direct naar inhoud van Regels
Plan: Nuland Oost 2011, herziening 2013
Status: vastgesteld
Plantype: exploitatieplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1671.EPKM2011DN000044-01VA

Regels

Artikel 1 Begrippen

  • 1. Bevoegd gezag: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  • 2. Exploitatiegebied: Het op de kaart (zie deel C onder 1 met nummer 326809_EHV_316_T04) aangegeven exploitatiegebied waarop onderhavige exploitatieplan van toepassing is.
  • 3. Bouwweg: Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van het bouwterrein voor bouwverkeer.

Artikel 2 Fasering

  • 1. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten in het exploitatiegebied moet worden geweigerd indien het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, (nog) niet is ontsloten op de openbare weg dan wel via een bouwweg op de openbare weg.
  • 2. Het bevoegd gezag kan van hetgeen is opgenomen in lid 1 van dit artikel afwijken en bouwactiviteiten toestaan, indien het betreffende bouwplan tevens voorziet in de aanleg van een openbare weg dan wel bouwweg.
  • 3. Het bevoegd gezag kan van hetgeen is opgenomen in lid 1 van dit artikel afwijken en bouwactiviteiten toestaan, indien de openbare weg dan wel bouwweg naar verwachting binnen 6 weken na indiening van aanvraag, gereed is en in gebruik genomen kan worden, waardoor het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft alsnog via de openbare weg dan wel via een bouwweg op de openbare weg is ontsloten.

Artikel 3 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: “Regels exploitatieplan Nuland Oost 2011, herziening 2013”.