de Welstandsnota staan per wijk de karakteristieke kenmerken genoemd. Ook worden de welstandscriteria (materiaal en details) waaraan de voorgenomen bouwwerken worden getoetst in deze nota genoemd.

De welstandscommissie heeft het eerste schetsplan beoordeeld en over de voorgenomen bebouwing in principe positief advies afgegeven. Neemt niet weg dat enkele zaken (waaronder het materiaal gebruik van de woningen) nog nader uitgewerkt moet worden. De suggestie om de donkere steensoort te gebruiken omdat deze kleur volgens de insprekers beter past in de omgeving zal daarin worden meegenomen. Uit de ingediende aanvraag omgevingsvergunning blijkt ook dat er voor een donkere steen is gekozen.

Parkeerproblematiek (inspraakreacties 1b, 2c)

Onderdeel van de planologische wijziging is dat het plein voor de kerk (inclusief de verharding onder de bomen aan weerszijden ervan) anders zal worden ingericht. Het midden gedeelte van het plein (direct voor het kerkgebouw) zal gebruikt worden voor de parkeerbehoefte van nieuwe woningen in het kerkgebouw. Het zuidelijk deel zal deels worden bebouwd met nieuwe woningen. Het noordelijk deel van het plein krijgt een groene inrichting. Insprekers stellen dat door de voorgenomen invulling bestaande openbare parkeerplaatsen verdwijnen. Zij verwachten hierdoor parkeerproblemen.

Het plein voor de kerk was oorspronkelijk niet als parkeerplaats bedoeld. Ten tijde van de bouw van de kerk was het autogebruik minder hoog. De kerk had een buurtfunctie. Door de korte afstand kwam men te voet of met de fiets. Het plein was meer bedoeld als ontmoetingsruimte voor de kerkgangers en voor het houden van buitenevenementen bij kerkelijke gebeurtenissen. Ofschoon het plein een openbaar karakter had, was het in eigendom van de kerk om het gebruik ervan te kunnen reguleren. Met de toename van het autogebruik werd het plein, ofschoon niet bedoeld (ook) informeel als parkeerplaats in gebruik genomen door de buurt.

Sinds de bouw van de kerk en aanleg van het plein is het autogebruik in Nederland gestegen. De laatste jaren dat de kerk gebruikt werd genereerde het kerkelijk gebruik al een aanmerkelijke parkeerbehoefte. In het gebouw was ruimte voor zo'n 500 tot 600 zitplaatsen. Het voorplein kon hier slechts een deel van opvangen. Zeker als de deze leeg moest blijven voor bijvoorbeeld een rouw- en trouwstoet. Tijdens drukke diensten zou er ook vooral in de wijk geparkeerd zijn.

Ofschoon de kerk niet meer als zodanig functioneert, zal, zolang de maatschappelijke bestemming op het perceel van toepassing is, planologisch gezien met de bij deze functie behorende parkeerbehoefte rekening gehouden moeten worden. Door de functiewijziging van kerk naar wonen neemt de (virtuele) verkeers- en parkeerdruk juist definitief af.

Er zijn in de omgeving voor de bestaande woonbebouwing (langs de Lucas van Leydenstraat, de Elzenstraat en de Graafseweg) in het openbaar gebied en op eigen terrein voldoende bruikbare parkeerplaatsen aanwezig. Dat deze bestaande parkeerplaatsen om welke reden dan ook niet zouden worden gebruikt, is geen reden voor de gemeente om het plein voor de kerk als openbare parkeerplaats aan te wijzen. Het plein is ook niet in eigendom van de gemeente. Overigens blijkt dat het plein niet intensief als overloop voor parkeren in de buurt wordt gebruikt.

Voor de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied worden op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aangelegd om in de toekomstige parkeerbehoefte te kunnen voldoen. Daar wordt ook (een gedeelte van) het plein voor de kerk voor heringericht. Gelet op het gebruik van dit plein in het verleden en nu is er geen reden om aan te nemen dat de toekomstige invulling parkeerproblemen in de omgeving zal veroorzaken.

Bomen (inspraakreactie 3)

Vanwege de inhoud van deze inspraakreactie is de met de initiatiefnemer afgesproken compensatiemaatregelen voor de te verdwijnen lindenbomen in overleg met de vertegenwoordiger van de Stichting Boom en Bosch tot stand gekomen. Ter verzekering dat de afgesproken compensatiemaatregelen daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zijn deze in de anterieure overeenkomst vastgelegd.

Antwoord op inspraakreactie 3a: Ten tijde van de totstandkoming en de ter visie legging van het voorontwerp bestemmingsplan op 28 augustus 2017 was het nieuwe bomenbeleidsplan nog niet van kracht. Dit bomenbeleidsplan is pas op 21 september 2017 vastgesteld. In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is het nieuwe beleid wel meegenomen. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar paragraaf 3.3.7 van de toelichting.

Antwoord op inspraakreactie 3b: Het verwijderen van de bestrating onder de bomen zal professioneel worden uitgevoerd om schade aan de wortels van de bomen zoveel mogelijk te voorkomen. De te behouden lindes aan de Rubensstraat hebben daarbij minder kans op schade aan de wortels dan de esdoorns die hun wortels erg aan de oppervlakte hebben liggen. Gelet op de conditie van de esdoorns en de grote kans dat deze na het verwijderen van de bestrating niet zullen overleven, is er voor gekozen, in de lijn met de te behouden lindes aan de Rubensstraat, hier nieuwe lindenbomen met een handelsmaat van 40 cm neer te zetten. Mede door de geplande groeiplaatsverbetering zal de levensverwachting van deze nieuwe lindenbomen beter zijn dan de bestaande esdoorns. Daarmee is de groene uitstraling voor een lange tijd meer gegarandeerd. Jonge lindenbomen slaan na plaatsing beter aan dan lindenbomen op leeftijd. Vandaar dat gekozen wordt voor bomen met een kleinere handelsmaat dan in de inspraakreactie wordt voorgesteld.

Het plan voorziet nu in een compensatie van de te verwijderen vijf lindes voor de bouw van de twee voorgenomen woningen aan de Graafseweg. Ter compensatie van deze bomen wordt aan de Lucas van Leydenstraat in de laanbeplanting aan de kant van de kerk één slechte esdoorn vervangen en één nieuwe esdoorn geplaatst. Deze hebben een handelsmaat van 25 cm. Voor op het plein (recht voor de kerk) worden twee valse Christusdoorns geplaatst met een handelsmaat van 60 cm. Verder voorziet de compensatie in het verbeteren van de groeiplaatsen voor de te handhaven en de nieuw te plaatsen bomen zodat de groene uitstraling van de omgeving voor een langere tijd is gegarandeerd.

De groene invulling van de oppervlakten onder de bomen zal zo plaatsvinden dat deze niet als hondenuitlaatvelden kunnen worden gebruikt. Zo wordt rondom de parkeerplaats en de voorgenomen bloemperken een haag geplaatst.

Antwoord op inspraakreactie 3c: De bergingen zijn verplaatst naar achter de te bouwen garages voor de twee voorgenomen vrijstaande woningen. Hierdoor staan ze niet meer binnen de kroonprojectie (wortelzone) van de te handhaven bomen.

Antwoord op inspraakreactie 3d: De voorgenomen twee vrijstaande woningen zijn in geringe mate richting de Rubensstraat verschoven. Daardoor kunnen de magnolia en de ceder blijven staan.

Antwoord op inspraakreactie 3e: Het plein voor de kerk zal meegenomen in de vergroeningsopgave. Dit groen zal het parkeerterrein op het plein gaan omlijsten zonder dat het de connectie met het openbaar gebied verbreekt. Door toevoeging van twee bomen recht voor de kerk op het plein zal de entree van het kerkgebouw worden geaccentueerd. De bomen die worden geplaatst zullen een open structuur hebben zodat het zicht op het kerkgebouw vanaf de Rubensstraat zichtbaar blijft. Het parkeerterrein zal zo worden ingericht dat een verbintenis houdt met het kerkgebouw.

Antwoord op inspraakreactie 3f: Er is een bomenbeschermingsplan opgesteld om beschadiging van de te behouden bomen tijdens de bouw te voorkomen. Ook in de anterieure overeenkomst zijn bepalingen opgenomen om beschadiging van de te handhaven bomen tegen te gaan.

7.1.3.3 Conclusie inspraak

Het voornemen is (mede) naar aanleiding van onderdelen uit de inspraakreacties aangepast. De overige onderdelen van de inspraakreacties zijn niet dusdanig dat het plan als ruimtelijk onaanvaardbaar moet worden aangemerkt. Het resultaat van de inspraak biedt geen argumenten om het voornemen niet verder in procedure te brengen.

7.2 Resultaat Ontwerpfase

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 9 april 2018 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is iedereen in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Daarmee is de ontwerpfase afgerond en voldoet de voorbereiding van dit plan aan de artikel 3.8 Wro.

Hoofdstuk 8 Slotconclusie

In dit bestemmingsplan is nadrukkelijk aandacht besteed aan de ruimtelijke, stedenbouwkundige en milieukundige effecten van de plannen. Gemotiveerd is dat het plan zich verhoudt tot de aanwezige functies en waarden in het plangebied en de directe omgeving ervan. Naast het ruimtelijk-planologische beleid en de stedenbouwkundige toets zijn alle ruimtelijke en milieukundige deelaspecten onderzocht. Gebleken is dat de voorgenomen ontwikkeling geen belemmering oplevert voor een goede ruimtelijke ordening.

Mede door middel van deze bestemmingsplantoelichting is nu een planologische en juridische basis gelegd om de plannen te kunnen realiseren.