direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Buitengebied Maasdonk, herziening Loonsestraat 4 Nuland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1671.BPBG2010PP000031-001O

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;

en tevens voor:

 • b. aan huis gebonden beroepen, mits:
  • 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. de (mede) daarvoor in gebruik te nemen vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 35% van de oppervlakte van de begane grond van de woning;
  • 3. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte detailhandel ondergeschikt aan de uitoefening van het aan huis gebonden beroep, mits de te koop aangeboden goederen en/ of producten een relatie hebben met het aan huis gebonden beroep;
  • 4. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
  • 5. geen vanaf het openbaar gebied zichtbare reclame-uitingen worden aangebracht, tenzij het een reclame-uiting betreft die voldoet aan het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en die niet is aan te merken als een bouwwerk;

met de daarbij behorende:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. paardenbak(ken);
 • e. verkeersvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

Het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1

4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De bebouwing is uitsluitend toegestaan binnen het bestemmingsvlak;
 • b. De maatvoering van de bebouwing dient te voldoen aan de eisen die in de navolgende tabel zijn gesteld;
Bouwwerken   Maximale
goothoogte
in m  
Maximale
bouwhoogte in
m  
Maximale
oppervlakte in m²  
Maximale
inhoud in m³  
Minimale
afstand tot
de
zijdelingse
perceelsgre
ns in m  
Woning   6   10     950   2  
Vrijstaande
bijgebouwen bij de
woning  
3   6   100     1  
Erfafscheidingen
voor de voorgevellijn
en het verlengde
daarvan.  
-   1   -   -   -  
Erfafscheidingen
achter de
voorgevellijn en het
verlengde daarvan  
-   2   -   -   -  
Overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
voor de voorgevellijn
en het verlengde
daarvan  
-   1   -   -   -  
Overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
achter de
voorgevellijn en het
verlengde daarvan  
-   6   -   -   -  

 • c. Een vrijstaand bijgebouw mag niet worden gebouwd voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van de woning, of het denkbeeldige verlengde hiervan;
 • d. Algehele herbouw van een woning mag uitsluitend plaatsvinden op de bestaande fundamenten;
 • e. Voor het bouwen van een kelder gelden de volgende regels:
  • 1. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw bovengronds
  • 2. Het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan 1;

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 meter;
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 meter, met dien verstande dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 meter.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.1 sub d mits:

 • a. de herbouw plaatsvindt binnen hetzelfde bestemmingsvlak;
 • b. de herbouw een vanuit landschappelijk, stedenbouwkundig en/of milieukundig oogpunt verbeterde situering tot gevolg heeft;
 • c. de belangen van omliggende (niet-)agrarische bedrijven en aangrenzende percelen niet worden aangetast.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken, of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten;
 • b. bewoning van (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning;
 • c. reclamedoeleinden;
 • d. bewoning als afhankelijke woonruimte;
 • e. seksinrichtingen.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.4 sub b voor het gebruik van een bijbehorend bouwwerk, als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een afhankelijke woonruimte noodzakelijk is uit het oogpunt van mantelzorg, alvorens af te wijken van het bestemmingsplan vraagt het bevoegd gezag hieromtrent advies aan een onafhankelijke deskundige instantie;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • c. de afhankelijke woonruimte dient te voldoen aan de regels inzake bijbehorende bouwwerken met dien verstande dat de oppervlakte niet meer dan 80 m2 mag bedragen;
 • d. gebruik wordt gemaakt van het dichtst bij de hoofdwoning gelegen bijbehorend bouwwerk, tenzij op grond van doelmatigheidsmotieven een ander op het perceel gelegen bijbehorend bouwwerk meer geschikt is;
 • e. de afhankelijke woonruimte wordt bewoond door degene(n) die de zorg nodig heeft/ hebben;
 • f. de afhankelijke woonruimte voldoet aan de eisen van het bouwbesluit;
 • g. het perceel niet zakenrechtelijk wordt gesplitst/ sprake blijft van één ongesplitst kadastraal perceel;
 • h. geen extra ontsluitingsweg wordt toegevoegd;
 • i. het parkeren binnen het bouwvlak plaatsvindt;
 • j. de toepassing van de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan wordt geacht te zijn ingetrokken door bevoegd gezag op het moment dat de noodzaak tot mantelzorg (als gevolg van verhuizen of overlijden) is komen te vervallen.